Trwa ładowanie...
d3d94i5
d3d94i5
espi

CAM MEDIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (24/2014)

CAM MEDIA S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (24/2014)
Share
d3d94i5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 1382, dalej: ?Ustawa o Ofercie?), Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) na podstawie otrzymanego w dniu wczorajszym z Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Investors TFI?) zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej, sporządzonego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o Ofercie, przekazuje do publicznej wiadomości, iż w wyniku rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 października 2014 roku transakcji sprzedaży akcji Emitenta w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji oraz liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez podmioty zarządzane
i reprezentowane przez Investors TFI. Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Investor Top 25 Małych Spółek subfundusz wydzielony w ramach Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowane i zarządzane przez Investors TFI posiadały 571.047 akcji, które stanowiły 7,84% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 5,55% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 571.047 głosów z akcji Emitenta. Po rozliczeniu transakcji sprzedaży akcji Emitenta w dniu 9 października 2014 roku Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Investor Top 25 Małych Spółek subfundusz wydzielony w ramach Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty reprezentowane i zarządzane przez Investors TFI posiadały 355.047 akcji, które stanowiły 4,87% w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 3,45% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. do wykonywania 355.047 głosów z akcji Emitenta. Ponadto Investors TFI poinformował, że nie istnieją podmioty zależne
od Funduszy i Investors TFI, które posiadałyby akcje Emitenta oraz że zawiadomienie o zmianie posiadania akcji Emitenta nie nastąpiło w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CAM MEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16 lok. U4
(ulica) (numer)
(022) 828 08 85 (022) 828 08 86
(telefon) (fax)
biuro@cammedia.pl www.cammedia.pl
(e-mail) (www)
525-22-87-848 015664139
(NIP) (REGON)
d3d94i5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz
2014-10-10 Dariusz Werbowy Prokurent Dariusz Werbowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3d94i5

Podziel się opinią

Share
d3d94i5
d3d94i5