Trwa ładowanie...
d4kvbp9
espi

Black Lion NFI - Zmiana akcjonariatu Funduszu (34/2012)

Black Lion NFI - Zmiana akcjonariatu Funduszu (34/2012)

Share
d4kvbp9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana akcjonariatu Funduszu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (dalej zwanej "Funduszem") z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz 69 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z dnia 23 września 2005 roku, Nr 184, poz. 1539 z późn. Zm.) ("Ustawa"), informuje że wskutek zawarcia w dniu 20 listopada 2012 r. transakcji zbycia poza rynkiem regulowanym 11.900.000 akcji Funduszu na rzecz Eustis Company Limited (RB nr 33/2012), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów wynikający z akcji własnych zmniejszył się o więcej niż 2% w ogólnej liczbie głosów i spadł poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w Funduszu. Fundusz kieruje niniejsze zawiadomienie w związku z regulacją art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej, jednak wskazuje iż prawo głosu z akcji własnych w związku z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych nie jest wykonywane. Przed zmianą udziału
Fundusz posiadał 20 895 055 akcji własnych, reprezentujących 17,36% kapitału zakładowego Funduszu, uprawniających do 20 895 055 głosów stanowiących 17,36% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. Po zmianie udziału Fundusz posiada aktualnie 8.995.055 sztuk akcji własnych, stanowiących 7,47% kapitału zakładowego Funduszu i uprawniających do 8.995.055 głosów stanowiących 7,47% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu. W związku z art. 60 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, informujemy że brak jest innych podmiotów zależnych posiadających akcje Funduszu oraz, że brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Funduszowi prawo do wykonywania prawa głosu w Funduszu. Jednocześnie Fundusz informuje, iż w dniu 21 listopada 2012 r., w związku z przeprowadzeniem powyżej opisanej transakcji, otrzymał także od spółki Eustis Company Limited z siedzibą w Larnace (dalej zwanej "Eustis") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy, o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Funduszu.. Stosownie do tego zawiadomienia
Eustis nabył w dniu 20 listopada 2012 r. od Funduszu 11.900.000 akcji Funduszu, stanowiących 9,89% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.900.000 głosów, stanowiących 9,89% ogólnej liczby głosów. Przed dokonaniem transakcji opisanej w zawiadomieniu, Eustis nie posiadał żadnych akcji Funduszu. Po dokonaniu transakcji opisanej w zawiadomieniu, Eustis posiada 11.900.000 akcji Funduszu, stanowiących 9,89% kapitału zakładowego Funduszu, dających prawo do 11.900.000 głosów, stanowiących 9,89% ogólnej liczby głosów. Na dzień złożenia zawiadomienia brak jest podmiotów dominujących lub zależnych wobec Eustis, posiadających akcje Funduszu. Brak też osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Eustis uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Funduszu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Rafał Bauer Prezes Zarządu
2012-11-21 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kvbp9

Podziel się opinią

Share
d4kvbp9
d4kvbp9