Trwa ładowanie...
duwe3ul

Bytom przeniósł znak towarowy na spółkę zależną BTM 2, ma umowę licencyjną

Warszawa, 13.07.2016 (ISBnews) - Bytom objął 100 nowych udziałów w swojej spółce zależnej - BTM 2 poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci znaku towarowego, podała spółka. Docelowo Bytom planuje, aby w jednym podmiocie zależnym znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu grupy kapitałowej.

Share
duwe3ul

Akcjonariusze BTM 2 - spółki zależnej Bytomia - zdecydowali wcześniej o podniesieniu kapitału do 10 tys. zł z 5 tys. zł poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości 5 tys. zł, które zostaną objęte przez Bytom - dotychczasowego jedynego właściciela BTM 2 w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych Bytom, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym RP.

"Wartość godziwa znaku towarowego wynosi 65 503 000,00 zł i została ona ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalny podmiot zajmujący się wyceną praw własności intelektualnej. Nadwyżka pomiędzy wartością przedmiotu wkładu a wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w wysokości 65 498 000,00 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy BTM 2" - czytamy w komunikacie.

Bytom podał, że w związku z faktem, iż znak towarowy jest objęty zastawem rejestrowym na rzecz ING Banku Śląskiego (jako zabezpieczenie posiadanej umowy wieloproduktowej), bank wyraził zgodę na przeniesienie prawa do znaku towarowego na rzecz BTM 2. Równocześnie BTM 2 dokonała poręczenia weksla wystawionego przez Bytom na rzecz ING Banku Śląskiego jako zabezpieczenie w/w umowy wieloproduktowej oraz, jako nowy właściciel znaku towarowego Bytom, podpisze stosowny aneks do umowy zastawu.

"Równocześnie Bytom zawarł z BTM 2 umowę licencyjną, na podstawie której Bytom (jako licencjobiorca) uzyskał licencję pełną do używania znaku towarowego dla celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością gospodarczą Bytom, w szczególności do oznaczania produktów i usług sprzedawanych przez Bytom, w ofertach, korespondencji, w działalności reklamowej i marketingowej" - czytamy dalej.

duwe3ul

Umowa licencyjna została zawarta na czas oznaczony (okres 60 lat) i ma charakter odpłatny.

"Rozliczenia z powyższej umowy wpłyną negatywnie na wynik operacyjny jednostkowego sprawozdania finansowego - Bytom wstępnie szacuje, iż będzie to kwota ok. 1,1 mln zł w skali roku. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Bytom S.A. zostanie rozpoznane aktywo na podatek odroczony, jednakże jego wartość zostanie dokładnie oszacowana podczas badania półrocznego sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta (oraz aktualizowana w kolejnych kwartałach), uwzględniając zasadę ostrożności oraz prawdopodobieństwo realizacji aktywa w kolejnym roku" - czytamy także.

Bytom podał, że podjęte działania mają na celu wzmocnienia ochrony znaków towarowych oraz redukcję ryzyk prawnych związanych z ewentualnymi sporami sądowymi.

"Celem Bytom jest wydzielenie znaku towarowego do podmiotu, który będzie się specjalizował w efektywnym zarządzaniu aktywami niematerialnymi w ramach grupy kapitałowej Bytom S.A. Działania te zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności i w efekcie wartości ww. marek i aktywów niematerialnych Bytom" - czytamy w komunikacie.

Bytom planuje, aby docelowo, w jednym podmiocie zależnym znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu grupy kapitałowej, podano także.

Bytom S.A. prowadzi sprzedaż detaliczną w sieci własnych sklepów pod Marką Bytom na terenie Polski oraz sprzedaż hurtową pod marką Intermoda. Firma rozpoczęła swoją działalność w lipcu 1945 roku, a od 1995 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)

duwe3ul

Podziel się opinią

Share
duwe3ul
duwe3ul