Trwa ładowanie...
dxvkqrf

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
dxvkqrf

11.10. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części.

Podjęła uchwały:

dxvkqrf

- w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Szesnastym Uzupełnieniu Funduszy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju,

- w sprawie dalszego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Wielostronnej Inicjatywy Umorzenia Długów najuboższych państw świata wobec Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju.

Przyjęła sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2010 r.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu sprzedaży wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji, zamiany tych wierzytelności na akcje (udziały), rozłożenia ich spłaty na raty oraz umorzenia wierzytelności w całości lub w części, przedłożone przez ministra finansów.

dxvkqrf

Nowe regulacje ułatwią i usprawnią odzyskiwanie wierzytelności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Umożliwią także wykreślanie nieściągalnych wierzytelności (z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji) z ewidencji należności Skarbu Państwa. Zapewnią zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i warunkami udzielania pomocy publicznej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Szesnastym Uzupełnieniu Funduszy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, przedłożoną przez ministra finansów.

dxvkqrf

Rząd wyraża zgodę na udział Polski w 16. uzupełnieniu Funduszy Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR). Zdecydowano, że towarzyszyć temu będą następujące warunki finansowe:

- udział na poziomie 0,03 proc.,

- płatność w SDR (międzynarodowa jednostka rozrachunkowa, umowna jednostka monetarna, mająca charakter pieniądza bezgotówkowego, istniejącego wyłącznie w postaci zapisów księgowych na bankowych rachunkach depozytowych. SDR utworzono w celu stabilizacji międzynarodowego systemu walutowego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1967 roku, używana jest od 1970),

- płatność rozłożona na 9 lat.

dxvkqrf

Udział Polski w uzupełnieniu funduszy oznacza, że począwszy od 2012 r. aż do 2017 r. w budżecie państwa należy zagwarantować środki finansowe na ten cel. Łączna kwota zobowiązań Polski wynosi 6 740 000,00 zł.

W celu realizacji podjętego zobowiązania w budżecie na 2012 r. (w dziale "Przychody i rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa") przewiduje się przeznaczyć równowartość złotowej kwoty 400 000 SDR. Pieniądze będą przekazywane na rachunek MSR.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju powstało w 1960 r. i jest samodzielną instytucją wchodzącą w skład tzw. Grupy Banku Światowego. Stowarzyszenie wspiera rozwój gospodarczy najbiedniejszych krajów świata. Dzięki wpłatom pochodzącym od członków-donatorów, MSR udziela pomocy w postaci m.in. nieoprocentowanych, długoterminowych (na 30-40 lat) pożyczek, grantów oraz odpowiedniej pomocy technicznej.

Polska jest członkiem Stowarzyszenia od 1988 r. Do chwili obecnej uczestniczyła w siedmiu uzupełnieniach - od 9 do 15.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie dalszego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Wielostronnej Inicjatywy Umorzenia Długów najuboższych państw świata wobec Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, przedłożoną przez ministra finansów.

dxvkqrf

Rada Ministrów wyraziła zgodę na udział Polski w realizacji inicjatywy na rzecz umorzenia długów najbiedniejszych państw świata. Zgodnie z uchwałą, minister finansów podpisze dokument, w którym Polska zobowiązuje się do kontynuowania pomocy na rzecz Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju (MSR) poprzez przekazywanie (w formie gotówki) kwot wynikających z aktualnego harmonogramu płatności.

Wielostronna Inicjatywa Umorzenia Długów wobec najuboższych państw świata powstała w 2006 r. na podstawie rezolucji Rady Gubernatorów MSR. Była ona odpowiedzią na przyjętą rok wcześniej, podczas szczytu państw grupy G-8, propozycję całkowitego umorzenia długów państw, które spełniły określone warunki i weszły na ścieżkę rozwoju (np. wprowadziły reformy makroekonomiczne, przyjęły skuteczną strategię wychodzenia z ubóstwa, poprawiły standardy rządzenia).

Polska przystąpiła do tej inicjatywy we wrześniu 2006 r., a w roku 2008 zadeklarowała swoje uczestnictwo w Inicjatywie do 2016. r.

