Trwa ładowanie...
doa7rwu

BS SANOK - Raport roczny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2014 rok obrotowy. (5/2015) - EBI

BS SANOK - Raport roczny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2014 rok obrotowy. (5/2015)

Share
doa7rwu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport roczny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego za 2014 rok obrotowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając imieniem Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (dalej zwanego jako PBSbank lub Bank), jako emitenta obligacji na okaziciela serii PBS0720, PBS1021, PBS0523, PBS PBS1024, PBS0222 oraz PBS0225 przekazujemy w załączeniu stosownie do treści Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu - Rozdział III "Raporty okresowe", raport roczny za rok 2014 rok obrotowy, w/g stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, obejmujący: 1) pismo Zarządu PBSbank stanowiące opis najważniejszych dokonań w 2014 roku obrotowym oraz perspektywy rozwoju działalności Banku na bieżący, 2015 rok obrotowy, 2) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego, w tym również przeliczone na euro, 3) sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2014 r., do dnia 31 grudnia 2014 r., 4) sprawozdanie Zarządu z działalności PBSbank za okres od dnia 01 stycznia 2014 r., do dnia 31 grudnia 2014 r., 5) opinię oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z badania
sprawozdania finansowego PBSbank za 2014 rok obrotowy, 6) oświadczenie Zarządu PBSbank, w przedmiocie poprawności i rzetelności informacji ujętych w raporcie rocznym, oświadczenie Zarządu PBSbank w przedmiocie rzetelności wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz rzetelności opinii sporządzonej przez biegłych rewidentów w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | informacjadodatkowadosprawozdaniaPBSbankza2014rokcz_1-3.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | informacja_dodatkowadosprawozdaniaPBSbankza2014rokcz2-4.pdf | | | | | | | | | | |
| | opiniairaportzbadaniasprawozdaniafinansowegoPBSbankza2014rok-6.pdf | | | | | | | | | | |
| | opisnajwazniejszychdokonanPBSbankza2014rok-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | oswiadczeniezarzaduPBSBankdotyczaceraporturocznegoza2014rok-7.pdf | | | | | | | | | | |
| | sprawozdaniefinansowePBSbankza2014_rok-2.pdf | | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie_zarzaduPBSbankza2014rok-5.pdf | | | | | | | | | | |
| | wybranedanefinansowedoraporturocznegoPBSbankza2014_rok-1.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

doa7rwu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Lesław Wojtas Prezes Zarządu
Wojciech Błaż Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

doa7rwu

Podziel się opinią

Share
doa7rwu
doa7rwu