Trwa ładowanie...
d1eyl4m
rząd
11-03-2014 14:50

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d1eyl4m

11.03. Warszawa - CIR informuje:

Rząd skierował wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Podczas dzisiejszych obrad rząd przyjął:

- projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów,

d1eyl4m

- projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Rada Ministrów zatwierdziła:

- Umowę offsetową zawartą 12 grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Nederland B.V.,

d1eyl4m

- Umowę offsetową zawartą 12 grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki a Thales Electronic Systems GmbH.

Rząd wysłuchał aktualnej informacji na temat afrykańskiego pomoru świń w Polsce.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

d1eyl4m

Rząd zwraca się do prezydenta o przedłużenie pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie - od 14 kwietnia do końca 2014 r. (na podstawie postanowienia prezydenta polscy żołnierze mogą przebywać w Afganistanie do 13 kwietnia 2014 r.).

Przyjęto, że:

- od 14 kwietnia do 30 czerwca 2014 r. - Polski Kontyngent Wojskowy będzie liczył do 1000 żołnierzy i pracowników wojska, odwód strategiczny to 150 żołnierzy i pracowników wojska w Polsce z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie;

- od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - Polski Kontyngent Wojskowy będzie liczył do 500 żołnierzy i pracowników wojska oraz 100 żołnierzy i pracowników wojska w Polsce z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie.

d1eyl4m

Oznacza to, że do połowy 2014 r. utrzymana zostanie dotychczasowa liczebność PKW, a potem zmniejszy się ona o połowę - do 500 osób. Odwód strategiczny będzie mniejszy o 50 osób, a następnie zmniejszy się o kolejne 50 osób - do 100.

Polski Kontyngent Wojskowy uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF), która będzie prowadzona w Afganistanie do końca 2014 r.

W ramach operacji ISAF polscy żołnierze będą zajmować się doradztwem i wspieraniem afgańskich sił bezpieczeństwa, szczególnie podczas wyborów prezydenckich zaplanowanych na 5 kwietnia 2014 r. PKW będzie także wykonywał zadania związane z przetransportowaniem całości sił i środków z bazy Ghazni do bazy w Bagram, gdzie zacznie się przygotowywanie do przerzutu sił i środków do Polski.

Planowane wydatki związane z użyciem kontyngentu od 14 kwietnia do końca 2014 r. wyniosą ok. 138 mln zł i będą finansowane z budżetu MON.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

d1eyl4m

Jest to tzw. trzeci projekt deregulacyjny, który zakłada otwarcie 101 zawodów.

Oznacza to zmiany w kilkunastu ustawach. Przewidziano deregulację dostępu do zawodów związanych m.in.: z ochroną przeciwpożarową (np. strażak, inżynier pożarnictwa); rynkiem kapitałowym i towarowym; rzeczoznawstwem w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; rzecznika patentowego; rusznikarza; zawodów związanych z konserwacją zabytków; muzealnika; tłumacza przysięgłego oraz geologicznych i górniczych. Deregulacja przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji) ułatwia wejście do danego zawodu.

To kolejny etap otwierania dostępu do zawodów realizowany przez rząd i jest kontynuacją procesu zmian legislacyjnych zapowiedzianych przez premiera w expos, z listopada 2011 r. Znalazło się w nim zobowiązanie do podjęcia działań skutkujących zmniejszeniem liczby zawodów regulowanych w Polsce.

We wrześniu 2012 r. przyjęto pierwszy pakiet deregulacyjny, który zakładał ułatwienia w wykonywaniu 50 zawodów, w tym głównie prawniczych, a także zawodów z zakresu pośrednictwa pracy, sportu i rekreacji, ochrony fizycznej, żeglugi oraz nauki jazdy i przewozu osób. Część przepisów weszła w życie 23 sierpnia 2013 r., kolejne zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Drugi pakiet deregulacyjny zaakceptowano w czerwcu 2013 r. Otworzono w nim dostęp do 91 zawodów regulowanych: 82 technicznych i 9 finansowych. W drugiej grupie zawodów przewidzianych do otwarcia znaleźli się m.in.: urbaniści, architekci, inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi, biegli rewidenci, agenci i brokerzy ubezpieczeniowi. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad tzw. czwartą transzą deregulacyjną.

