Trwa ładowanie...
d1lqykb
d1lqykb
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Wybór biegłego rewidenta (11/2013)
Share
d1lqykb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do: - zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, - zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku, - przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku, - przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku. Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych. Podstawa prawna: § 5
ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
67722866258 120423087
(NIP) (REGON)
d1lqykb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Elżbieta Donata Wiczkowska Członek Zarządu
2013-03-20 Aled Rhys Jones Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1lqykb

Podziel się opinią

Share
d1lqykb
d1lqykb