Trwa ładowanie...
dpdcs8d
dpdcs8d
espi

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F (32/2014) - EBI

CENTRUM DORADZTWA EKONOMICZNEGO - Podsumowanie subskrypcji akcji serii F (32/2014)
Share
dpdcs8d

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie subskrypcji akcji serii F | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Centrum Doradztwa Ekonomicznego S.A. (dalej: ?Emitent?, ?Spółka?), informuje, iż zakończył subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii F, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w wyniku emisji nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Emitent informuje, iż zapłata z tytułu umowy objęcia akcji serii F nastąpiła poprzez uznanie rachunku Spółki. Emitent
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? 17.10.2014-20.11.2014 2. data przydziału instrumentów finansowych ? 20.11.2014 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 4. stopa redukcji ? redukcja nie wystąpiła 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,02 zł (jeden złoty dwa grosze) za akcję 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 2 8. liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 2 9. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego
(cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) ? Emitent nie zawierał umów o subemisję 10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty ? 0,00 zł, b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich ? 0,00 zł, c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, d. promocja oferty ? 0,00 zł. 11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym ? zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z Uchwałą podwyższenie
kapitału zakładowego zostało dokonane o kwotę nie wyższą niż 75.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w wyniku emisji nie więcej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Emitent podaje do publicznej wiadomości następujące informacje wymagane przez Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO: 1. data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji ? 17.10.2014-20.11.2014 2. data przydziału instrumentów finansowych ? 20.11.2014 3. liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją ? 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 4. stopa redukcji ? redukcja nie wystąpiła 5. liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) 6. cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1,02 zł (jeden złoty dwa grosze) za akcję 7. liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją ? 2 8. liczba osób, którym przydzielono
instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji ? 2 9. nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) ? Emitent nie zawierał umów o subemisję 10. określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: a. przygotowanie i przeprowadzenia oferty ? 0,00 zł, b. wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich ? 0,00 zł, c. sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ? 0,00 zł, d. promocja oferty ? 0,00 zł. 11. Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym ? zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 4
ust. 1 pkt 1-10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpdcs8d

Podziel się opinią

Share
dpdcs8d
dpdcs8d