d1eyl4m

Rząd uważa, że rozwiązania zwiększające dostęp do zawodów regulowanych, spowodują wzrost konkurencji, a w efekcie obniżkę cen, wyższą jakość i większą dostępność usług. Powinny też uwolnić nowe miejsca pracy. Deregulacja zmniejszy obciążenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Z regulowanym dostępem do zawodów wiążą się negatywne konsekwencje dla rynku pracy i konsumentów. Bariery w dostępie do zawodu ograniczają liczbę osób go wykonujących, czyli zmniejszają konkurencję między nimi. Efektem takiej sytuacji jest zmniejszenie presji na obniżanie cen i ograniczenie bodźców do innowacji. Dochodzi do wzrostu cen usług, co może skutkować ich niedostępnością dla konsumentów, zwłaszcza najuboższych. Osoby, które dzięki barierom regulacyjnym mają zapewniony popyt na świadczone przez siebie usługi, nie mają motywacji do rozpoznawania potrzeb klientów, dostosowywania swojej oferty do ich potrzeb oraz opracowywania nowych produktów i usług. Wyjątkowe konsekwencje społeczne ma stawianie młodym ludziom dodatkowych barier utrudniających im rozpoczęcie pracy w obszarze zawodów regulowanych.

Poza tym, regulacja nie dotyczy tylko zawodów, których przedstawiciele świadczą usługi konsumentom. Przedstawiciele wielu zawodów regulowanych są pracownikami lub dostawcami usług dla przedsiębiorstw. W takich przypadkach nadmierna regulacja może przyczyniać się do wzrostu kosztów funkcjonowania firm, czyli powodować spadek ich konkurencyjności, a w efekcie mieć negatywny wpływ na konkurencyjność całej gospodarki.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska.

Wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią racjonalne gospodarowanie przez państwo złożami węglowodorów, czyli gazem ziemnym, w tym łupkowym i ropą naftową - jest zasadniczym celem proponowanych zmian. Nowe regulacje przede wszystkim przyspieszą i ułatwią prowadzenie prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych służących pozyskiwaniu węglowodorów. Ich efektem będzie zwiększenie podaży gazu ziemnego, w tym łupkowego oraz wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Proponowana regulacja jest odpowiedzią na zapowiadane przez premiera w tzw. II expose inwestowanie w wydobycie gazu łupkowego.

Zostanie wprowadzona tylko jedna koncesja - na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz ich wydobywanie ze złoża. Koncesja ta zastąpi trzy obecnie istniejące koncesje: poszukiwawczą, rozpoznawczą i wydobywczą. Korekta modelu koncesjonowania, polegająca na objęciu wszystkich faz działalności jedną koncesją, powinna zachęcić przedsiębiorców do prowadzenia prac poszukiwawczych w jak najszerszym zakresie. W praktyce proces koncesjonowania będzie prostszy. Realizacja obowiązków wynikających z koncesji określana ma być w harmonogramie rocznym.

Zasadniczo koncesja będzie przyznawana w postępowaniu przetargowym prowadzonym z urzędu. Możliwe jednak będzie udzielenie koncesji w trybie bezprzetargowym - na wniosek. Dotyczyć to ma przypadku, gdy obszar był przedmiotem postępowania przetargowego, w wyniku którego koncesja nie została udzielona. O koncesję będzie mogło ubiegać się kilka podmiotów łącznie, gdy złożą wspólnie jedną ofertę w przetargu i wskażą operatora. Koncesja, co do zasady, będzie udzielana na okres nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 30 lat.

Przewidziano zmiany sprzyjające wykonywaniu nowych koncesji. Przede wszystkim umożliwiono przedsiębiorcom stopniowe dokumentowanie złóż. W praktyce chodzi o rozwiązania, które umożliwią rozpoczęcie wydobycia węglowodorów już w trakcie trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania, po udokumentowaniu części złoża, przy jednoczesnym prowadzeniu prac poszukiwawczych i rozpoznawczych w pozostałej części objętej koncesją, jednak nie dłużej niż do zakończenia fazy poszukiwania i rozpoznawania.

Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest także możliwość wykonywania badań geofizycznych w celu zbadania struktur geologicznych na podstawie zgłoszenia. Rozwiązanie to pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności firm specjalizujących się w takich badaniach. Powinna zwiększyć się też liczba podmiotów wykonujących te badania i wzrosnąć dostępność do podstawowej informacji geologicznej.

Uregulowano również zasady przekazywania państwowej służbie geologicznej danych i próbek geologicznych oraz wyników badań takich próbek.

Przewidziano ułatwienia w uzyskiwaniu decyzji środowiskowych przez przedsiębiorców. Do tej pory procedura środowiskowa rozpoczynała się przed wydaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodorów i obejmowała nawet do 1200 km kw. powierzchni. W efekcie była czasochłonna, kosztowna i mało precyzyjna. Po zmianach, decyzję środowiskową będzie można uzyskiwać przed decyzją o rozpoczęciu wierceń (planu ruchu zakładu górniczego).

