Trwa ładowanie...
d1ijvi9
d1ijvi9
espi

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie BPH TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głos ...

BROWAR GONTYNIEC S.A. - Zawiadomienie BPH TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. (20/2014)
Share
d1ijvi9

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BROWAR GONTYNIEC S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie BPH TFI S. A. o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5%. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Browar Gontyniec S.A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 r. do siedziby Emitenta wpłynęło od BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (?BPH TFI S.A.) zawiadomienie (datowane na dzień 19.11.2014 r.) na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informujące, że w wyniku zbycia akcji Browar Gontyniec S. A. (?Spółka?) przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (?Fundusz?), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. posiada w imieniu Funduszu mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W zawiadomieniu wskazano, że do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 5% doszło na skutek rozliczenia w dniu 14 listopada 2014 r. transakcji sprzedaży na rynku zorganizowanym 97.880 akcji Spółki z dnia 12 listopada 2014
r. Z zawiadomienia wynika, że bezpośrednio przed zdarzeniem powodującym zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Fundusz posiadał 97 880 akcji Spółki, stanowiących 6,20% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do 97 880 głosów, co stanowiło 6,20% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po zawarciu transakcji Towarzystwo nie posiada akcji Spółki. W zawiadomieniu poinformowano, iż procentowy udział posiadanych akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz procentowy udział głosów z tych akcji w ogólnej liczbie głosów wskazano przyjmując, iż ogólna liczba akcji Spółki oraz ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki wynosi 1.578.600. Zawiadomienia zawiera nadto informację, iż brak jest podmiotów zależnych od Funduszu posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób trzecich, które na podstawie umowy przekazały Funduszowi prawa do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BROWAR GONTYNIEC SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BROWAR GONTYNIEC S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-800 Kamionka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kamionka 21
(ulica) (numer)
+48 67 350 53 82 +48 67 345 03 40
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
764-263-40-46 301363600
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ijvi9

Podziel się opinią

Share
d1ijvi9
d1ijvi9