Trwa ładowanie...
d4l0vky
d4l0vky
espi

BRE - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)

BRE - Skonsolidowany raport roczny RS (2010)
Share
d4l0vky
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2010 2009 2010 2009
Przychody z tytułu odsetek 3 421 704 3 453 207 854 486 795 560
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 178 745 1 001 287 294 362 230 679
Wynik na działalności handlowej 410 672 406 374 102 555 93 622
Wynik na działalności operacyjnej 872 511 209 389 217 888 48 240
Zysk brutto 872 511 209 389 217 888 48 240
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 641 602 128 928 160 224 29 703
Zysk netto przypadający na udziały mniejszości 19 263 1 595 4 810 367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 641 347 -670 750 -409 886 -154 529
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -134 115 -126 831 -33 492 -29 220
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 737 505 -983 417 184 174 -226 562
Przepływy pieniężne netto, razem -1 037 957 -1 780 998 -259 204 -410 311
Zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,49 4,34 4,37 1,00
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,48 4,34 4,36 1,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Aktywa razem 90 042 441 81 023 886 22 736 268 19 722 478
Zobowiązania wobec banku centralnego 79 2 003 783 20 487 752
Zobowiązania wobec innych banków 28 727 008 25 019 805 7 253 745 6 090 211
Zobowiązania wobec klientów 47 420 057 42 791 387 11 973 855 10 416 091
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA 6 909 303 4 120 187 1 744 641 1 002 918
Udziały mniejszości 167 982 150 967 42 416 36 748
Kapitał akcyjny 168 347 118 764 42 509 28 909
Liczba akcji 42 086 674 29 690 882 42 086 674 29 690 882
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 164,17 138,77 41,45 33,78
Współczynnik wypłacalności 15,90 11,50 15,90 11,50
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodniez przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
OpiniaAudytoraGrupaBREBankuSA2010.pdf
RaportAudytoraGrupa BREBankuSA2010.pdf
ListPrezesaZarząduBREBankuSA2010.pdf
ListPrzewodniczącegoRadyNadzorczejBREBankuSA2010PL.pdf
OcenaRadyNadzorczejBREBankuSA2010.pdf
SkonsolidowaneSprawozdanieFinansoweGrupyBREBankuSAza2010_rok.pdf
SprawozdanieZarząduBREBankuSAzdziałalnościGrupyw_ 2010.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla banków
za rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2011-02-28
BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE BANKI(BAN)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
(22) 829-00-00 (22) 829-00-33
(telefon) (fax)
www. brebank.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)
PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
d4l0vky

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku
2011-02-28 Karin Katerbau Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-28 Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-28 Przemysław Gdański Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-28 Hans-Dieter Kemler Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-28 Jarosław Mastalerz Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2011-02-28 Christian Rhino Członek Zarządu / Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d4l0vky

Podziel się opinią

Share
d4l0vky
d4l0vky