Trwa ładowanie...
d3ayy6e
espi
13-11-2014 07:38

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS3/2014

Share
d3ayy6e
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 145 106 438 36 396 25 204
II. Koszt sprzedanych produktów towarów i materiałów 135 805 95 289 32 487 22 564
III. Zysk (strata) ze sprzedaży 16 340 11 149 3 909 2 640
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 718 3 140 1 129 744
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 484 2 481 833 587
VI. Zysk (strata) netto 3 427 1 856 820 439
VII. Zysk (strata) netto przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 930 2 054 701 486
VIII. Całkowite dochody ogółem 3 466 2 127 829 504
IX. Całkowite dochody przypadające Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 2 969 2 325 710 551
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 351 -2 279 -2 476 -540
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 883 -8 153 -1 168 -1 931
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 655 10 764 2 070 2 549
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 579 332 -1 574 79
30.09.2014 31.12.2013 30.09.2014 31.12.2013
XIV. Aktywa trwałe 71 333 63 210 17 084 15 242
XV. Aktywa obrotowe 99 013 72 907 23 713 17 580
XVI. Aktywa razem 170 346 136 117 40 797 32 822
XVII. Zobowiązania długoterminowe 9 071 7 969 2 172 1 923
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 85 351 59 616 20 441 14 375
XIX. Kapitał własny przypadający Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 66 062 63 093 15 821 15 213
XX. Kapitały przypadające na udziały niekontrolujące 9 862 5 439 2 362 1 311
XXI. Kapitał zakładowy 20 006 20 006 4 791 4 824
XXII. Pasywa, razem 170 346 136 117 40 796 32 822
XXIII. Ilość akcji (w szt.)* 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXIV. Rozwodniona ilość akcji (w szt.) 25 007 500 25 007 500 25 007 500 25 007 500
XXV. Zysk netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,12 0,03 0,03
XXVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,12 0,03 0,03
XXVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,64 2,52 0,63 0,61
XXVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,64 2,52 0,63 0,61
XXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Skonsolidowany raport GRUPY CHEMOSERVIS-DWORY za trzeci kwartał 2014 roku * W konsekwencji przeprowadzonej operacji scalenia akcji Spółki CHEMOSERVIS-DWORY S.A. w proporcji 1:8, ilość akcji została doprowadzona do porównywalności.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 3 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-07-01 do 2014-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-11-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QS3 plik ostateczny.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za trzeci kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2014-11-13 Mariusz Wandor Członek Zarządu
Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej Chemoservis-Dwory za trzeci kwartał 2014r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ayy6e
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3ayy6e