Trwa ładowanie...
d3oobuf
espi

CDRL Spółka Akcyjna - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowany ... - EBI

CDRL Spółka Akcyjna - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. (1/2014)
Share
d3oobuf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CDRL S.A. (dalej: ?Emitent?) działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW? z wyłączeniem następujących zasad: Zasada nr I 4 Spółka powinna dążyć do tego aby w sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych, związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza, następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. Uzasadnienie: Spółka nie będzie przestrzegać tej zasady, gdyż obecnie papiery wartościowe emitowane przez Emitenta nie są przedmiotem obrotu w różnych krajach. W przypadku, gdy akcje Emitenta będą emitowane na różnych rynkach lub w różnych krajach Spółka rozważy możliwość stosowania tej zasady. Zasada nr I 5 Spółka powinna
posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE). Uzasadnienie: Spółka nie będzie stosowała tej zasady z uwagi na to, że Zarząd Emitenta składa się z głównych akcjonariuszy Emitenta, którzy mają inne źródła dochodów. Wprowadzanie polityki wynagrodzeń nie jest zasadne, gdyż wynagrodzenie uzyskiwane przez członków Zarządu Emitenta nie stanowi istotnej pozycji w strukturze jej kosztów. Zasada nr I 12 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego
zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Uzasadnienie: Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na umożliwienie wykonywania prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. Zasada II 1.12 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego
wprowadzeniem. Uzasadnienie: Spółka nie będzie przestrzegać tej zasady, gdyż obecnie nie prowadzi żadnego programu motywacyjnego. W przypadku, gdy spółka zacznie prowadzić program motywacyjny, Spółka rozważy możliwość stosowania tej zasady. Zasada II 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Uzasadnienie: Strona internetowa Emitenta funkcjonuje wyłącznie w języku polskim. Spółka nie prowadzi strony internetowej w języku angielskim ze względu na to, iż na obecnym etapie rozwoju dominująca sfera jej działania jest skoncentrowana na rynku polskim. Również inwestorzy posługują się językiem polskim. W przyszłości możliwe jest stosowanie przez Emitenta niniejszej zasady i stosowne dostosowanie treści strony internetowej Spółki. Zasada nr IV 10 1 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego
zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Uzasadnienie: Emitent, mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z tym ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na umożliwienie udziału poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. Zasada nr IV 10 2 Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego gromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Uzasadnienie: Emitent, mając na uwadze konieczność
przeprowadzenia wielu czynności techniczno-organizacyjnych, związane z nimi koszty i ryzyka oraz małe doświadczenie rynku w tym zakresie, nie decyduje się na chwilę obecną na: dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego gromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. W miarę upowszechniania się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Emitent rozważy wprowadzenie powyższych zasad w życie. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

d3oobuf

Podziel się opinią

Share
d3oobuf
d3oobuf