Trwa ładowanie...
d1px5ds

CDRL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CDRL S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d1px5ds
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 158434 148719 37819 35317
Zysk z działalności operacyjnej 16112 7663 3846 1820
Zysk przed opodatkowaniem 13613 4239 3249 1007
Zysk netto 11386 3034 2718 720
Zysk przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 11386 3034 2718 720
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -7826 16834 -1868 3998
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -428 -640 -102 -152
Środki pieniężne z działalności finansowej 15413 -16218 3679 -3851
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 7169 -35 1711 -8
Aktywa 111001 78830 26042 19008
Zobowiązania długoterminowe 14382 14563 3374 3512
Zobowiązania krókoterminowe 42152 35287 9890 8509
Kapitał własny 54466 28980 12779 6988
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 54466 28980 12779 6988
Kapitał podstawowy 3027 2527 710 609
Liczba akcji (szt.) 6055 5055 6055 5055
Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (szt.) 0 0 0 0
Zysk na akcję (PLN/EUR) 2,20 0,60 0,52 0,14
Rozwodniony zysk na akcję (PLN/EUR) 2,20 0,60 0,52 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 9,00 5,73 2,11 1,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 9,00 5,73 2,11 1,38
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,2623 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014) oraz 4,1472 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013), które to zostały ogłoszone przez NBP na dzień bilansowy. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienieżnych przeliczone zostały po kursie 4,1893 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2014) oraz 4,2110 PLN/EUR (na dzień 31 grudnia 2013), któe są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List do AkcjonariuszyGKCDRL.pdf List do akcjonariuszy
GRUPA CDRL_sprawozdanie skonsolidowane 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CDRL S.A. za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku
GRUPA_SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_31.12.2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU_12.2014.pdf Oświadczenie Zarządu
Opinia BSSF 2014.pdf Opinia biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014
Raport BSSF 2014.pdf Raport biegłego rewidenta o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej CDRL SA za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CDRL S.A. | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 64-000 | | Pianowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 65 511 87 00 | | +48 65 511 87 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6981673166 | | 411444842 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marek Dworczak Prezes Zarządu
2015-03-20 Tomasz Przybyła Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Kamila Wojciechowska Dyrektor finansowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1px5ds

Podziel się opinią

Share
d1px5ds
d1px5ds