Trwa ładowanie...
d1o078a
espi

CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej...

CENTRUM KLIMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej (35/2010)
Share
d1o078a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTRUM KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Centrum Klima S.A. z siedzibą w Wieruchowie (dalej "Spółka") podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 2 grudnia 2010 roku otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibie w Warszawie, działającego w imieniu zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych, zawiadomienie sporządzone w dniu 1 grudnia 2010 roku przekazane na podstawie art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.W przekazanym Spółce zawiadomieniu poinformowano, że w wyniku nabycia przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty akcji Spółki w dniu 1 grudnia 2010 roku, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wzrosła powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne
zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 413.658 akcji Spółki, które stanowiły 4,86 % kapitału zakładowego Spółki.Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 413.658 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,86 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia, tj. 1 grudnia 2010 roku, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają aktualnie łącznie 438.658 akcji Spółki, co stanowi 5,15 % kapitału zakładowego Spółki.Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 438.658 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w
zawiadomieniu nie podało informacji o podmiotach zależnych, posiadających akcje Spółki oraz osobach, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.Wszystkie akcje Spółki są tego samego rodzaju. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Marek Perendyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1o078a

Podziel się opinią

Share
d1o078a
d1o078a