Zaplanowano zastąpienie dwóch dokumentacji: geologicznej złoża węglowodorów i projektu zagospodarowania złoża - jedną: dokumentacją geologiczno-inwestycyjną złoża węglowodorów. Ponadto obiekty budowlane, służące bezpośrednio poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów, nie będą wymagały uzyskania pozwolenia budowlanego, będą jedynie podlegały zgłoszeniu organom nadzoru górniczego. Rozwiązania te powinny uprościć prowadzenie działalności poszukiwawczej, rozpoznawczej i wydobywczej węglowodorów. Wprowadzono nowy podział wpływów z podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie węglowodorów. Oprócz dotychczasowych beneficjentów: gmin oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą z niej również korzystały powiaty i województwa. Dodatkowe wpływy zasilą wyłącznie samorządy.

Nie przewiduje się powołania Narodowego Operatora Kopalin Energetycznych (NOKE). Jednak w celu należytego zabezpieczenia uprawnień Skarbu Państwa, jako właściciela złóż, przewidziano wzmocnienie uprawnień kontrolnych organów nadzoru górniczego oraz inspekcji ochrony środowiska. Zaplanowano także intensywniejsze działania nadzoru geologicznego nad poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż węglowodorów, w tym monitorowanie wykonywania koncesji przez ministra środowiska. Również w tym celu wprowadzona zostanie wstępna weryfikacja pod kątem bezpieczeństwa oraz doświadczenia podmiotów, które zamierzają ubiegać się o udzielenie koncesji. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji będzie wpis do wykazu podmiotów. Taki wpis będzie warunkował ubieganie się o koncesję samodzielnie lub jako operator.

Nowe przepisy mają także zapewnić możliwie najpełniejsze zachowanie dotychczasowych praw przedsiębiorców, którzy posiadają koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów. W związku z tym zaproponowano wydłużenie o 2 lata (od wejścia w życie znowelizowanej ustawy) terminu na złożenie wniosku o przekształcenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów w nową (jedną) koncesję. Jednocześnie przewidziano możliwość wydłużenia, o 3 lata, czasu obowiązywania dotychczasowych koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów.

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem regulacji, które zaczną obowiązywać w innych terminach.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zapewnienie sprawiedliwego podziału zysków z wydobycia gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej, pomiędzy państwem a przedsiębiorcami, wprowadzenie przepisów podatkowych zachęcających przedsiębiorców do inwestowania w branży wydobycia węglowodorów - to podstawowe cele proponowanych regulacji. Premier zapowiedział inwestowanie w wydobycie gazu łupkowego w tzw. II expose.

Z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że obecne regulacje nie gwarantują państwu należytego udziału w zyskach z wydobycia węglowodorów. Dlatego zaproponowano opodatkowanie wydobycia gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego i ropy naftowej. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest niezbędne, ponieważ w Polsce udział państwa w zyskach pochodzących z wydobycia węglowodorów jest znacznie niższy niż w innych krajach. W naszym kraju cześć należnej państwu renty surowcowej (pobieranej w formie podatków lub innych opłat) z wydobycia węglowodorów wynosi ok. 21 proc. Przykładowo w Wielkiej Brytanii jest to 62 proc., w Norwegii - 72 proc., a w Australii 56 proc.

Nowe przepisy zwiększają poziom pobieranej przez polskie państwo renty surowcowej do ok. 40 proc. Oznacza to, że (poza podatkiem CIT i dodatkowymi daninami publicznymi), przedsiębiorcy działający w sektorze wydobycia węglowodorów będą płacić dwa nowe podatki:

- podatek od wydobycia niektórych kopalin, dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego i ropy naftowej (nie będzie to podatek dochodowy)
- stawka tego podatku będzie zależeć od rodzaju eksploatowanego złoża.

Stawka podatku w przypadku gazu ziemnego pochodzącego ze złoża konwencjonalnego będzie wynosić 3 proc. wartości wydobytego surowca, a w przypadku gazu pochodzącego ze źródła niekonwencjonalnego (ze skał łupkowych) - 1,5 proc. wartości wydobytego surowca. Stawka podatku dla ropy naftowej pochodzącej ze złoża konwencjonalnego ma wynosić 6 proc. wartości, a dla ropy pochodzącej ze złoża niekonwencjonalnego (łupków) - 3 proc. wartości. Przewidziano możliwość odliczania od podatku nieodliczonej straty od podatku dochodowego z działalności wydobywczej węglowodorów.

- specjalny podatek węglowodorowy (od zysków) - stawka tego podatku ma się kształtować od 0 do 25 proc. i zależeć od relacji przychodów do wydatków.

Będzie to podatek elastyczny, ponieważ jego wysokość będzie zależna od faktycznie poniesionych wydatków (koszty odwiertów, operacyjne) i uzyskanych przychodów (zależnych od wielkości złóż, poziomu wydobycia, cen węglowodorów na rynkach światowych).

