Trwa ładowanie...
d134lpm
espi

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę o...

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 - Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy (19/2011)

Share
d134lpm
TREŚĆ RAPORTU:
OKREŚLENIE ZDARZENIA
1 zawarcie znaczącej umowy FALSE
2 zawarcie w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- łączna wartość wszystkich umów
waluta PLN
3 zmiana znaczącej umowy TRUE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy Częściowa spłata pożyczki zaciągniętej przez Spółkę FSN Sp. z o.o. 5 Spółka komdandytowo-Akcyjna
4 zmiana ostatniej z umów, zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy FALSE
- określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy
OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI
pozycja danych fundusz jednostka zależna od funduszu podmiot
jest stroną transakcji TRUE TRUE FALSE
nazwa podmiotu FSN sp zo.o 5 Spółka Komandytowo-Akcyja (Pożyczkobiorca)
siedziba podmiotu Warszawa
SZCZEGÓŁY UMOWY
data zawarcia lub zmiany umowy 2011-12-12
przedmiot umowy W dniu 12 grudnia 2011 r. Pożyczkobiorca dokonał częściowej spłaty pożyczki stanowiącej znaczącą umowę, o której Fundusz informował w Raporcie Bieżącym 129/2010 z dnia 1 grudnia 2010 r. Pożyczkobiorca w dniu 12 grudnia 2011 r. dokonał spłaty kwoty 200.000,00 EUR (słownie: dwieście tysięcy Euro) z pierwotnej pożyczki pieniężnej udzielonej przez Fundusz w łącznej kwocie 5 800 000 euro (pięć milionów osiemset tysięcy euro 00/100). Równowartość częściowej spłaty pożyczki w PLN obliczona według średniego kursu NBP z dnia 9 grudnia 2011r. wynosi 903 900 PLN (słownie: dziewięćset trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100)
istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy Kwota pożyczki w kwocie 5.800.000,00 Euro została częściowo spłacona w dniu 12 grudnia 2011 r. poprzez spłatę 200.000,00 Euro przez Pożyczkobiorcę. Pozostała kwota zostanie spłacona przez Pożyczkobiorcę w terminie do 30 listopada 2015 r. wraz z odsetkami w wysokości 4,5% w skali roku za okres od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki do dnia zwrotu pożyczki.
określone przez strony specyficzne warunki, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów Umowa została zawarta na zasadach zgodnych z powszechnie obowiązującymi w tego rodzaju umowach.
umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych FALSE
- maksymalna wysokość kary umownej (lub)
- podstawa przekroczenia określonego limitu
- zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar FALSE
umowa zawiera zastrzeżenie warunku FALSE
- określenie warunku
- charakter warunku
umowa zawiera zastrzeżenie terminu FALSE
- określenie terminu
- charakter terminu
kryterium uznania umowy za znaczącą umowę Umowa została uznana za znaczącą, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 i § 2 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. dotyczy zawarcia umów pożyczek których wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych Funduszu.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | FALSE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-12-13 | | | | | | | | | | |
| | | BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2 | | BPH TFI SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-203 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | BONIFRATERSKA | | 17 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | | | 141527117 | | www.bphtfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d134lpm

Podziel się opinią

Share
d134lpm
d134lpm