Trwa ładowanie...
dw2103e
espi
15-03-2013 15:26

BUMECH S.A. - Zwołanie NWZA na 11 kwietnia 2013 roku (41/2013)

BUMECH S.A. - Zwołanie NWZA na 11 kwietnia 2013 roku (41/2013)

Share
dw2103e

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA na 11 kwietnia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (dalej: BUMECH.S.A., Emitent, Spółka)
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice ? Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291379 o kapitale zakładowym w wysokości 8 308 029,00 zł opłaconym w całości, w odpowiedzi na żądanie akcjonariuszy wniesione na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), pod rygorem skorzystania z uprawnienia określonego w art. 400 § 3 ksh zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUMECH S.A. (dalej: NWZA). Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2013 roku o godz. 12.00 w Katowicach, w siedzibie Spółki przy ul. Krakowskiej 191. Szczegółowy porządek obrad NWZA przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej BUMECH S.A. i określenia liczby członków Rady Nadzorczej BUMECH S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zakończenie obrad. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406(1) Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. przypada na dzień 26 marca 2013 roku. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają, stosownie do art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA, tj. dnia 26 marca 2013 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Uprawnieni ze świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w NWZA, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu. W okresie, gdy akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. W celu uczestniczenia w NWZA, uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. 15 marca 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 27 marca 2013 roku. W celu uczestniczenia w NWZA, akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu (tj. akcjonariusze akcji serii E wydanych w zamian za warranty serii B) są zobowiązani złożyć w Spółce najpóźniej do dnia rejestracji, tj. do
dnia 26 marca 2013 roku zaświadczenie wystawione przez Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie na dowód zdeponowania akcji serii E w Domu Maklerskim IDM S.A. zgodnie z art. 406(3) § 1 ksh, w zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji, tj. przed upływem 26 marca 2013 roku. Zaświadczenia należy składać w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach, przy ulicy Krakowskiej 191 (40-389 Katowice) najpóźniej do dnia 26 marca 2013 roku, do godz. 15:00. Zaświadczenie może zostać również wysłane pocztą lub kurierem z zastrzeżeniem, że zaświadczenie powinno być doręczone do Spółki najpóźniej do dnia 26 marca 2013 roku, do godz. 15:00. W przypadku niedoręczenia zaświadczenia w terminie, akcjonariusz nie będzie uprawniony do uczestniczenia w NWZA, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji Pełny tekst
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZA pod adresem: www.bumech.pl Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Informacje dotyczące NWZA będą udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.bumech.pl Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 41_Precyzyjny opis procedur NWZA.pdf | Załącznik | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-03-15 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dw2103e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dw2103e
dw2103e