Trwa ładowanie...
dklt6do
giełda
29-08-2008 07:26

Bankier.pl SA projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 5 września 2008 r.

Raport bieżący 52/2008
Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym...

dklt6do
dklt6do

Raport bieżący 52/2008 Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał jakie zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Bankier.pl S.A. w dniu 5 września 2008 r.

(Projekt) Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bankier.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 września 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. uchwala, co następuje:

§1

dklt6do

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie .................................

(Projekt) Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Bankier.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 września 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie .............................

dklt6do

Jednocześnie Zarząd Bankier.pl S.A. przesyła następujące uzasadnienia do projektów uchwał przedkładanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 5 września 2008 roku.

UZASADNIENIE Przedstawienie projektów uchwał nr 1-2 wynika z przyjętych w spółce zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Bankier.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje ponadto, iż w dniu 28 sierpnia 2008 r. otrzymał od MCI.Private.Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 z siedzibą we Wrocławiu, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 347, którego organem jest MCI Capital TFI SA siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125 projekt uchwały na NWZA Bankier.pl S.A. zwołane na dzień 5 września 2008 r. o treści:

dklt6do

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bankier.pl S.A z dnia 5 września 2008r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji

§1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bankier.pl S.A. (dalej Spółka) niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale (dalej Program). 2. Wszelkie warunki realizacji Programu, nieuregulowane w niniejszej uchwale, a których ustalenie będzie niezbędne do wykonania uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami prawa podatkowego, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

§2 1. Programem są objęte akcje Spółki notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie (dalej GPW)
. 2. Upoważnienie do realizacji Programu zostaje udzielone Zarządowi na okres do dnia ......................... roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Walne Zgromadzenie na realizację Programu tj. kwoty ....................... złotych polskich. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd, kierując się interesem Spółki, może zakończyć Program przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. 4. W ramach realizacji Programu Spółka może nabyć akcje stanowiące łącznie nie więcej niż ......... % kapitału zakładowego Spółki w wysokości ustalonej na ostatni dzień Programu. 5. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 6. Liczba nabywanych przez Spółkę
akcji w każdym dniu Programu nie może przekroczyć 25% odpowiedniej średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających bezpośrednio każdy dzień nabycia.

dklt6do

§3 1. Przed przystąpieniem do realizacji Programu, Zarząd poda do publicznej wiadomości: a) cel Programu; b) dzień, w którym Spółka rozpocznie nabywanie własnych akcji (Dzień Rozpoczęcia Programu); c) okres trwania Programu w granicach wskazanych w § 2 ust 2 niniejszej uchwały d) maksymalną liczbę akcji, które mogą zostać nabyte przez Spółkę w ramach Programu, w granicach limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; e) maksymalną kwotę, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na zakup akcji w ramach Programu zgodnie z § 2 ust 2 niniejszej uchwały f) sposób ustalania dziennego limitu liczby nabywanych akcji oznaczoną w procentach zgodnie z § 2 ust. 6 niniejszej uchwały g) ewentualne dodatkowe warunki Programu za zgodą Rady Nadzorczej. 2. Po zakończeniu Programu Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji nabytych w ramach Programu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: decyzja o nabyciu akcji własnych Spółki w celu umorzenia jest uzasadniona ich niedowartościowaniem w następstwie obecnej sytuacji na rynku kapitałowym i nie będzie miała negatywnego wpływu na rozwój organiczny Bankier.pl S.A. Spółka dysponuje środkami, które sukcesywnie są przeznaczane na realizację wyznaczonych celów. W związku z powyższym decyzja o skupie akcji własnych jest uzasadniona.

kom espi abs/

dklt6do
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dklt6do