Trwa ładowanie...
d4mnyp8

BRIJU S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (20/2015)

BRIJU S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (20/2015)

Share
d4mnyp8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BRIJU S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) informuje, że w dniu 8 maja 2015 roku Emitent zawarł umowę kredytową o kredyt w rachunku bieżącym z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny Poznań (?Bank?). Umowa kredytowa o kredyt w rachunku bieżącym została zawarta na okres od 11 maja 2015 roku do 9 maja 2017 roku. Kwota kredytu wynosi 15 mln zł. Wraz z uruchomieniem finansowania zostanie zamknięta dotychczas obowiązująca umowa podpisana z Bankiem 17 grudnia 2014 roku, na mocy której limit kredytu w rachunku bieżącym wynosił 7 mln zł. O zawarciu z Bankiem poprzedniej umowy o kredyt w rachunku bieżącym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 44/2014 z 18 grudnia 2014 roku. Środki pieniężne pochodzące ze zwiększonej kwoty kredytu w rachunku bieżącym zostaną wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta. Oprocentowanie kredytu jest oparte o zmienną stopę procentową, którą stanowi stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku z
tytułu kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Emitenta, położonej w Gnieźnie, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie prowadzi księgę wieczystą PO1G/00008353/0. Hipoteka umowna na nieruchomości zostanie ustanowiona jako zabezpieczenie łącznych wierzytelności Banku z umowy kredytowej oraz z umowy ramowej na gwarancje bankowe. Umowa ustanawiająca na rzecz Banku hipotekę umowną została zawarta w dniu 21 kwietnia 2015 wraz z podpisaniem umowy ramowej na gwarancje bankowe. Emitent informował o ustanowieniu hipoteki w raporcie nr 18/2015 z 21 kwietnia 2015 roku. W dniu dzisiejszym został podpisany aneks do umowy ustanawiającej hipotekę umowna i zostały nią objęte wierzytelności Banku z umowy kredytowej i z umowy ramowej na gwarancje bankowe. Pozostałe warunki umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym i umowy ustanawiającej hipotekę nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania w/w umowy za znaczącą, według
stanu na dzień 30 grudnia 2014 roku wynosiły 28.310.420 PLN. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRIJU S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-884 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Bernardyński | | 4/3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (048) 61 424 59 03 | | (048) 61 424 59 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 784-214-99-99 | | 639848296 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Tomasz Piotrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4mnyp8

Podziel się opinią

Share
d4mnyp8
d4mnyp8