Trwa ładowanie...
dcthnze
dcthnze
espi

BNP PARIBAS PL - Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inw...

BNP PARIBAS PL - Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych (16/2013)
Share
dcthnze

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustalenie ceny maksymalnej akcji serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY RAPORT NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII. Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 17 czerwca 2013 r., na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 4 kwietnia 2013 roku, ustalił, w celu zamieszczenia w prospekcie emisyjnym Banku sporządzonym w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 8.575.086 oraz nie więcej niż 8.575.186 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 35 PLN każda ("Akcje Serii O") oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. praw do Akcji Serii O, Akcji Serii O oraz akcji Banku serii L, M i N ("Oferta"), cenę maksymalną Akcji Serii O na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych, w wysokości 45 PLN. Szczegółowe informacje na temat Oferty zostaną
opublikowane w prospekcie emisyjnym Banku, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych i ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka"). Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego
S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl. Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu. Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być
oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami
uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 16/2013 Determination of the maximum price of series O shares for the purposes of submission of subscriptions placed by retail investors NOT FOR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) hereby informs that on 17 June 2013, based on the authorization granted in resolution No. 12 of the Annual General Meeting of the Bank of 4 April 2013, the Management Board of the Bank determined, for the purposes of inclusion in the prospectus of the Bank prepared in connection with the public offering of no less than 8,575,086 and no more than 8,575,186 series O ordinary bearer shares with a nominal value PLN 35.00 each (the “Series O Shares”) and in connection with the application for the admission and introduction to trading on the regulated market (main market) operated by the Warsaw Stock Exchange of rights to Series O Shares, Series O Shares and series L, M, N of the
Bank’s shares (the “Offering”), the maximum price for the Series O Shares for the purposes of the submission of subscriptions by retail investors, which amounts to PLN 45.00. All details of the Offering will be available in the prospectus of the Bank, following its approval by the Polish Financial Supervision Authority. Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the Bank’s reporting obligations, is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form a basis for a decision to invest in the securities of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Company”). The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s shares to trading on the Warsaw Stock Exchange is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Company will be authorized to carry out the Offering to the public in Poland once the Prospectus
has been approved by the Polish Financial Supervision Authority. The Prospectus will be published and available on the Company’s website http://www.bnpparibas.pl and on the website of the Offering Agent, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., http://www.dmbh.pl. Before making a decision to acquire the Company’s shares in the Offering the investors should carefully read the Prospectus with all published supplements and update reports. This report does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not
been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons. No public offering of the securities will be made in the United States. This report is being distributed only to and is directed only at (a) persons outside the United Kingdom, (b) persons who have professional experience in matters relating to investments, i.e. investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), and (c) high net worth companies, unincorporated associations and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a
relevant person should not act or rely on this presentation or any of its contents. Legal basis: Article 56 Para. 1, item 1 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized Trading System, and on Public Companies (Journal of Laws of 2005 no. 184, item 1539 as amended) – confidential information | |

dcthnze

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS PL Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-676 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SUWAK 3
(ulica) (numer)
566-90-00 566-90-31 566-90-10
(telefon) (fax)
info@bnpparibasfortis.pl www.bnpparibas.pl
(e-mail) (www)
6760078301 003915970
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Frédéric Amoudru prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcthnze

Podziel się opinią

Share
dcthnze
dcthnze