Trwa ładowanie...
d1pn8p3

CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2014

CAM MEDIA S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1pn8p3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29983 34791 7157 8262
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1797 -5354 -429 -1272
Zysk (strata) brutto -2364 -7040 -564 -1672
Zysk (strata) netto -2472 -7359 -590 -1747
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 600 1513 143 359
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 115 -2649 27 -629
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1113 1382 -266 328
Przepływy pieniężne netto, razem -398 246 -95 58
Aktywa razem 38747 43162 9091 10127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 16948 18890 3976 4432
Zobowiązania długoterminowe 1445 2133 342 505
Zobowiązania krótkoterminowe 15503 16758 3637 3932
Kapitał własny 21799 24272 5114 5695
Kapitał zakładowy 728 728 171 176
Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,34 -1,01 -0,08 -0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,34 -1,01 -0,08 -0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 3,33 0,70 0,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,99 3,33 0,70 0,78
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,05 0,00 0,01
Dane bilansowe przeliczono wg kursu średniego EUR wg tabeli NBP na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 4,2623 zł. Natomiast dane rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca, który wyniósł 4,1893 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PISMOPREZESAZARZADU_2014.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
SPRAWFINANSOWEZAOKRESZAKONCZONY_31.12.2014.pdf SPRAWOZDANIE FINANSOWE CAM MEDIA S.A. ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31.12.2014 ROKU
SPRAWOZDANIEZARZADUZDZIALALNOSCICAM MEDIA_2014.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. ZA 2014 ROK WRAZ Z RAPORTEM W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W CAM MEDIA S.A. W 2014 ROKU
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIERZETELNOSCISPRAWOZDANIA2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OPINIAIRAPORTPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA_2014.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-20 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-20 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Edyta Kijewska Główny Księgowy Edyta Kijewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3