Trwa ładowanie...
d23lava

BNP PARIBAS PL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz u...

BNP PARIBAS PL - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu (21/2014)

Share
d23lava

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego BNP Paribas Banku Polska SA oraz ustalenie tekstu jednolitego Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | 1. Podwyższenie kapitału zakładowego Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: ?Bank?) informuje, że powziął informację o rejestracji w dniu 27 maja 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Banku został podwyższony z kwoty 1 304 380 415,96 złotych do kwoty 1 532 886 878,90 złotych, czyli o kwotę 228 506 462,94 złotych w wyniku emisji 5 026 539 akcji zwykłych na okaziciela serii O. Po rejestracji podwyższenia, kapitał zakładowy Banku wynosi 1 532 886 878,90 złotych i dzieli się na 33 719 465 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych każda, uprawniających do wykonywania 33 719 465 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. 2. Struktura kapitału zakładowego Struktura kapitału zakładowego Banku przedstawia się następująco: KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria /emisja // Rodzaj akcji // Rodzaj uprzywilejowania // Liczba akcji // Wartość serii/emisji wg
wartości nominalnej (w zł) // Sposób pokrycia kapitału // Data rejestracji // Prawo do dywidendy (od daty) A zwykłe brak 634 060 28 824 367,60 gotówka 19.12.1990 od daty pełnej wpłaty za akcje B zwykłe brak 1 115 940 50 730 632,40 gotówka 30.04.1991 od daty pełnej wpłaty za akcje C zwykłe brak 2 000 000 90 920 000,00 gotówka 14.07.1994 01.01.1994 D zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.07.1996 01.01.1995 E zwykłe brak 1 250 000 56 825 000,00 gotówka 11.04.1997 01.01.1996 F zwykłe brak 625 000 28 412 500,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997 G zwykłe brak 740 000 33 640 400,00 gotówka 04.06.1998 01.01.1997 H zwykłe brak 761 500 34 617 790,00 gotówka 08.10.1999 01.01.1999 I zwykłe brak 1 675 300 76 159 138,00 gotówka 03.07.2000 01.01.1999 J zwykłe brak 5 025 900 228 477 414,00 gotówka 28.06.2001 01.01.2000 K zwykłe brak 1 693 480 76 985 600,80 gotówka 02.01.2007 01.01.2006 L zwykłe brak 5 243 532 238 370 964,72 majątek Dominet Banku SA 31.07.2009 01.01.2009 M zwykłe brak 2 108 794 95 865 775,24 gotówka
14.09.2009 01.01.2009 N zwykłe brak 4 569 420 207 725 833,20 gotówka 23.06.2012 01.01.2012 O zwykłe brak 5 026 539 228 506 462,94 gotówka 27.05.2014 01.01.2014 Liczba akcji razem 33 719 465 Kapitał zakładowy razem 1 532 886 878,90 Wartość nominalna jednej akcji = 45,46 zł 3. Struktura akcjonariariatu Na dzień 27 maja 2014 roku struktura akcjonariatu z wyszczególnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku przedstawia się następująco: Nazwa podmiotu \ liczba akcji \ % udział w kapitale zakładowym \ liczba głosów na WZ \ % udział w ogólnej liczbie głosów na WZ BNP PARIBAS SA (pośrednio) poprzez: 28 661 545 85,00% 28 661 545 85,00% BNP Paribas Fortis SA/NV bezpośrednio 23 418 013 69,45% 23 418 013 69,45% pośrednio przez Dominet SA w likwidacji* 5 243 532 15,55% 5 243 532 15,55% Pozostali 5 057 920 15,00% 5 057 920 15,00% Razem: 33 719 465 100,00% 33 719 465 100,00% * BNP PARIBAS SA jest podmiotem dominującym (99,93% akcji) w stosunku do BNP Paribas
Fortis SA/NV z siedzibą w Brukseli. *
BNP Paribas Fortis SA/NV posiada 100% akcji Dominet SA w likwidacji. 4. Zmiana Statutu W związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego, odpowiedniej zmianie uległa treść paragrafu 6 Statutu Banku: Dotychczasowe brzmienie: ?§6. Kapitał zakładowy banku wynosi 1 304 380 415,96 złotych (jeden miliard trzysta cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 28 692 926 (dwadzieścia osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.? Obowiązujące brzmienie: ?§6 Kapitał zakładowy Banku wynosi 1 532 886 878,90 złotych (jeden miliard pięćset trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 33 719 465 (trzydzieści trzy miliony siedemset
dziewiętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 45,46 złotych (czterdzieści pięć złotych i czterdzieści sześć groszy) każda.? W załączeniu przekazujemy tekst jednolity Statutu Banku ustalony przez Radę Nadzorczą Banku w oparciu o dotychczas obowiązujący tekst jednolity Statutu z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 kwietnia 2014 roku oraz oświadczeniem Zarządu Banku o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Banku z dnia 7 maja 2014 r. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. (?Spółka?). Prospekt emisyjny (?Prospekt?) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce (?Oferta?). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery
wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (?Rozporządzenie?) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o
wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane ?osobami uprawnionymi?). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 9), §15 oraz §38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB21BNPPLStatut_zal.pdf | Tekst jednolity Statutu BNP Paribas Banku Polska SA | | | | | | | | | |
