Trwa ładowanie...
d36pyzr
espi

BOMI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (70/2010)

BOMI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. (70/2010)
Share
d36pyzr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 70 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088823 (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 4021 § 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołujena dzień 22 grudnia 2010 roku na godzinę 10:00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej działalność marketingową i zarządczą w odniesieniu do znaków towarowych, jak również zajmującą się m.in. serwisem informatycznym , działalnością doradczą i administracją, funkcjonującą pod nazwą: BOMI S.A. w Gdyni,
Oddział Centralny w Pruszczu Gdańskim, o wartości aportowej 185.000.000 zł -według stanu dzień 25 listopada 2010 - do nowo utworzonej spółki działającej pod firmą: Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 716. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut Spółki w ten sposób, że:1) § 6 w dotychczasowym brzmieniu:"§ 6. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,58.19.Z - Pozostała działalność
wydawnicza18.12.Z - Pozostałe drukowanie18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynkówmieszkalnych i niemieszkalnych45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach47.22.Z?Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona wwyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z?Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,49.41.Z - Transport drogowy towarów79.11.A - Działalność agentów turystycznych,52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i
urządzeń budowlanych77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzieindziej niesklasyfikowane63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,63.12.Z - Działalność portali internetowych58.13.Z - Wydawanie gazet70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych73.1 Reklama"otrzymuje następujące brzmienie:"§ 6. Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest :10.11.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i
dań10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;10.71.Z - Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek,11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych,58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza18.12.Z - Pozostałe drukowanie18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji20.16.Z - Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych22.19.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z gumy41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek45.19.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.32.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli45.31.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli47.30.Z - Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
na stacjach paliw47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.22.Z?Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.23.Z - Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona wwyspecjalizowanych sklepach 47.24.Z?Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,49.41.Z - Transport drogowy towarów79.11.A - Działalność agentów turystycznych,52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych,64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów64.99.Z -
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,77.31.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,63.12.Z - Działalność portali internetowych58.13.Z - Wydawanie gazet70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana70.10.Z- Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych73.1 Reklama47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i
bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych Sklepach"2) § 12 ust.14 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:"14. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania,"otrzymuje następujące brzmienie:"14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego"7. Zamknięcie obrad.I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi BOMI S.A. nie później, niż 21 przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 01.12.2010 r. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki
walne@bomi.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia. . Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 4 grudnia 2010 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl, bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd BOMI S.A., ul. Gryfa Pomorskiego 71, 81- 572 Gdynia.III. Każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwałdotyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.IV. Akcjonariusz będący osoba fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy walne@bomi.pl bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki.Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać liczbę
akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji w tym zakresie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka zastrzega sobie prawo
identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. W szczególności weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenia danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru ewentualnie wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od BOMI S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź
możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.V. Statut BOMI S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną jak również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 6 grudnia 2010r. (record date). Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji BOMI S.A. zgłoszone nie wcześniej,niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 26 listopada
2010 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (record date), tj. nie później niż w dniu 7 grudnia 2010 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BOMI S.A.Osoby uprawnione do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.IX. Zarząd BOMI S.A. podkreśla, iż do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 grudnia 2010 r. uprawnione będą osoby, które:1) były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (record date), tj. w dniu 6 grudnia 2010r. oraz te, które:2) zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 26 listopada 2010 r. i nie później niż w dniu 7 grudnia 2010 r. do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 (Biuro Zarządu Spółki) w dniach 17, 20 i 21.12.2010 r. w godz. 08.30?15.30. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na dedykowany adres mailowy Spółki walne@bomi.pl w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) bądź w formie pisemnej na adres siedziby Spółki. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza oraz zaświadczenie /świadectwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające fakt bycia Akcjonariuszem Spółki.XI. Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BOMI S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej BOMI S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu.XII. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOMI S.A. oraz dokumentacja z nim związana dostępne są na stronie internetowej www.bomi.plKorespondencja związana z walnym zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: walne@bomi.plPodstawa prawna:§ 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ - NWZ - 22- 12-2010.pdf | Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | wzór pelnomocnictwa walne.rtf | Wzór pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | wzór wniosek o zmianę porządku obrad.rtf | Wzór wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad | | | | | | | | | |
| | wzór wniosek o zmianę uchwały w porzadku obrad.rtf | Wzór wniosku o zmianę uchwały w porządku obrad | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
d36pyzr

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Andrzej Kraszewski Wiceprezes Zarządu
2010-11-25 Aleksandra Wojciechowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36pyzr

Podziel się opinią

Share
d36pyzr
d36pyzr