Trwa ładowanie...
d4g8lfh

CEZ, a.s. - Grupa ČEZ wszczęła proces międzynarodowego arbitrażu przeciwko Albanii (5/2013)

CEZ, a.s. - Grupa ČEZ wszczęła proces międzynarodowego arbitrażu przeciwko Albanii (5/2013)

Share
d4g8lfh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEZ, a.s. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Grupa ČEZ wszczęła proces międzynarodowego arbitrażu przeciwko Albanii | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ČEZ dziś oficjalnie zawiadomił albański rząd o zamiarze wszczęcia międzynarodowego arbitrażu. Powodem jest nieochroniona inwestycja w spółkę dystrybucyjną CEZ Shpërndarje. Grupa ČEZ oczekuje od tego kroku wyrównania poniesionej szkody, na które ma prawo według prawa międzynarodowego. Spółka ČEZ opiera swoje roszczenia odszkodowawcze o porozumienie między Republiką Czeską i Albanią o wspieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, oraz o Traktat Karty Energetycznej definiujący międzynarodową współpracę transgraniczną w energetyce, który oba kraje podpisały. Grupa ČEZ weszła na rynek albański w maju 2009 roku nabywając 76% udziału w albańskiej spółce dystrybucyjnej, właścicielem pozostałych 24 % jest albański rząd. Wartość początkowej inwestycji wynosiła 102 miliony EUR, co jest ceną w przybliżeniu dziesięciokrotnie niższą, niż jaką na przykład inni inwestorzy zapłacili za zakupienie spółki dystrybucyjnej w Rumunii. Albańska akwizycja stanowi zaledwie 3,6 % zagranicznych inwestycji ČEZ, i niecały procent (0,7
%) ogółu inwestycji. Grupa ČEZ posiada za granicą aktywa energetyczne o większej wartości w sumie w siedmiu krajach, we wszystkich oprócz Albanii uzyskuje planowaną efektywność ekonomiczną a nawet ją przekracza. Sytuacja w Albanii skomplikowała się na początku ubiegłego roku, kiedy w wyniku ubiegłorocznej katastrofalnej suszy albańska państwowa spółka energetyczna KESH była zmuszona za dużo wyższe ceny importować energię elektryczną z zagranicy, w wyniku czego dostała się na skraj bankructwa i bez pomocy rządu albańskiego nie przeżyłaby. Rząd spróbował rozwiązać sytuację, niestety, w sposób w Europie bezprecedensowy, to znaczy przenosząc wszelkie koszty na zagranicznego inwestora, spółkę CEZ Shpërndarje. Dnia 1.1.2012 decyzją regulatora podniesiono cenę zakupu energii od spółki KESH o 91%. Ten negatywny wpływ po intensywnych pertraktacjach udało się częściowo złagodzić nową decyzją regulatora o obniżeniu ceny zakupu energii elektrycznej od państwowych elektrowni KESH z 2 830 na 2 200 ALL/MWh, co oznaczało
obniżenie pierwotnego międzyrocznego wzrostu z 91% na 49%, oraz zatwierdzeniem studium określającego początkową wysokość nieściągalnych wierzytelności. Następnym posunięciem było naliczenie zaległości podatkowych i kary w wysokości 4 bln ALL (ok. 28 mln EUR), oraz kara za niedotrzymanie wielkości importu energii elektrycznej w wysokości 430 mln ALL (ok. 3 mln EUR). Na początku października 2012 Grupa ČEZ zmieniła skład personalny rady nadzorczej i zarządu CEZ Shpërndarje na niezależnych specjalistów, w celu złagodzenia napiętego stylu pertraktacji. 16.11. spółka CEZ Shpërndarje po szeregu następnych bezskutecznych pertraktacji z albańską stroną podjęła decyzję o wstrzymaniu dostaw energii elektrycznej dla wszystkich albańskich państwowych zakładów wodociągowych, które długotrwale nie płacą za energię elektryczną. Odłączanie jednak zaczęła uniemożliwiać albańska policja, która nawet zatrzymała sześciu pracowników CEZ Shpërndarje na podstawie doniesienia karnego zakładów wodociągowych o nadużyciu uprawnień.
Następnego dnia następnie CEZ Shpërndarje został bezprecedensową decyzją sądu zmuszony do wznowienia dostaw dla zakładów wodociągowych i innych instytucji państwowych. 