| | RB21_BNPPLStatuteng.pdf | Consolidated text of the BNP Paribas Bank Statute | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | current report no. 21/2014 Registration of the BNP Paribas Bank Polska SA share capital increase and agreeing on the consolidated text of the Bank’s Statute 1. Share capital increase The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter “the Bank”) informs that it acquired information that on 27 May 2014 the District Court for the Capital City of Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register registered the increase in the Bank’s share capital. Due the share capital increase, the share capital of the Bank was raised from PLN 1,304,380,415.96 to the amount of PLN 1,532,886,878.90, i.e. by PLN 228,506,462.94 as a result of issuance of 5,026,539 series O ordinary bearer shares. After the registration of the capital increase, the Bank’s share capital amounts to PLN 1,532,886,878.90 and is divided into 33,719,465 ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 45.46 each which carry the right to 33,719,465 votes at the Bank’s General Meeting. 2. Share capital structure The
Bank’s share capital structure is as follows: SHARE CAPITAL Series/issue\ Type of shares \ Type of preference \ Number of shares \ Issue value (at nominal value,in PLN) \Capital contribution method \ Date of registration \ Eligibility for dividend (date) A ordinary shares none 634,060 \ 28,824,367.60 cash 19.12.1990 from full payment B ordinary shares none 1,115,940 \ 50,730,632.40 cash 30.04.1991 from full payment C ordinary shares none 2,000,000 \ 90,920,000.00 cash 14.07.1994 01.01.1994 D ordinary shares none 1,250,000 \ 56,825,000.00 cash 11.07.1996 01.01.1995 E ordinary shares none 1,250,000 \ 56,825,000.00 cash 11.04.1997 01.01.1996 F ordinary shares none 625,000 \ 28,412,500.00 cash 04.06.1998 01.01.1997 G ordinary shares none 740,000 \ 33,640,400.00 cash 04.06.1998 01.01.1997 H ordinary shares none 761,500 \ 34,617,790.00 cash 08.10.1999 01.01.1999 I ordinary shares none 1,675,300 \ 76,159,138.00 cash 03.07.2000 01.01.1999 J ordinary shares none 5,025,900 \ 228,477,414.00 cash
28.06.2001 01.01.2000 K ordinary shares none 1,693,480 \ 76,985,600.80 cash 02.01.2007 01.01.2006 L ordinary shares none 5,243,532 \ 238,370,964.72 Net assets of Dominet Bank SA 31.07.2009 01.01.2009 M ordinary shares none 2,108,794 \ 95,865,775.24 cash 14.09.2009 01.01.2009 N ordinary shares none 4,569,420 \ 207,725,833.20 cash 23.06.2012 01.01.2012 O ordinary shares none 5,026,539 \ 228,506,462.94 cash 27.05.2014 01.01.2014 Total number of shares 33,719,465 Total share capital 1,532,886,878.90 Nominal value of 1 share = PLN 45.46 3. Shareholding structure As at 27 May 2014 the shareholding structure specifying all shareholders entitled to exercise at least 5% of the total voting rights at the General Meeting of the Bank is as follows: Shareholder \ Number of shares held \% of the shares held \ Number of votes at the GSM \ % in of votes at the GSM BNP PARIBAS SA (indirectly) through: 28,661,545 85.00% 28,661,545 85.00% BNP Paribas Fortis SA/NV directly 23,418,013 69.45% 23,418,013 69.45%
indirectly through Dominet SA in liquidation
* 5,243,532 15.55% 5,243,532 15.55% Others 5,057,920 15.00% 5,057,920 15.00% Total 33,719,465 100.00% 33,719,465 100.00% * BNP PARIBAS SA is the controlling entity of BNP Paribas Fortis SA/NV, based in Brussels, holding 99.93% of its shares. ** BNP Paribas Fortis SA/NV holds 100% shares of Dominet SA in liquidation. 4. Amendments to the Statute With reference to the share capital increase, Article 6 of the Bank’s Statute was amended accordingly: Former wording: “Article 6 The share capital of the bank is PLN 1 304 380 415.96 (one billion three hundred four million three hundred eighty thousand four hundred fifteen zlotys ninety six grosz) and is divided into 28 692 926 (twenty eight million six hundred ninety two thousand nine hundred twenty six) ordinary bearer shares, each with the nominal value of PLN 45.46 (forty five zloty forty six grosz).” Currently binding wording: “Article 6 The share capital of the Bank is PLN 1 532 886 878.90 (one billion five hundred
thirty two million eight hundred eighty six thousand eight hundred seventy eight zloty ninety grosz) and is divided into 33 719 465 (thirty three million seven hundred nineteen thousand four hundred sixty five) ordinary bearer shares, each with the nominal value of PLN 45.46 (forty five zloty forty six grosz).” Enclosed please find the consolidated text of the Bank’s Statute determined by the Supervisory Board based on the consolidated text of the Statute binding to date, and taking into account the amendment adopted by Resolution No. 11 of the Annual General Meeting held on 7 April 2014 and the statement of the Board of Executives of the Bank specifying the value of the Bank’s share capital of 7 May 2014. Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the Bank’s reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form a basis for a decision to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the
“Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange was approved by the Polish Financial Supervision Authority and together with all published supplements and update reports is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been published and is available on the Company’s website http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. This report does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to
purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering of the securities will be made in the United States. This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation,
offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this report or any of its contents. Not for release, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada or Japan. Legal basis: Article 5 para. 1 item 9, Article 15 and Article 38 para. 1 item 2 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 19 2009 regarding the current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2014, item 133) | | |
| | | | |

d23lava

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Frederic Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d23lava

Podziel się opinią

Share
d23lava
d23lava