Trwa ładowanie...
dakm758
bankier
24-06-2009 07:29

Bankier.pl SA uchwały podjęte na ZWZA

...

dakm758
dakm758

Raport bieżący 27/2009 Zarząd Bankier.pl S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23.06.2009r.:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Michała Bartosza Rumińskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

dakm758

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., składające się z: - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.877.995,36 zł (dziewiętnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy), - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 2.843.168,23 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), - zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.843.168,23 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia trzy grosze), - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku
wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.480.811,53 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt trzy grosze), - dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

dakm758

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie §23 ust. 1 pkt (13) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

dakm758

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wraz ze sprawozdaniem z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., badania Sprawozdania Zarządu za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysków.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bankier.pl S.A. za rok obrotowy 01.01.2008 - 31.12.2008

"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

dakm758

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008, składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego; - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 20.912.758,49 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem całych i czterdzieści dziewięć setnych), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zysk netto w kwocie 3.162.968,51 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy), - skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.151.603,97 zł (trzy miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), - -
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.579.372,41 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści jeden groszy), - dodatkowych informacji i objaśnień do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BANKIER.PL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

dakm758

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu BANKIER.PL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BANKIER.PL za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BANKIER.PL S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BANKIER.PL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008

"Działając na podstawie §23 ust. 1 pkt (13) Statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

dakm758

§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BANKIER.PL S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BANKIER.PL S.A. za rok obrotowy od 01.01.2008 do 31.12.2008.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Joannie Annie Kuzdak w okresie od 01.01.2008 r. do 30.04.2008 r., a następnie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 30.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Romanowi Jackowi Bryś pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 30.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Gracjanie Janinie Dykier pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 30.04.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Magdalenie Anicie Dulińskiej pełniącej funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2008 roku.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Maciejowi Piotrowi Klepackiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 19.06.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Jerzemu Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2008 r. do 30.04.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Pajewskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rumińskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Konradowi Sitnikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Płachta pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §23 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Alexandrowi Neuber pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany projektu uchwały dotyczącej pokrycia całości straty z lat ubiegłych

"W związku z okolicznością, iż w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w ślad za wnioskiem akcjonariusza została w nawiasie błędnie podana suma całości strat z lat ubiegłych zachodzi konieczność podania dokładnej kwoty straty wyliczonej co do grosza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć całość straty z lat ubiegłych Spółki wynoszącej 5.530.457,93 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 93/100 złotych) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały w niniejszej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie pokrycia całości straty z lat ubiegłych

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia pokryć całość straty z lat ubiegłych Spółki wynoszącej 5.530.457,93 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem 93/100 złotych) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały w niniejszej sprawie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bankier.pl S.A.

Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany projektu uchwały o podziale zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Wobec okoliczności, iż kwota zysku netto podana w ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przeznaczona na wypłatę dywidendy jest niepodzielna przez liczbę akcji dająca kwotę dywidendy na jedna akcje wyrażoną w pełnych groszach zachodzi potrzeba dokonania stosownego przeliczenia wartości zysku netto przypadającego na jedna akcje przeznaczonego na wypłatę dywidendy jak również konieczność dostosowania terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy zgodnie z Szczegółowymi Zasadami Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. umożliwiającego prawidłową wypłatę dywidendy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (1) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto powstały w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w wysokości 2.817.494,55 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 55/100 złotych) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07.07.2009 r. (siódmy lipca dwa tysiące dziewiątego roku).

§3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21.07.2009 r. (dwudziesty pierwszy lipca dwa tysiące dziewiątego roku).

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt (1) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto powstały w roku obrotowym od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w wysokości 2.817.494,55 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery i 55/100 złotych) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 07.07.2009 r. (siódmy lipca dwa tysiące dziewiątego roku).

§3 Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21.07.2009 r. (dwudziesty pierwszy lipca dwa tysiące dziewiątego roku).

Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt (8) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

I. Dotychczasowy § 2, otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

II. Dotychczasowy § 8 ust. 1, otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.250.000 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w drodze emisji w jednej lub kilku transzach akcji serii "L" oraz dalszych serii akcji Spółki (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz do emitowania nowych akcji w ramach limitu określonego powyżej wygasa w dniu 31 grudnia 2011 roku."

III. Dotychczasowy § 8 ust. 6, otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą być emitowane w związku z ustanowieniem programu motywacyjnego dla zarządu, pracowników i współpracowników Spółki, w liczbie nie większej niż 80.000 /osiemdziesiąt tysięcy/ akcji."

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

§1. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Tomasza Jakubiaka.

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BANKIER.PL Spółka Akcyjna we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki

§1. "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BANKIER.PL S.A. we Wrocławiu postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Leszka Kasperskiego.

kom espi abs/

dakm758
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dakm758