21.1.2013 albański urząd regulacyjny podjął decyzję o odebraniu licencji spółce CEZ Shpërndarje i wyznaczył zarządcę, który pod jego nadzorem przejął zarządzanie spółką, wraz ze wszystkimi uprawnieniami decyzyjnymi i odpowiedzialnością za funkcjonowanie spółki, na którego przeniesiono też uprawnienia organów statutowych spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The ČEZ Group Initiated International Arbitration Procedures Against Albania Today, ČEZ has officially informed the Albanian Government about its intention to initiate international arbitration. The ground is the non-protected investment in the power distribution company of CEZ Shpërndarje. The ČEZ Group expects to receive compensation for the damage incurred as the company is entitled to the compensation according to international law. ČEZ derives its entitlement to the compensation based on an agreement made between the Czech Republic and the Albanian Republic to support and mutually protect their investments, and also on the Energy Charter Treaty, which defines international cross-border cooperation in the energy sector, and which both countries have signed. The ČEZ Group entered the Albanian market in May 2009 by acquiring a 76% equity stake in the Albanian power distribution company; the remaining 24% stayed in the hands of the Albanian Government. The value of the initial investment was EUR 102
million, which is about ten times less than other investors paid for acquiring a distribution company in Romania. The Albanian acquisition accounts only for 3.6% of ČEZ’s foreign investments and for less than a percent (0.7%) of its total investments. The ČEZ Group owns significant energy assets in seven foreign countries, and in all of them except for Albania the investments generate or exceed the expected return. The situation in Albania got more complicated early in 2012 when, due to the drastic drought of last year, KESH, as the Albanian state-owned power producer, had to import power from abroad at much higher prices, which brought it on the verge of bankruptcy; the company would not have survived without receiving aid from the Albanian Government. The local Government tried to resolve the situation early this year with a decision unprecedented in Europe: All costs were placed on the shoulders of the foreign investor, ČEZ Shpërndarje. Therefore, as of January 1, 2012, the local regulator ordered that
the price charged by KESH to the foreign investor should be 91% higher. Following intensive negotiations, this negative impact could be partially alleviated by the regulator’s new decision to reduce the price of input power supplied by the KESH state-owned power plants from 2,830 to 2,200 ALL/MWh, which lowered the year-on-year price growth from 91% to 49%. Furthermore, a study was approved that determined the initial value of bad debt. However, the Albanian tax authority’s order imposing a penalty of ALL 4 billion (approx. EUR 28 million) for outstanding taxes and penalties and another ALL 430 million (approx EUR 3 million) for failing to meet the agreed electricity import levels has brought yet another turn in the matter. In early October 2012, the ČEZ Group changed the staffing of the Supervisory Board and the Board of Directors of ČEZ Shpërndarje, replacing the original personnel with independent experts in order to calm down the heightened style of negotiations. On Friday, November 16, after a series of
unsuccessful negotiations with the Albanian party, ČEZ Shpërndarje decided to discontinue power supply to all Albanian state-owned waterworks that have in the long run failed to settle their bills for power. However, the Albanian Police began to obstruct the steps needed to disconnect the facilities from power and even arrested six employees of ČEZ Shpërndarje based on a crime report filed by the waterworks on the grounds of alleged misuse of authority. On the following day, based on an unprecedented court order, ČEZ Shpërndarje was forced to reconnect again all the waterworks and other governmental institutions. On January 21, 2013, the Albanian regulator revoked the relevant license for CEZ Shpërndarje and appointed an administrator who, under the regulator’s supervision, has taken over the company’s management, including all decision-making powers and responsibility for the company’s operations, thus assuming the rights and powers of the corporate statutory bodies. | |

d4g8lfh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CEZ, a.s. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CEZ, a.s. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 140-53 | | Praha | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Duhova | | 2/1444 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | CZ45274649 | | 45274649 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh