Trwa ładowanie...
d4k1kwc

BZWBK - Deklaracja wypłaty dywidendy (5/2015)

BZWBK - Deklaracja wypłaty dywidendy (5/2015)

Share
d4k1kwc

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Deklaracja wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że Zarząd Banku zgłosił propozycję, pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą Banku: - przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 952 651 526,40 zł z zysku netto Banku za rok 2014, co oznacza, że proponowana dywidenda na 1 akcję wynosić będzie 9,60 zł, - wyznaczenia dnia ustalenia prawa do dywidendy na dzień 8 maja 2015 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 22 maja 2015 r. Zarząd i Rada Nadzorcza przedłożą powyższą propozycję wraz z rekomendacją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku. Rekomendacja Zarządu Banku dotycząca propozycji wypłacenia dywidendy Poniżej przedstawiono argumenty na poparcie zgłoszonej propozycji wypłacenia dywidendy za 2014 r. w wysokości 9,60 PLN za akcję, tj. na poziomie 47,76 % zysku netto Banku i 49,75 % w odniesieniu do zysku netto Grupy BZWBK należnego udziałowcom Banku. Poziom wskaźników kapitałowych na dzień 31.12.2014 był następujący: Wskaźnik kapitałowy Grupy 12.91% Wskaźnik kapitałowy Banku 13.46% Wskaźnik kapitału
podstawowego Tier 1 Grupy 12.47% Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 Banku 12.96% Zarząd uważa, że: 1) poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez Bank/Grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem; 2) istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością Banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów; 3) Bank wypełnia zalecenia wydane przez KNF w grudniu 2014 roku dotyczące wypłaty dywidendy. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: the proposal regarding dividend Current Report no. 5/2015 Bank Zachodni WBK S.A. (the “Bank”) hereby informs that the Bank’s Management Board tabled the following proposal that has been approved by the Supervisory Board: - to allocate PLN 952,651,526.40 from the Bank’s net profit for 2014 to dividend for shareholders which means that the proposed dividend per share will be PLN 9.60 - to set the dividend registration date for 8th May 2015, while the dividend pay-out date for 22nd May 2015. The Management Board and the Supervisory Board will submit the above proposal along with the recommendation to the Annual General Meeting of Bank. Bank’s Management Board recommendation regarding proposed dividend payment. Following recently issued proposal to pay out dividend from 2014 profits of the Bank in the amount of PLN 9.60 per share or ca. 47.76 % of profits after tax of the Bank and ca. 49.75 % of the BZWBK Group net profit attributable to owners of the Bank. The Management Board would like to present
following arguments, supporting this proposal. The level of capital ratios as of 31.12.2014 was as follows: Capital ratio of the Group 12.91% Capital ratio of the Bank 13.46% Tier I ratio of the Group 12.47% Tier I ratio of then Bank 12.96% The Management Boards considers that: 1) level of retained profits is sufficient to conduct the strategy of the Bank/Group and provides adequate balance between efficient capital utilisation and growth. 2) accumulated capital base reflects prudent approach to acceptable risk level associated to current and future Bank business and ensuring safeness of placed deposits. 3) guidelines issued in December 2014 re dividend payment by Polish Financial Supervision Authority (PFSA) are fully satisfied. Legal basis: § 38 sec. 1 it. 11 of the Finance Minister’s Ordinance of 19 February 2009 re. current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required under the laws of non-member states. | | |
| | | | |

d4k1kwc

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4k1kwc

Podziel się opinią

Share
d4k1kwc
d4k1kwc