Trwa ładowanie...
d2e6b69

BUMECH S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

BUMECH S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d2e6b69
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 72 224 49 257 17 240 11 697
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 61 630 12 546 14 711 2 979
Zysk (strata) brutto 58 480 11 638 13 959 2 764
Zysk (strata) netto 57 027 10 380 13 613 2 465
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 273 16 962 1 975 4 028
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 337 -35 830 80 - 8 509
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 867 21 466 -1 400 5 098
Przepływy pieniężne netto, razem 2 743 2 598 655 617
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego 233 280 89 606 54 731 21 606
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 150 326 62 189 35 269 14 995
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56 542 31 589 13 266 7 617
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 784 30 600 22 003 7 378
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 82 954 27 417 19 462 6 611
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12 570 2 808 2 949 677
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 029 56 160 000 64 468 029 56 160 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,01 0,18 0,24 0,04
Rozwodniony zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,01 0,18 0,24 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,29 0,49 0,30 0,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,29 0,49 0,30 0,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0
WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 775 111 185 30 739 26 403
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 638 6 741 1 585 1 601
Zysk (strata) brutto 1 303 474 311 113
Zysk (strata) netto 1 025 195 245 46
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 029 18 490 10 271 4 391
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 995 4 555 -2 386 1 082
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 785 -22 240 -7 587 -5 281
Przepływy pieniężne netto, razem 1 249 805 298 191
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 387 499 188 733 90 913 45 509
Zobowiązania i rezerwy na zbowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 155 604 125 364 36 507 30 229
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 196 30 781 8 258 7 422
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 906 85 260 19 920 20 558
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 231 895 63 369 54 406 15 280
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 8 308 15 125 2 003
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 468 029 8 308 029 64 468 029 8 308 029
Zysk(strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,02 0 0
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,02 0 0
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,60 7,63 0,84 1,84
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,60 7,63 0,84 1,84
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję(w zł/EUR) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport okresowy za 4Q2014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Polskich Standardów Rachunkowości | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu
2015-03-02 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e6b69

Podziel się opinią

Share
d2e6b69
d2e6b69