Trwa ładowanie...
d26sz66
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego p...

CENTRUM KLIMA S.A. - Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie ? korekta raportu nr 56/2012 z dnia 19 marca 2012 r. (56/2012)
Share
d26sz66

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2012 | KOR | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie ? korekta raportu nr 56/2012 z dnia 19 marca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Centrum Klima Spółka Akcyjna z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka"), niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 56/2012 z dnia 19 marca 2012 r. W wymienionym raporcie wskutek omyłki pisarskiej błędnie podano wartość nominalną akcji własnych ("Akcje") nabytych w dniu 19 marca 2012 r. podając, iż wynosi ona 21,90 zł (dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy) oraz błędnie określono procentowo łączną liczbę Akcji nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu skupu na dzień 19 marca 2012 r., podając, iż wynosi ona 0,521 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto w ww. raporcie bieżącym podano rozbieżne informacje dotyczące liczby Akcji nabytych w dniu 19 marca 2012 r. Wobec powyższego, Zarząd Spółki koryguje wymieniony raport bieżący w wyższej opisanym zakresie i podaje, iż: 1) w dniu 19 marca 2012 r. Spółka dokonała nabycia 319 (trzysta dziewiętnaście) sztuk Akcji, 2) wartość nominalna Akcji nabytych w dniu 19
marca 2012 r. wynosi 31,90 zł (trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), 3) łączna liczba dotychczas nabytych Akcji stanowi 0,528 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W pozostałym zakresie dane podane w raporcie bieżącym nr 56/2012 z dnia 19 marca 2012 r. są prawidłowe. Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM KLIMA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-850 Wieruchów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sochaczewska 144
(ulica) (numer)
(22) 250-50-50 (22) 250-50-60
(telefon) (fax)
office@centrumklima.pl www.centrumklima.pl
(e-mail) (www)
5221022534 011179157
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-21 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26sz66

Podziel się opinią

Share
d26sz66
d26sz66