Trwa ładowanie...
d1gi7sp
d1gi7sp
espi

BUDIMEX - Hala sportowa Politechniki Poznańskiej ? nowy kontrakt Budimeksu SA (66/2013)

BUDIMEX - Hala sportowa Politechniki Poznańskiej ? nowy kontrakt Budimeksu SA (66/2013)
Share
d1gi7sp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Hala sportowa Politechniki Poznańskiej ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/66/2013 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 października 2013 r. została zawarta umowa z Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu w przedmiocie: "Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie". Wartość umowy: 26 397 652,12 złotych netto. Jednocześnie zarząd Budimeksu informuje, że jest to kolejny kontrakt podpisany z Politechniką Poznańską w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Umową o największej wartości, o której Zarząd emitenta dotychczas nie informował (z uwagi na fakt, że wartość kontraktu nie przewyższała 10%
kapitałów własnych Budimeksu SA), jest podpisana w dniu 17 czerwca 2013 r. umowa na "Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń." Wartość umowy: 34 602 206,21 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej do 09.07.2013 r. Termin zakończenia robót: 17. 03. 2014 r. Okres gwarancji: 36 miesięcy Warunki finansowe: Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 8% wartości kontraktu brutto Wysokość kar płaconych przez wykonawcę: - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - 10% wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wykonawca, albo podwykonawca
nie zaakceptowany przez zamawiającego - 10% wynagrodzenia brutto jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowana przez zamawiającego Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: - 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary. Suma wartości umów podpisanych z tym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gi7sp

Podziel się opinią

Share
d1gi7sp
d1gi7sp