Trwa ładowanie...
d2gmryi

BUMECH S.A. - Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E (35/2013)

BUMECH S.A. - Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E (35/2013)

Share
d2gmryi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie prywatnej emisji akcji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Emitent informuje o zakończeniu prywatnej subskrypcji akcji serii E BUMECH S.A. wydawanych w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B. Subskrypcja akcji serii E rozpoczęła się 10 września 2012 roku i zakończyła 14 lutego 2013 roku. Obejmowała ona 3 000 000 akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda. W ramach subskrypcji w okresie od 10 września 2012 roku do 14 lutego 2013 roku 58 podmiotów złożyło oświadczenia o objęciu 3 000 000 akcji serii E i je opłaciło. Wszystkim wskazanym powyżej podmiotom wydano akcje serii E na podstawie art. 452 § 1 kodeksu spółek handlowych w okresie od 10 września 2012 roku do 15 lutego 2013 roku, co było równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 3 000 000,00 (trzy miliony) zł. Redukcja zapisów nie wystąpiła. W związku z faktem, iż akcje były obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych na podstawie art. 451 § 1 kodeksu spółek handlowych, Emitent nie dokonywał przydziału akcji serii E. W wyniku realizacji
praw z warrantów subskrypcyjnych, posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii: a) B1 objęli 240 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 9,00 (dziewięć) zł - 1 (jeden) podmiot; b) B2 objęli 860 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 8,3 (osiem, 30/100) zł - łącznie 4 podmioty; c) B3 objęli 1 900 000 akcji serii E po cenie emisyjnej 6,00 (sześć) zł - łącznie 54 podmioty. Wartość przeprowadzonej subskrypcji to 20 698 000,00 (dwadzieścia milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych. W jej ramach Emitent nie zawierał umów o subemisję, nie sporządzał prospektu emisyjnego i nie ponosił kosztów promocji. Łączny szacunkowy koszt emisji akcji serii E obejmujący przygotowanie i przeprowadzenie oferty wynosi 920 301,02 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy trzysta jeden, 02/100) zł przy średnim szacunkowym koszcie przypadającym na jedną akcję w wysokości 0,31 (31/100) zł. Powyższe koszty oszacowano zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki na podstawie kwot wynikających z zawartych umów oraz znanych BUMECH S.A. opłat
administracyjnych ciążących na emitencie. Poniesione przez Spółkę koszty emisji pomniejszą agio powstałe w związku z nadwyżką ceny emisyjnej nad wartością nominalną akcji i zwiększające kapitał zapasowy. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-02-28 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi