Trwa ładowanie...
d14dm37
espi

BUDIMEX - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach ? wybór oferty Budimeksu SA (16/2013)

BUDIMEX - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach ? wybór oferty Budimeksu SA (16/2013)
Share
d14dm37

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Bełżycach ? wybór oferty Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/16/2013 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 marca 2013 r. został poinformowany przez Celowy Związek Gmin "PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w m. Bełżyce dla potrzeb Celowego Związku Gmin "PROEKOB" z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 3." Wartość oferty: 36 502 613,01 złotych netto Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy Termin zakończenia robót: 30.11.2013 r. Okres gwarancji: 36 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto Wysokość kar płaconych przez wykonawcę: - 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - 10% wynagrodzenia brutto
jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy i kierowników robót będą wykonywać inne osoby niż wskazane w ofercie i zaakceptowane w umowie (lub aneksie) przez zamawiającego - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - 15% wynagrodzenia brutto jeżeli roboty objęte przedmiotem umowy będzie wykonywał inny podmiot niż wykonawca lub podwykonawca, na którego zamawiający wyraził uprzednią pisemną zgodę Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: - 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu placu budowy - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14dm37

Podziel się opinią

Share
d14dm37
d14dm37