Państwa, które zadeklarowały udział w tym przedsięwzięciu, wpłacają na rzecz MSR określone kwoty, które rekompensują Stowarzyszeniu straty wynikające z obsługi udzielonych państwom najuboższym pożyczek. Polska dokonuje tych płatności raz w roku. Od momentu przystąpienia do Inicjatywy wpłaciła 2 330 000 zł.

dxvkqrf

Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju w 2010 r. dokonało aktualizacji środków zaangażowanych w realizację Wielostronnej Inicjatywy Umorzenia Długów. Zwiększono poziom środków przekazywanych przez Polskę o 1 610 000 zł. Oznacza to, że w latach budżetowych 2012-2022 Polska w ramach zobowiązania bezwarunkowego powinna wpłacić 10 860 000 zł. Natomiast w latach 2023-2044 - w ramach zobowiązania warunkowego - zadeklarowała wpłatę 19 990 000 zł. To ostatnie zobowiązanie musi uzyskać zgodę parlamentarną lub legislacyjną.

W budżecie państwa na rok 2012 zakłada się uwzględnienie 660 000 zł, które zostaną przekazane na rzecz Inicjatywy.


Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2010 r., przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Rada Ministrów przyjęła sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2010 r., przedłożone przez ministra skarbu państwa.

Dokument zawiera szczegółowe informacje o majątku Skarbu Państwa - jego stanie prawnym, strukturze i wartości. Są w nim rozdziały dotyczące m.in.: zabytków i zasobów archiwalnych, zasobów naturalnych, gruntów Skarbu Państwa, obiektów infrastruktury, akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych. Dane w nim zawarte mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących prywatyzacji i wykorzystania majątku państwowego.

Ze sprawozdania wynika, że grunty Skarbu Państwa zajmują 11 222 522 ha, co stanowi 35,9 proc. powierzchni kraju. W efekcie własność gruntów w Polsce przedstawia się następująco: osoby fizyczne - 56,5 proc., Skarb Państwa - 35,9 proc., samorządy terytorialne - 3,9 proc. i osoby prawne - 3,7 proc.

Na grunty Skarbu Państwa składają się przede wszystkim lasy (68 proc.) i grunty rolne (20 proc.) Tylko niewiele ponad 1 proc. stanowią cenne grunty wykorzystywane (lub przeznaczane) pod zabudowę. Udział państwa w ogólnym areale gruntów zabudowanych i zurbanizowanych w Polsce wynosi 20 proc. Udział ten dość szybko spada - pod koniec 2004 r. było to 27 proc. W użytkowanie wieczyste przekazano (lub oddano w trwały zarząd) jednostkom państwowym 80 proc. tych terenów. Wysoki jest udział Skarbu Państwa w puli terenów komunikacyjnych (37 proc.), zwłaszcza kolejowych (94 proc.), a także pokrytych wodami (94 proc.).

W sprawozdaniu wykazano, że w ciągu 2010 r. liczba jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (pozostających w nadzorze właścicielskim MSP) znacznie zmalała. Dotyczy to zwłaszcza grupy spółek prowadzących działalność statutową, która pod koniec 2010 r. liczyła 270 podmiotów. Wartość majątku netto jednoosobowych spółek SP pod koniec ubiegłego roku wynosiła 20,105 mld zł (pod koniec 2009 r. - 29,4 mld zł).

Z końcem ub.r. udział większy niż 50 proc. Skarb Państwa posiadał w 60 spółkach. W 21 z tych podmiotów udział SP przewyższał 75 proc., a w 10 - 90 proc. Akcje 6 spółek notowano na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Liczba spółek publicznych z udziałem Skarbu Państwa w 2010 r. znacznie zmalała. Zakończyła się prywatyzacja 19 podmiotów (głównie z nieznacznym udziałem SP), a do obrotu na rynku regulowanym wprowadzono 3 spółki. W wyniku prywatyzacji resztówek udział SP w spółkach publicznych z reguły jest dość znaczny i stanowi faktycznie pakiet kontrolny. Wartość akcji Skarbu Państwa w spółkach publicznych w 2010 r. wyraźnie wzrosła przede wszystkim wskutek wprowadzenia na giełdę PZU SA i Tauron SA, a także dzięki wzrostowi kursów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

dxvkqrf

Podziel się opinią

Share
dxvkqrf
dxvkqrf