Trwa ładowanie...
d1px5ds

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CAM MEDIA S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 52396 41359 12507 9822
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2631 -5232 628 -1242
Zysk (strata) brutto 1155 -6991 276 -1660
Zysk (strata) netto 61 -7371 15 -1750
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 497 3077 119 731
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6361 -4939 -1518 -1173
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7842 877 1872 208
Przepływy pieniężne netto, razem 1978 -984 472 -234
Aktywa razem 58864 45840 13810 11053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 33770 21201 7923 5112
Zobowiązania długoterminowe 9994 2333 2345 563
Zobowiązania krótkoterminowe 23776 18868 5578 4550
Kapitał własny 25093 24639 5887 5941
Kapitał zakładowy 728 728 171 176
Liczba akcji 7284500 7284500 7284500 7284500
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -1,01 0,00 -0,24
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 -1,01 0,00 -0,24
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,41 3,35 0,80 0,81
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,41 3,35 0,80 0,81
Zedaklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,05 0,00 0,01
Dane bilansowe przeliczono wg kursu średniego EUR wg tabeli NBP na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 4,2623 zł. Natomiast dane rachunku zysków i strat oraz rachunku z przepływów pieniężnych wg kursu EUR stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na koniec każdego miesiąca, który wyniósł 4,1893 zł.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PISMOPREZESAZARZADU_2014.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU
SKONSOLIDOWANESPRAWFINANSOWEGKCAM MEDIA.SA_2014.pdf SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU
SPRAWOZDANIEZARZADUZDZIAŁALNOSCIGK_CAM MEDIA.SA_2014.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAM MEDIA S.A. ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. WRAZ Z RAPORTEM W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W CAM MEDIA S.A. W 2014 ROKU
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIERZETELNOSCISPRAWOZDANIA2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
OSWIADCZENIEZARZADUWSPRAWIEPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA2014.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU CAM MEDIA S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
OPINIAIRAPORTPODMIOTUUPRAWNIONEGODOBADANIA_2014.pdf OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-20 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-20 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Edyta Kijewska Główny Księgowy Edyta Kijewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds