Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

Black Lion NFI - Zawiadomienia Altus TFI S.A. i Eustis Company Limited o zmianie udziału w ogólne...

Black Lion NFI - Zawiadomienia Altus TFI S.A. i Eustis Company Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (10/2013)

Share
dlqljn2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia Altus TFI S.A. i Eustis Company Limited o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej "Fundusz") informuje, iż w dniu 09 stycznia 2013 r., otrzymał zawiadomienie od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Altus TFI S.A.) działającego w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie"), zgodnie z którym fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zwiększyły udział powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Zgodnie z zawiadomieniem zwiększenie udziału powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 8 stycznia 2013 r. - poza rynkiem regulowanym - umowy nabycia 11 500 000 akcji Funduszu przez fundusz inwestycyjny zarządzany przez ALTUS TFI S.A. Przed zmianą udziału fundusze
inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 3 160 000 akcji Spółki, co dawało 2,63 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Funduszu. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają aktualnie łącznie 14 660 000 akcji Spółki co daje 12,18% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz w kapitale zakładowym Funduszu. Stosownie do zawiadomienia ALTUS TFI S.A. nie wyklucza w perspektywie kolejnych 12 miesięcy zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. w akcje Spółki. Ewentualne decyzje o dalszym nabywaniu lub zbywaniu akcji Spółki będą uzależnione od oceny sytuacji i warunków rynkowych, informacji upublicznianych przez Spółkę oraz stanu portfeli inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A. Altus TFI S.A. poinformował też że brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Funduszu. Brak jest osób, o
których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Jednocześnie Fundusz informuje, iż w dniu 09 stycznia 2013 r. otrzymał także od spółki Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace (dalej zwanej "Eustis") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Ofercie, zgodnie z którym wyniku zawarcia umowy sprzedaży akcji Funduszu, Eustis zbył 11.500.000 akcji Funduszu, stanowiących 9,56% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.500.000 głosów, stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów, w wyniku czego posiadany przez Eustis udział w ogólnej liczbie głosów w Funduszu spadł poniżej 5%. Zbycie akcji zostało dokonane w wyniku zawarcia, w dniu 8 stycznia 2013 r., umowy sprzedaży 11.500.000 akcji Funduszu, stanowiących 9,56% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.500.000 głosów, stanowiących 9,56% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu, Eustis posiadał 11.900.000 akcji Spółki, stanowiących 9,89%
kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.900.000 głosów, stanowiących 9,89% ogólnej liczby głosów. Po dokonaniu transakcji opisanej w niniejszym zawiadomieniu, Eustis posiada 400.000 akcji Funduszu, stanowiących 0,33% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 400.000 głosów, stanowiących 0,33% ogólnej liczby głosów. Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Eustis, posiadających akcje Funduszu. Brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Eustis uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-09 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2