W praktyce, jeśli prowadzona działalność wydobywcza nie przyniesie zysku lub wypracowany zysk nie będzie znaczny (uzyskane przychody nie będą 1,5 raza większe od poniesionych wydatków), to firma nie zapłaci tego podatku. Natomiast po przekroczeniu tej granicy, obciążenie podatkowe będzie rosło proporcjonalnie do stopy zysku. Górna granica stopy podatkowej wynosi 25 proc. i wiąże się z dwukrotnym przekroczeniem relacji przychody-wydatki. Tak skonstruowany podatek powinien zachęcać inwestorów do kontynuowania wydobycia, bo w początkowej fazie działalności, nie generującej nadzwyczajnych zysków, nie zostaną oni dotknięci nadmiernymi obciążeniami fiskalnymi.

Specjalny podatek węglowodorowy i podatek od wydobycia niektórych kopalin dotyczący wydobycia gazu ziemnego, w tym łupkowego, i ropy naftowej - będzie pobierany od początku 2020 r. Odstąpienie od poboru tych podatków - od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2015 r. - ma stymulować rozwój inwestycji w sektorze wydobycia węglowodorów oraz ograniczyć obciążenia fiskalne w stosunku do obecnych inwestycji. Szacuje się, że w latach 2020-2029 dochody budżetowe z tytułu obydwu podatków (węglowodorowego i od wydobycia) mogą się kształtować między 10 a 16,1 mld zł.

Podatek od wydobycia niektórych kopalin nie będzie pobierany w przypadku odwiertów o bardzo niskiej produktywności. Chodzi o odwierty, z których miesięczne wydobycie gazu ziemnego nie przekracza równowartości 1100 MWh, oraz odwierty, z których miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 80 ton. Takie rozwiązanie będzie chronić odwierty o bardzo niskiej wydajności (marginalne) przed "porzuceniem", a w rezultacie pozytywnie wpłynie na decyzje inwestorów o kontynuowaniu wydobycia.

Dla odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych oraz platform wiertniczych lub produkcyjnych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji, podatnik będzie miał możliwość indywidualnego ustalania stawek amortyzacyjnych. Okres amortyzacji nie będzie mógł być krótszy niż 5 lat.

Podatnicy będą zobowiązani - bez wezwania - składać deklaracje miesięczne o wysokości zysku (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego, wysokości przychodów i wydatków. Mają też wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne (w wysokości różnicy między podatkiem należnym od zysku osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące). Deklaracje miesięczne będą składane do 25 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym czasie trzeba będzie wpłacać zaliczki miesięczne. Z kolei roczne zeznanie podatkowe powinno być złożone do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie trzeba będzie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od zysku (wykazanym w zeznaniu) a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Deklaracje miesięczne i roczne mają być obowiązkowo składane elektronicznie. Dzięki temu koszty poboru podatku i wypełniania zobowiązań podatkowych zmniejszą się. Te regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów zatwierdziła umowę offsetową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Thales Nederland B.V., przedłożoną przez ministra gospodarki.

Umowa związana jest z dostawą i integracją elementów Zintegrowanego Systemu Walki dla okrętu patrolowego w wersji podstawowej typu Ślązak dla Marynarki Wojennej RP. Wartość umowy wynosi 66 686 500,00 euro. Umowę zawarto na 10 lat.

W umowie ujęto 10 zobowiązań offsetowych określonych w specyfikacji zobowiązań offsetowych, które zostały zaakceptowane przez offsetobiorców.

Dzięki realizacji zobowiązań offsetowych polskie podmioty będą mogły prowadzić serwisowanie i naprawy Zintegrowanego Systemu Walki. Ponadto jedno z zobowiązań umożliwi utworzenie w strukturach Sił Zbrojnych centrum szkoleniowego oraz systemu szkoleniowego dla instruktorów w zakresie obsługi systemu zainstalowanego na okręcie typu Ślązak.


Rada Ministrów zatwierdziła umowę offsetową zawartą pomiędzy Skarbem Państwa a Thales Electronics Systems GmbH, przedłożoną przez ministra gospodarki.

Umowa z Thales Electronics Systems GmbH została zawarta w związku z prowadzonym przez firmę Enamor Sp. z o.o. postępowaniem na dostawę Podsystemu Łączności dla okrętu typu Ślązak dla Marynarki Wojennej RP. Wartość umowy, zawartej na 7 lat, to 16 400 000 euro. Ujęto w niej 4 zobowiązania offsetowe, które zostały zaakceptowane przez offsetobiorców.

Przedmiotem zobowiązań jest nieodpłatne przekazanie technologii i know-how oraz praw do korzystania z technologii związanej z zintegrowaną siecią Focon firmy Thales, która będzie zamontowana na pokładzie okrętu typu Ślązak.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1eyl4m
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1eyl4m