Trwa ładowanie...
d3tz9rg
d3tz9rg
espi

CIECH - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (23/2013)

CIECH - Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych (23/2013)
Share
d3tz9rg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 4 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, dokonała wyboru KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego i badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CIECH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech za lata 2013, 2014 i 2015. Wyboru dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. W związku z dokonanym wyborem Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd do zawarcia z KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. umowy o przegląd półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych, o których mowa powyżej, po uprzednim uzyskaniu opinii Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej CIECH S.A. w zakresie istotnych warunków tej umowy. Umowa będzie zawarta na czas niezbędny do realizacji wynikających z niej obowiązków. Siedziba KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. mieści się w Warszawie pod adresem: ul. Chłodna 51,
00-867 Warszawa. KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3546. Spółka nie korzystała dotychczas z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., natomiast korzystała z usług KPMG Audyt Sp. z o.o. (wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 458). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tz9rg

Podziel się opinią

Share
d3tz9rg
d3tz9rg