Trwa ładowanie...
d26vxp8
d26vxp8
espi

Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (39/2014)

Bowim - Nabycie akcji własnych przez Emitenta (39/2014)
Share
d26vxp8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych przez Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOWIM S.A. (dalej: "Emitent" lub ?BOWIM") informuje, iż w dniu 15 lipca 2014 roku otrzymał od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej: ?Dom Maklerski?) z siedzibą w Warszawie informację o wykonaniu przez Dom Maklerski dyspozycji przeniesienia na rachunek papierów wartościowych Emitenta 32 220 (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda akcja oraz o łącznej wartości nominalnej 3 222 (słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia dwa ) zł, o kodzie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. PLBOWM000019, stanowiących łącznie 0,17% kapitału zakładowego Spółki, dających 32 220 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, których emitentem jest BOWIM, nabytych przez BOWIM od spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: ?KONSORCJUM STALI?) za łączną cenę 289 980 zł, tj. po cenie 9 złotych za jedną akcję. Nabycie akcji własnych przez Emitenta od KONSORCJUM STALI
nastąpiło w wykonaniu drugiej transzy warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 7 marca 2014 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 20/2014 (?Warunkowa Umowa Sprzedaży Akcji?). Nabycie akcji własnych BOWIM stanowi również realizację postanowień Aneksu nr 4 z dnia 24 stycznia 2014 r. do porozumienia inwestycyjnego z dnia 3 grudnia 2010 r., zawartego pomiędzy Emitentem a KONSORCJUM STALI (?Aneks nr 4?). Podstawę nabycia akcji własnych Emitenta stanowi upoważnienie udzielone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOWIM z dnia 7 marca 2014 r., o której podjęciu Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2014 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podjętej na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych. Celem nabycia akcji własnych w wyżej opisanym zakresie jest wykonanie przez Emitenta zobowiązań Emitenta wskazanych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Akcji oraz Aneksie nr 4. Łączna liczba wszystkich akcji własnych
BOWIM, po nabyciu wyżej opisanych akcji własnych wynosi 225 540 akcji o łącznej wartości nominalnej 22 554 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery ) zł, dających łącznie prawo do 225 540 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i stanowiących łącznie 1,16% kapitału zakładowego Emitenta. Raport ma związek z następującymi raportami Emitenta: Raport nr 37/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 31/2014 ? Nabycie akcji własnych przez Emitenta Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa przez BOWIM, Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaży akcji. Ustanowienie zabezpieczeń, Raport nr 8/2014 ? Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę, Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd
Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A., Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty, Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A., Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013 r., Raport nr 41/2013 - Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych, Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d26vxp8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2014-07-15 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26vxp8

Podziel się opinią

Share
d26vxp8
d26vxp8