Trwa ładowanie...
d34qt37

CI GAMES S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CI GAMES S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d34qt37
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 109 020 107 290 26 024 25 479
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 411 15 757 575 3 742
Zysk (strata) brutto 2 314 14 038 552 3 334
Zysk (strata) netto 2 084 29 713 497 7 056
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 31 891 30 459 7 613 7 233
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -27 410 -31 025 -6 543 -7 368
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 179 -4 699 -1 475 -1 116
Przepływy pieniężne netto razem -1 698 -5 266 -405 -1 251
Aktywa razem 99 258 97 997 23 287 23 630
Zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania 16 217 17 450 3 805 4 208
Zobowiązania długoterminowe 4 467 1 122 1 048 271
Zobowiązania krótkoterminowe 11 749 16 328 2 757 3 937
Kapitał własny 83 041 80 547 19 483 19 422
Kapitał zakładowy 1 391 1 391 326 336
Liczba akcji w tys. sztuk 13 914 13 914 13 914 13 914
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 2,14 0.04 0,51
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,97 5,79 1,40 1,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) n/a n/a n/a n/a
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej CI Games za rok 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitalowej CI Games za rok 2014
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy Kapitalowej CI GAMES za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CI Games za rok 2014
Oswiadczenie o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego przez CI Games S.A. w roku 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez CI Games S.A. w roku 2014
Opinia i raport niezaleznego bieglego rewidenta za rok obrotowy 2014_Grupa Kapitalowa CI Games.pdf Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014_Grupa Kapitałowa CI Games

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d34qt37

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CI GAMES S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 718 35 00 | | +48 22 718 35 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cigames.com | | www.cigames.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Marek Tymiński Prezes Zarządu CI Games S.A.
2015-03-23 Adam Pieniacki Członek Zarządu CI Games S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jerzy Litwiniuk Prezes Zarządu ATS sp. z o.o.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37