Trwa ładowanie...
d2odock

BBI ZENERIS NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

BBI ZENERIS NFI SA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d2odock
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 807 20 101 5 465 4 855
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (11 270) 454 (2 700) 110
Zysk (strata) brutto (28 626) (6 075) (6 859) (1 467)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (28 204) (5 318) (6 758) (1 285)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 067) 3 324 (256) 803
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 503) (16 362) (360) (3 952)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 860) 10 599 (685) 2 560
Przepływy pieniężne netto, razem (5 430) (2 439) (1 301) (589)
Zysk (strata) na jedną akcję (0,20) (0,04) (0,05) (0,01)
Aktywa razem 219 126 236 822 53 600 53 618
Zobowiązania 125 141 113 207 30 610 25 631
Rezerwy 1 459 1 255 357 284
Kapitał własny (aktywa netto) 42 835 70 658 10 478 15 998
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 40 392 68 596 9 880 15 531
Kapitał zakładowy 13 949 13 949 3 412 3 158
Udziały nie sprawujące kontroli 2 443 2 062 598 467
Liczba akcji (w szt.) 139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję 0,31 0,51 0,08 0,11
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji 6 282 4 897 1 505 1 183
Wynik z inwestycji netto (439) (861) (105) (208)
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji (4) - (1) -
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (443) (861) (106) (208)
Zysk (strata) brutto (443) (861) (106) (208)
Zysk (strata) netto (443) (861) (106) (208)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 135) (6 945) (2 428) (1 677)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 964 6 457 1 189 1 560
Przepływy pieniężne netto, razem (5 171) (488) (1 239) (118)
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) (0,00) (0,01) - -
Aktywa razem 126 233 112 448 30 877 25 459
Zobowiązania i rezerwy, razem 32 574 23 913 7 968 5 414
Kapitał własny (aktywa netto) 93 659 88 535 22 910 20 045
Kapitał zakładowy 13 949 13 949 3 412 3 158
Liczba akcji (w szt.) 139 489 990 139 489 990 139 489 990 139 489 990
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 0,67 0,63 0,16 0,14
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Srodroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI Zeneris NFI SA za IV kwartal 2012 r.pdf Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BBI ZENERIS NFI SA za IV kwartał 2012 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2odock

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BBI ZENERIS NFI SA | | NFI | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 61-770 | | POZNAŃ | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | PADEREWSKIEGO | | 7 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (48 61) 851 60 25 | | (48 61) 851 74 28 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@bbizeneris.pl | | www.bbizeneris.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-10-33-372 | | 010960117 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Robert Bender Prezes Zarządu
2013-02-28 Marek Perczyński Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Marek Jóźwiak Członek Zarządu
2013-02-28 Magdalena Bartkowiak Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2odock

Podziel się opinią

Share
d2odock
d2odock