Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

BORYSZEW - Raport roczny R 2014

BORYSZEW - Raport roczny R 2014
Share
d1y1yes
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 1 048 652 945 728 190 122 185 447
Zysk na działalności operacyjnej 47 682 61 408 10 975 23 735
Zysk brutto przed opodatkowaniem 35 157 5 460 7 162 12 233
Zysk /strata netto 25 548 -1 200 5 351 10 556
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 70 437 6 258 1 979 16 491
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -152 571 2 932 -6 772 -47 016
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 219 3 724 4 670 29 521
Przepływy pieniężne netto, razem -4 915 12 914 -123 -1 003
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 235 000 000 215 671 568 235 000 000 215 671 568
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Rozwodniony zysk za okres na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 -0,01 0,03 0,00
stan na: 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
Aktywa 1 428 177 1 184 229 254 072 217 211
Zobowiązania długoterminowe 144 011 105 345 40 788 21 061
Zobowiązania krótkoterminowe 685 300 611 337 101 721 90 945
Kapitał własny 598 866 467 547 111 563 105 205
Kapitał akcyjny 248 906 228 906 57 435 53 162
Liczba akcji uprawnionych do dywidendy 235 000 000 215 671 568 235 000 000 215 671 568
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,55 2,17 0,47 0,49

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Prezesa Zarządu.pdf List Prezesa Zarządu Boryszew SA
SF BRS_2014.pdf Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014.pdf Sprawozdanie z dzialalnosci Boryszew S.A. w 2014 roku
Opinia i raport Boryszew 2014.pdf Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
d1y1yes

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2014
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2014 obejmujący okres
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania:
Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóła komandytowa z siedzibą w Warszawie
(podmiot uprawniony do badania)
d1y1yes

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Piotr Szeliga Prezes Zarządu
2015-03-20 Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu
2015-03-20 Cezary Pyszkowski Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Elżbieta Słaboń Głowny Ksiegowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes