Trwa ładowanie...
d1yxf11

CDRL S.A. - Raport roczny R 2014

CDRL S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1yxf11
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 147621 136854 35238 32499
Zysk z działalności operacyjnej 13909 8305 3320 1972
Zysk przed opodatkowaniem 10155 4894 2424 1162
Zysk netto 8189 3936 1955 935
Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 8189 3936 1955 935
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -9474 18775 -2261 4459
Środki pienieżne z działalności inwestycyjnej -468 -2337 -112 -555
Środki pieniężne z działalności finansowej 15427 -16203 3682 -3848
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 9 -10 2 -2
Aktywa 115316 82000 27055 19772
Zobowiązania długoterminowe 14190 14372 3329 3466
Zobowiązania krókoterminowe 43284 32058 10155 7730
Kapitał własny 57841 35569 13570 8577
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dokinującej 57841 35569 13570 8577
Kapitał podstawowy 3027 2527 710 609
Liczba akcji (szt.) 6055 5055 6055 5055
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0
Zysk na akcję (PLN/EUR) 1,58 0,78 0,38 0,18
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 1,58 0,78 0,38 0,18
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 9,55 7,04 2,24 1,70
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 9,55 7,04 2,24 1,70
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2623 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014) oraz 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013), które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie 4,1893 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 214) oraz 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do AkcjonariuszyCDRLSA.pdf List do akcjonariuszy
CDRL_sprawozdanie jednostkowe 2014.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
CDRL SA_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_31.12.2014.pdf Sprawozdanie Zarządu spółki CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
oświadczenie zarządu 31.12.2014.pdf Oświadczenie Zarządu
Opinia BSF 2014.pdf Opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
Raport BSF 2014.pdf Raport biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu finansowym CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-000 | | Pianowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 65 511 87 00 | | +48 65 511 87 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6981673166 | | 411444842 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Kamila Wojciechowska Dyrektor finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1yxf11

Podziel się opinią

Share
d1yxf11
d1yxf11