Trwa ładowanie...
d3fyi38
espi

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (10/2013)

BUMECH S.A. - Umowa znacząca (10/2013)
Share
d3fyi38

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znacząca | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w związku z wpłynięciem do Spółki w dniu 24.01.2013 roku obustronnie podpisanej umowy między Emitentem a Zabrzańskimi Zakładami Mechanicznymi ? Maszyny Górnicze Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (dalej: ZZM-MG), informuje, iż od dnia 11.12.2012 roku, tj. od publikacji raportu bieżącego nr 109/2012 zawarł ze spółkami z Grupy Kapitałowej KOPEX z siedzibą w Katowicach szereg umów jednostkowych, których łączna wartość wyniosła 6 313 867,40 zł netto, przekraczając 10 % kapitałów własnych Emitenta i spełniając tym samym kryterium uznania ich za umowę znaczącą. Umowami o największej wartości są umowy datowane na 21.12.2012 roku oraz 02.01.2013 roku zawarte pomiędzy Emitentem a ZZM-MG. Przedmiotem ww. umów jest dzierżawa przez BUMECH na rzecz ZZM-MG kombajnu chodnikowego na okres 730 dni z możliwością wydłużenia do 1095 dni, a wartość netto każdej z nich wynosi 1 736 144,40 złotych. Wszystkie umowy zawierają następujące uregulowania dotyczące kar umownych: 1. Każda ze stron jest
zobowiązana do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości netto umowy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 2. BUMECH zapłaci ZZM - MG karę umowną za zwłokę w dostawie przedmiotu dzierżawy oraz za brak możliwości z winy BUMECH przeprowadzenia odbioru technicznego z pozytywnym wynikiem w terminie określonym w umowie w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki 3. BUMECH może obciążyć ZZM - MG karą za brak zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie określonym w umowie, w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki. 4. BUMECH zapłaci ZZM - MG karę umowną za niezgłoszenie się serwisu w określonym w umowie czasie od momentu wezwania w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdą godzinę opóźnienia. 5. BUMECH zapłaci ZZM ? MG karę umowną za brak przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru kombajnu oraz jego prawidłowej eksploatacji w wysokości dobowej stawki dzierżawy netto za każdy dzień zwłoki. 6. BUMECH może
obciążyć ZZM - MG karą za niezwrócenie w określonym w umowie terminie części, których brakowało przy zwrocie przedmiotu dzierżawy w wysokości 75% wartości części nowych 7. ZZM ? MG może obciążyć BUMECH karą w przypadku postoju przedmiotu dzierżawy spowodowaną jego awarią wynikłą z przyczyn leżących po stronie BUMECH w wysokości 0,02% wartości netto umowy za każdą rozpoczętą godzinę trwania awarii powyżej czasu wyznaczonego w umowie do jej usunięcia. 8. Zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar. Umowa nie przewiduje zastrzeżenia warunku ani terminu, a jej warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krakowska 191
(ulica) (numer)
32 789 38 50 32 789 38 51
(telefon) (fax)
sekretariat@bumech.pl www.bumech.pl
(e-mail) (www)
954-00-05-359 272129154
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-25 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-01-25 Sylwia Parysiewicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fyi38

Podziel się opinią

Share
d3fyi38
d3fyi38