Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

BZWBK - Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (53/2014)

BZWBK - Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (53/2014)
Share
d42gsyk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie ING Otwartego Funduszu Emerytalnego | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 9 października 2014 r. otrzymał od ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (?Fundusz?) zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku tego nabycia, tj. zawiadomienie dotyczące przekroczenia progu 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu: 1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Nabycie akcji rozliczone w dniu 6 października 2014 r. 2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Liczba akcji: 4 300 586, co stanowiło 4,33 % udziału w kapitale zakładowym Spółki Liczba głosów: 4 300 586, co stanowiło 4,33 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale
zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: W dniu 9 października 2014 r. na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się: 5 110 586 akcji Spółki, co stanowi 5,15 % kapitału zakładowego, uprawniających do 5 110 586 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,15 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 10-10-2014 Re. Notification from ING Otwarty Fundusz Emerytalny Current report: 53/2014/2014 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Company”) hereby informs that on 9 October 2014 it received from ING Otwarty Fundusz Emerytalny (“the Fund”) the notification on Company’s shares acquisition and on the percentage share in the total number of votes gained because of this acquisition, i.e. notification on exceeding 5% of the total number of votes at the Company’s general meeting of shareholders. As per information contained in the said notice: 1. Date and type of event triggering the change of shareholding that the notification refers to: Acquisition of shares which was settled on 6 October 2014 2. Number of shares held before the change of shareholding and the percentage of share capital it represents and the number of votes attached to these shares and the percentage of the total number of vote they represent Number of shares: 4,300,586 representing 4,33 % of the Company’s share capital Number of votes carried by
these shares: 4,300,586 representing 4,33 % of the total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders 3. Number of currently held shares and the percentage of share capital they represent plus the number of votes attached to these shares and the percentage of the total number of votes they represent On 9 October 2014, on the Fund’s securities account 5,110,586 Company’s shares are stored, which represents 5,15 % of the Company’s share capital. These shares entitle to 5,110,586 votes at the Company’s General Meeting of Shareholders, which represents 5,15 % of the total number of votes at the Company’s General Meeting of Shareholders. Legal basis: Art. 70 item 1 in relation to Art. 69 clause 1 item 1 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions of introducing financial instruments to organized trading, and on public companies | | |
| | | | |

d42gsyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK ZACHODNI WBK SA
(pełna nazwa emitenta)
BZWBK
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-950 WROCŁAW
(kod pocztowy) (miejscowość)
RYNEK 9/11
(ulica) (numer)
071 - 370-10-01 071 - 370-24-36
(telefon) (fax)
www.bzwbk.pl
(e-mail) (www)
896-000-56-73 930041341
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk