Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o ...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (17/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE ZDARZENIA | | | | | |
| | 1 | zawarcie znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | 2 | zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - łączna wartość wszystkich umów | | | | |
| | waluta | | | | | |
| | 3 | zmiana znaczącej umowy | TRUE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | W dniu 5 grudnia 2014 r. nastąpiła spłata całości zobowiązań wynikających z Umowy kredytu przez spóki: - FSN Sp. z o.o. 18 S.K.A. 2 sp. k. - FSN Sp. z o.o. 18 S.K.A. 8 sp. k. - FSN sp. z o.o. 18 S.K.A. 13 sp. k. W wyniku spłaty zadłużenia przez ww. spółki stroną umowy pozostaje wyłącznie FSN Sp. z o.o. 5 S.K.A. O zawarciu Umowy kredytu oraz jej zmianach Fundusz informował Raportem bieżącym nr 17/2013 z dnia 1 października 2013 r., Raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz Raportem bieżącym nr 14/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. | | | |
| | 4 | zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | FALSE | | | |
| | | - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy | | | | |
| | | | | | | |
| | OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI | | | | | |
| | pozycja danych | fundusz | jednostka zależna od funduszu | podmiot | | |
| | jest stroną transakcji | FALSE | TRUE | TRUE | | |
| | nazwa podmiotu | | FSN sp. z o.o. 18 S.K.A. 2 sp. k. (dalej: "FSN 2"), FSN sp. z o.o. 18 S.K.A. 8 sp. k. (dalej: "FSN 8"), FSN sp. z o.o. 18 S.K.A. 13 sp. k. (dalej: "FSN 13"), FSN Spółka z o.o. 5 S.K.A. (dalej: "FSN 5") | Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank") | | |
| | siedziba podmiotu | | Warszawa | Warszawa | | |
| | | | | | | |
| | SZCZEGÓŁY UMOWY | | | | | |
| | data zawarcia lub zmiany umowy | 2014-12-05 | | | | |
| | przedmiot umowy | Przedmiotem umowy było udostępnienie przez Bank kredytobiorcom Całkowitej Kwoty Kredytu będącej sumą: (a) kwoty 28.190.004,62 EUR (słownie dwadzieścia osiem milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy cztery euro 62/100) oraz (b) kwoty 13.500.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset tysięcy złotych), w zakresie, w jakim nie została ona anulowana lub obniżona przez Bank na podstawie zawartej Umowy. W związku ze spłatą zadłużenia wynikającego z przedmiotowej Umowy kredytu przez spółki FSN 2, FSN 8 oraz FSN 13, na dzień 5 grudnia 2014 r. pozostała do spłaty, przez spółkę FSN 5 część kredytu wynosi 8.751.809,56 EUR (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięć euro 56/100), co w przeliczeniu na PLN według średniego kursu NBP z dnia 4 grudnia 2014 r. stanowi kwotę 36.353.266,55 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 55/100). Środki do spłaty, wynikających z Umowy kredytu,
zobowiązań spółek FSN 2, FSN 8 oraz FSN 13 pozyskane zostały w wyniku transakcji sprzedaży nieruchomości, o której BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2 informował Raportem bieżącym nr 15/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. | | | | |
| | istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy | Pozostała do spłaty część kredytu zostanie spłacona w transzach w terminie do 31 grudnia 2015 roku. Zabezpieczeniem przyznanego Kredytu jest m.in. ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej przy ul. Powstańców Śląskich 26 w Krakowie, ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach FSN 5, ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich rachunkach FSN 5, pełnomocnictwa do rachunków bankowych FSN 5, umowa przelewu wierzytelności z polis ubezpieczeniowych dotyczących ww. nieruchomości, umowa przelewu wierzytelności z umów najmu, oświadczenie FSN 5 o poddaniu się egzekucji. | | | | |
| | określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów | - | | | | |
| | umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych | FALSE | | | | |
| | - maksymalna wysokość kary umownej (lub) | | | | | |
| | - podstawa przekroczenia określonego limitu | | | | | |
| | - zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar | FALSE | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie warunku | TRUE | | | | |
| | - określenie warunku | (a) Zobowiązania Banku wobec Kredytobiorców podlegają wykonaniu pod warunkiem, że Bank zawiadomi Kredytobiorców o otrzymaniu, w formie i treści satysfakcjonującej Bank, wszelkich dokumentów i potwierdzeń (w tym również ustanowienia zabezpieczeń przyznanego Kredytu) wymienionych w Załączniku 1 do Umowy (Warunki Zawieszające Wypłatę Kredytu). (b) Kredytobiorcy nie mogą złożyć Wniosku o Wypłatę poszczególnych transz Kredytu, jeżeli Bank nie przekazał zawiadomienia określonego w punkcie (a) powyżej. | | | | |
| | - charakter warunku | Zawieszający | | | | |
| | umowa zawiera zastrzeżenie terminu | TRUE | | | | |
| | - określenie terminu | Wypłata poszczegolnych transz Kredytu następowała jeżeli warunki opisane w części "określenie warunku" zostały spełnione, w terminach wskazanych w zawartej Umowie kredytu (w odniesieniu do poszczególnych transz Kredytu). | | | | |
| | - charakter terminu | Zawieszający | | | | |
| | kryterium uznania umowy za znaczącą umowę | Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy umowy kredytu której wartość przewyższa 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu. | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Piotr Karnkowski Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Strona tytułowa
Korekta raportu
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2