Trwa ładowanie...
d2wfbrv

BYTOM - Rejestracja zmian Statutu oraz tekst jednolity statutu (62/2010)

BYTOM - Rejestracja zmian Statutu oraz tekst jednolity statutu (62/2010)

Share
d2wfbrv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu oraz tekst jednolity statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 27.12.2010 r. Zarząd "Bytom" S.A. otrzymał informację, że w dniu 21.12.2010 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu zgodnie z Uchwałą nr 19/11/2010 oraz §8 ust.1 Uchwały nr 23/11/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z dnia 22.11.2010 r.Zmiany w Statucie obejmują:tytułdotychczasowe brzmienie:StatutZakładów Odzieżowych Bytom S.A. z siedzibą w Bytomiuaktualne brzmienie:StatutBytom S.A. z siedzibą w Bytomiu§ 1dotychczasowe brzmienie:1. Spółka prowadzona jest pod firmą Zakłady Odzieżowe Bytom Spółka Akcyjna2. Spółka może używać skrótów: Zakłady Odzieżowe Bytom S.A. oraz Z.O. Bytom S.A. oraz tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce.3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.aktualne brzmienie:1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna.2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A.3. Spółka może używać
wyróżniającego ją znaku graficznego.§ 7W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w § 7 Statutu Spółki po ust. 4 dodaje się nowy ust. 5 w następującym brzmieniu:aktualne brzmienie:5. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2010 roku numer 23/11/2010 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru akcji serii O oraz w sprawie zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.500.000 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostało w celu przyznania praw do objęcia akcji serii O przez posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 listopada 2010 roku numer 22/11/2010 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji Spółki serii O, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.§ 11dotychczasowe brzmienie:1. Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.2. Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu.3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, z tym, że członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.6. Mandat członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa:1. z dniem odbycia Walnego zgromadzenia
zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania,2. z dniem odwołania przez Radę Nadzorczą,3. w skutek śmierci,4. z dniem złożenia rezygnacji przez członka Zarząduaktualne brzmienie:1. Zarząd składa się z jednej lub większej liczby osób. Liczbę członków Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza, przy czym w razie niepodjęcia takiej uchwały przez Radę Nadzorczą Zarząd danej kadencji składa się z jednej osoby.2. Rada Nadzorcza może dokonać w trakcie kadencji zmian liczby członków Zarządu.3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, z tym że członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.4. Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd Spółki jest powoływany w następujący sposób:1) Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać i odwoływać 1 (jednego) członka Zarządu, który pełnił będzie funkcję Prezesa Zarządu, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce, skutecznego z
dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania takiego członka Zarządu,2) pozostałych członków Zarządu, o ile Rada Nadzorcza podejmie uchwałę, w której ustali wieloosobowy skład Zarządu, powołuje Rada Nadzorcza. Członkowie Zarządu, o których mowa w niniejszym ust. 4 pkt 2) mogą być odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.5. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 4 pkt 1) przysługuje w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W przypadku gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna posiadać będą mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji, Zarząd Spółki powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu, o których mowa w niniejszym ust. 5, mogą być odwołani z
ważnych powodów przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.6. Mandat członka Zarządu, w tym również wybranego w trakcie kadencji wygasa:1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie, bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania,2) z dniem odwołania,3) wskutek śmierci,4) z dniem złożenia rezygnacji przez członka Zarząd.§ 14dotychczasowe brzmienie:1. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki?na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej?zawiera Rada Nadzorcza, a w jej imieniu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez nią upoważniona spośród członków Rady Nadzorczej.2. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.aktualne brzmienie:1. Umowy o pracę (kontrakty) z członkami Zarządu Spółki?na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej?zawiera Rada Nadzorcza, a w jej imieniu podpisuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez nią upoważniona spośród
członków Rady Nadzorczej, o ile Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały w przedmiocie udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do podpisania takichumów imieniem Spółki.2. Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio do innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.§ 15dotychczasowe brzmienie:1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powołanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustala liczebność Rady Nadzorczej na daną kadencję. Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że członkowie Rady mogą być wybierani ponownie.aktualne brzmienie:1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Rada Nadzorcza składa się z sześciu członków powoływanych i odwoływanych w następujący sposób:1) Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna mają prawo powoływać, zawieszać w czynnościach i
odwoływać 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia skierowanego do Zarządu Spółki, skutecznego z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej;2) pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.Kadencja jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej.2. Uprawnienie osobiste, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) przysługuje w sytuacji, gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna pozostają akcjonariuszami Spółki i posiadają łącznie nie mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji Spółki. W przypadku gdy Jan Pilch oraz FRM "4ECapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowo-akcyjna posiadać będą mniej niż 6000000 (sześć milionów) akcji, członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym, że członkowie Rady mogą być wybierani
ponownie.§ 18 ust. 2dotychczasowe brzmienie:2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego.aktualne brzmienie:2. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, w tym przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego. Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) powyżej, w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, o którym mowa w § 11 ust. 4 pkt 1) powyżej, a także w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członka Zarządu, wybranego zgodnie z § 11 ust 4 wymaga dla swej ważności głosowania za jej podjęciem przez przynajmniej jednego z członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 15
ust. 1 pkt 1) powyżej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego bądź zastępcy przewodniczącego.§ 19 ust. 2 pkt 7dotychczasowe brzmienie:7. ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powołanie i odwołanie,aktualne brzmienie:7. ustalanie liczby członków Zarządu dla każdej kadencji oraz ich powołanie i odwołanie, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 i § 11 ust. 4 pkt 1 powyżej,§ 19 ust. 4dotychczasowe brzmienie:4. W terminie o którym mowa w ust. 3 Rada zobowiązana jest powołać nowego członka lub członków Zarządu.aktualne brzmienie:4. Z zastrzeżeniem zapisu § 11 ust 4 pkt 1) powyżej, w terminie o którym mowa w ust. 3 Rada zobowiązana jest powołać nowego członka lub członków Zarządu.§ 28 ust. 2wykreśla siędotychczasowe brzmienie:2. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd
Spółki iRadę Nadzorczą.Dotychczasowy zapis § 28 ust. 1 uzyskuje numerację § 28.Treść jednolitego tekstu Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut2010.pdf | Jednolity tekst statutu | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Grzegorz Koterwa Wiceprezes Zarządu
2010-12-28 Artur Morawiec Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wfbrv

Podziel się opinią

Share
d2wfbrv
d2wfbrv