Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2013 rok (17/2014)

BUDIMEX - Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2013 rok (17/2014)
Share
d3r12fk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2013 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/17/2014 W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2013 oraz dane porównywalne za rok 2012. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 749 459 tys. zł w porównaniu do 6 077 660 tys. zł w roku 2012. Zysk brutto ze sprzedaży: 395 416 tys. zł w porównaniu do 459 871 tys. zł w roku 2012. Zysk z działalności operacyjnej: 333 306 tys. zł w porównaniu do 182 409 tys. zł w roku 2012. Zysk brutto: 331 271 tys. zł w porównaniu do 202 628 tys. zł w roku 2012. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 300 480 tys. zł w porównaniu do 185 982 tys. zł w roku 2012. W 2013 roku Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w segmencie deweloperskim na kwotę 61 811
tys. zł. W roku 2013 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 742 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 495 lokali. Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2013 roku wyniósł 4,3 mld zł. Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2013 wyniosła 3,3 mld zł. Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 1 562 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 188 mln zł. W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2013 rok oraz porównywalne dane za 2012 rok. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raportbieżącynr17WybranedanefinansoweGrupyBudimexza2013rokzalacznik.pdf | Wyniki segmentów za 2013 r. i dane porównywalne za 2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk