Trwa ładowanie...
d3lhma7
espi
16-11-2010 22:53

BOMI - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2010-2012 (64/2010)

BOMI - Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2010-2012 (64/2010)

d3lhma7
d3lhma7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na lata 2010-2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI SA podaje do publicznej wiadomości prognozę skonsolidowanych wyników finansowych (wynik netto) na lata 2010-12:a/ na 2010r.: strata netto -102,9 mln zł;b/ na 2011r.: zysk netto 19,2 mln zł;c/ na 2012r.: zysk netto 49,3 mln zł;Przy sporządzaniu powyższej prognozy uwzględniono, m.in. następujące założenia:a/ dla wyników 2010r.:Możliwe rezerwy dotyczące przyszłych działań w zakresie optymalizacji działania sieci.Wyjaśnienie:Celem BOMI SA jest posiadanie efektywnej, trwale rentownej struktury sprzedaży detalicznej. Podjęte i zakończone w 2010r. działania sanacyjne, obejmujące 10 starannie wyselekcjonowanych lokalizacji, miały na celu uzyskanie realnych oszczędności po stronie Spółki zarówno na poziomie wydatków operacyjnych jak i inwestycyjnych. W 2011r. Spółka zamierza kontynuować zmiany efektywnościowe, w tym działania polegające na optymalizacji powierzchni sprzedaży. Działania te mogą dotyczyć kilkunastu lokalizacji.W celu ochrony przyszłych wyników przed negatywnym wpływem działań
restrukturyzacyjnych oraz kierując się zasadą rzetelności i ostrożności przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, Spółka rozważa zawiązanie w czwartym kwartale 2010r. stosownej rezerwy na przyszłe działania w zakresie optymalizacji działania sieci. Rezerwy te zostaną wprowadzone do ksiąg rachunkowych niezwłocznie po zakończeniu trwających w Spółce analiz oraz badań finansowych i prawnych. Spółka szacuje, iż nie przekroczą one łącznej kwoty między 50,0 a 70,0 mln zł. O możliwości zawiązania powyższych rezerw Spółka poinformowała w pkt 16 Sprawozdania Zarządu będącego częścią Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego BOMI SA za trzeci kwartał 2010r.Zarząd zwraca uwagę, iż zgodnie z posiadanymi przez Spółkę analizami, przyszłe działania sanacyjne, których koszty objęte zostaną powyższą rezerwą, spowodują realne oszczędności w Spółce, trwale wpływające na jej przyszłe wyniki finansowe.b/ dla wyników lat 2011-2012r.:Założenia prognostyczne skupione są wokół trzech obszarów działań Spółki:(i) Sanacja nierentownych
placówek handlowych;(ii) Zwiększenie rentowności i sprzedaży pozostałej części segmentu detalicznego, franczyzy i części dystrybucyjnej Grupy Kapitałowej;(iii) Wzmocnienie struktury holdingowej z centralizacją funkcji serwisowych i rozwinięciem specjalizacji w oparciu o trzy podstawowe segmenty biznesowe: detal, franczyzę oraz dystrybucję wraz z logistyką.Zarząd podmiotu dominującego monitoruje realizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych grupy kapitałowej poprzez funkcjonujący w Grupie Kapitałowej system kontrolingowy oraz raporty okresowe.Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników zamieszczana będzie w półrocznych raportach okresowych.Ewentualna korekta prognozy dokonywana będzie na podstawie decyzji Spółki i przekazywana będzie raportem bieżącym w przypadku, gdy co najmniej jedna z prognozowanych pozycji wynikowych, tj. skonsolidowanego wyniku netto, różnić się będzie o co najmniej 10% w stosunku do pozycji zamieszczonej w niniejszym raporcie bieżącym.Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt
25 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7

| | | BOMI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOMI | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-572 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gryfa Pomorskiego | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 6273460 | | 058 6273461 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biurozarzadu@bomi.pl | | www.bomi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5931007159 | | 190863162 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2010-11-16 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3lhma7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3lhma7