Trwa ładowanie...
d8yag9g
espi

BERLING S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. (7/2014)

BERLING S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. (7/2014)
Share
d8yag9g

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BERLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Berling S.A. przekazuje treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Berling S.A., które miało miejsce w dniu 24 czerwca 2014r. w Warszawie. Uchwała nr 1 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o wyborze przewodniczącego walnego zgromadzenia ?Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki wybiera na przewodniczącego zwyczajnego walnego zgromadzenia pana Radosława Marka Mrowińskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Ustalono, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było. Do punktów 3-4 porządku obrad: Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne zwołania. Przewodniczący walnego
zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie polecił wyłożyć ją do podpisu na czas obrad zgromadzenia. Po złożeniu przez obecnych podpisów na wyłożonej liście, a następnie sprawdzeniu tej listy, jak też uprawnień do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że na zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący łącznie 12 243 986 w pełni opłaconych akcji dających tyle samo głosów na ogólną ? na dzień ustalenia uprawnienia do uczestnictwa ? liczbę 17 550 200 akcji dających tyle samo głosów, toteż reprezentowane na zgromadzeniu akcje stanowią 69,77 % tak ustalonego kapitału zakładowego spółki. Wobec powyższego, mając na względzie spełnienie wymogu określonego postanowieniem § 33 statutu, przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że zgromadzenie to jest zdolne do powzięcia uchwał. Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 2 zwyczajnego walnego
zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o przyjęciu porządku obrad ?Przyjmuje się porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki ustalony i ogłoszony na stronie internetowej spółki w dniu 28.05.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Do punktów 6-9 porządku obrad: Przedstawione i rozpatrzone zostały: 1) sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2013 r.; 2) sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Berling S.A. w 2013 r.; 3) propozycja zarządu co do sposobu przeznaczenia zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013; 4) jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013; 5)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2013; 6) sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2013. Do punktu 10 porządku obrad: Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 3 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki w 2013 r. ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa
uchwała została powzięta. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 4 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2013 ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 5 zwyczajnego walnego
zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2013 ?Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Berling w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 6 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy
2013 ?Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Berling za rok obrotowy 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 7 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling
S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Hannie Berling absolutorium z wykonania przez nią obowiązków prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik
innej osoby. Uchwała nr 8 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz,
którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 9 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Pawłowi Ciechańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków vice prezesa zarządu spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Uczestnik reprezentujący akcjonariuszy, którymi są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors
Poland S.A., zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały w ten sposób, aby przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom dywidendę ustalić na poziomie 30 (trzydzieści) groszy na jedną akcję. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku. Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za wnioskiem zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło. Uczestnik reprezentujący akcjonariusza Berling Investments Ltd. zgłosił wniosek o zmianę treści zaplanowanej w tym miejscu porządku obrad pod głosowanie uchwały poprzez ustalenie terminu wypłaty dywidendy na 30 lipca 2014 r. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w
sprawie przyjęcia zgłoszonego wniosku. Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za wnioskiem zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem walne zgromadzenie zgłoszony wniosek przyjęło. Wobec przyjęcia powyższych wniosków, przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o przeznaczeniu zysku spółki osiągniętego w roku obrotowym 2013 ?§ 1 ?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym 2013 zysk w wysokości 7.230 tyś zł (siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych) zwyczajne walne zgromadzenie spółki: a) w części w wysokości 0,30 zł (trzydzieści groszy) na każdą akcję spółki ? przeznacza do
podziału między akcjonariuszy w drodze wypłaty dywidendy, b) w pozostałej części ? wyłącza od podziału i przeznacza na kapitał zapasowy spółki, c) dzień dywidendy ustala na 10 lipca 2014 roku, d) termin wypłaty dywidendy ustala na 30 lipca 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 11 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności rady nadzorczej w 2013 r. ?Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki, po uprzednim
rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej za rok obrotowy 2013 obejmujące: ocenę sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, ocenę wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku, ocenę swojej pracy oraz opinię o sprawach mających być przedmiotem uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym
zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Tomaszowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału
akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 13 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Marczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o
podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 14 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Marcinowi Berling absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego
zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 15 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela panu Kajetanowi Wojnicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było,
zatem powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący walnego zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej niżej treści, zaznaczając, że w głosowaniu tym nie może brać udziału akcjonariusz, którego uchwała dotyczy, chyba że uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnomocnik innej osoby. Uchwała nr 16 zwyczajnego walnego zgromadzenia Berling S.A. w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 r. ?Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., zwyczajne walne zgromadzenie spółki udziela pani Agacie Pomorskiej (poprzednio: Szeliskiej) absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka rady nadzorczej spółki w okresie sprawowania tej funkcji w 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? Przewodniczący walnego zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 12 243 986 akcji stanowiących 69,77 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 12 243 986 ważnych głosów, przy czym: ? za uchwałą zostało
oddanych 12 243 986 głosów, ? głosów przeciw nie było, ? wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została powzięta. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BERLING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BERLING S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-018 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Zgoda 5/8
(ulica) (numer)
(22) 727 84 97 (22) 736 28 99
(telefon) (fax)
investor@berling.pl www.berling.pl
(e-mail) (www)
522-005-97-42 010164538
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Hanna Berling Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8yag9g

Podziel się opinią

Share
d8yag9g
d8yag9g