Trwa ładowanie...
d4jniej
d4jniej
espi

BBI DEVELOPMENT NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

BBI DEVELOPMENT NFI - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)
Share
d4jniej
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedażyproduktów, towarów i materiałów 77 758 69 639 18 631 16 821
Koszt własny sprzedaży 67 327 42 434 16 132 10 250
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 074 24 374 2 414 5 887
Zysk (strata) brutto 6 138 21 915 1 471 5 293
Zysk (strata) netto 2 207 15 817 529 3 820
Aktywa razem 563 603 494 936 137 861 112 058
Zobowiązania razem 299 731 233 814 73 316 52 937
w tym zobowiązania krótkoterminowe 140 691 148 361 34 414 33 590
Kapitał własny 263 872 261 122 64 545 59 120
Kapitał zakładowy 52 308 52 308 12 795 11 843
Liczba udziałów/akcji w sztukach 523 078 250 523 078 250 500 722 025 500 722 025
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0 0 0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 193 -37 962 525 -9 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -552 -5 712 -132 -1 380
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -624 -5 147 -150 -1 243
Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych z prezentowanego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, przeliczonych na EURO.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu: dla 2012 roku: 4.0882, dla 2011 roku: 4,4168Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym, dla 2012 roku: 4.1736, dla 2011 roku: 4,1401
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia i raport_GK BBID_skons2012skan.pdf Opinia i raport bieglego rewidenta
BBIDsprawozdaniezarzaduskonsolidowaneza_2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu
BBIDListZarzaduSkonsolidowany2012.pdf List Zarządu
GK SF MSSF 31 12 2012.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31.12.2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-21
BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI DEVELOPMENT NFI Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-688 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 28
(ulica) (numer)
630 33 88 630 33 90
(telefon) (fax)
fundusz@bbidevelopment.pl www.bbidevelopment.pl
(e-mail) (www)
526-10-22-256 010956222
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d4jniej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Michał Skotnicki Prezes Zarządu
2013-03-21 Rafał Szczepański Wiceprezes Zarządu
2013-03-21 Piotr Litwiński Członek Zarządu
2013-03-21 Paweł Nowacki Członek Zarządu
2013-03-21 Krzysztof Tyszkiewicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-21 Marcin Rzeszutkowsi Glówny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4jniej

Podziel się opinią

Share
d4jniej
d4jniej