Trwa ładowanie...
d3qhk2d
rząd
19-03-2013 14:57

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3qhk2d
d3qhk2d

19.03. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszych obrad Rada Ministrów przyjęła:

- projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw;

- projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.

d3qhk2d

Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.

Rząd zapoznał się z informacją dotyczącą idei ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

d3qhk2d

Nowe realia towarzyszące obecnej sytuacji Sił Zbrojnych RP, związane głównie z pełnym uzawodowieniem wojska oraz gruntowną przebudową struktur organizacyjnych, wymagają zmiany wielu przepisów ustawy, które nie przystają do obecnej rzeczywistości. Przyjęte rozwiązania - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno dowódców, jak i żołnierzy - będą w większej mierze służyć stabilizacji służby wojskowej i przyczynią się do zatrzymania żołnierzy w służbie zawodowej.

Najważniejsze propozycje zmian w projekcie ustawy dotyczą:

- zaszeregowania stanowisk służbowych oficerów młodszych i szeregowych do dwóch stopni wojskowych, a podoficerów do trzech;

Oficer młodszy - po trzech latach służby na danym stanowisku i uzyskaniu wzorowej lub bardzo dobrej oceny - będzie mógł zostać zaszeregowany do wyższego stopnia wojskowego i wyższej grupy uposażenia. Zmiana zaszeregowania stanowiska będzie podstawą do mianowania na wyższy stopień bez zmiany stanowiska służbowego.

d3qhk2d

Podoficer - stanowiska podoficerów zaliczono do trzech stopni etatowych: podoficer młodszy - kapral, starszy kapral, plutonowy; podoficer - sierżant, starszy sierżant, młodszy chorąży; podoficer starszy - chorąży, starszy chorąży, starszy chorąży sztabowy.

Podobnie, jak w przypadku oficerów młodszych, przesłankami zmiany zaszeregowania będzie okres służby na stanowisku, wzorowa lub bardzo dobra ocena służby, odbyte szkolenia lub kursy. Zmiana będzie dokonywana po trzech latach służby.

Szeregowi - dwa stopnie wojskowe.

- wyznaczenia na niższe stanowiska służbowe żołnierzy zawodowych, za ich zgodą, w razie likwidacji lub zmiany dotychczas zajmowanych przez nich stanowisk. Chodzi tu o sytuacje dotyczące np. o rozformowanie jednostki, w której żołnierz służył, lub zmniejszenie liczebności stanu etatowego kadry;

d3qhk2d

- zniesienia kadencyjności u podoficerów i zmiany okresów trwania kadencji. Kadencyjność ma być stosowana jedynie w przypadku oficerów służby stałej, co oznacza możliwość powtarzania kadencji przez oficerów zawodowych bez ograniczeń. Wyjątkami od tej reguły są kadencje: szefa Sztabu Generalnego WP, dowódcy rodzajów sił zbrojnych, dowódcy operacyjnego sił zbrojnych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Będą oni mogli pełnić służbę przez dwie kadencje;

- mniejszej liczby podstaw do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. Z listy przyczyn zwolnienia wykluczono niedostateczną ocenę ze sprawdzianu sprawnościowego oraz niezłożenie w przepisowym terminie oświadczenia majątkowego;

- objęcia żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim. Żołnierze zawodowi będą mieli prawo do tego urlopu na zasadach określonych w Kodeksie pracy;

- doprecyzowania przepisów umożliwiających powoływanie do zawodowej służby wojskowej (kontraktowej lub stałej) z zachowaniem posiadanego stopnia innej służby mundurowej. Przyjęto zasadę, zgodnie z którą funkcjonariusze: policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego będą mogli być powoływani do służby wojskowej kontraktowej. Za zgodą ministra obrony narodowej funkcjonariusz posiadający stopień w innej służbie mundurowej będzie mógł zostać powołany do służby stałej;

d3qhk2d

- usprawnienia systemu opiniowania żołnierzy zawodowych. Zgodnie z nowymi przepisami, coroczne opiniowanie będzie przeprowadzane między 15 sierpnia a 15 października. Podstawowymi czynnikami opiniowania będą: wywiązywanie się z obowiązków, kompetencje i zachowanie, kierunki rozwoju i potrzeby szkoleniowe żołnierza. Przyjęta będzie 5-cio stopniowa skala opiniowania - od 6 do 2 (wzorowa, bardzo dobra, dobra, dostateczna i niedostateczna).

Żołnierz, który uzyska niedostateczną ocenę, będzie mógł wystąpić do dowódcy jednostki z wnioskiem o jej weryfikację. Pozytywna opinia (co najmniej dobra) będzie przesłanką do podpisania kolejnego kontraktu lub przejścia do stałej służby. Wszystkie kwestie związane z trybem opiniowania, udostępnianiem opinii, wzorem arkusza opinii będą określone w rozporządzeniu ministra obrony narodowej;

- wydłużenia do dwóch lat minimalnego okresu trwania kontraktu;

- doprecyzowania warunków dotyczących opłat za egzaminy wstępne do uczelni wojskowych i szkół podoficerskich, okoliczności zwalniania ze służby kandydackiej, zwrotu kosztów nauki żołnierzy, którzy nie ukończyli nauki w szkole wojskowej, warunków i trybu powoływania do służby kandydackiej oraz jej pełnienia. Przyjęto, że opłaty za egzaminy będą ponosiły osoby zdające na uczelnie wojskowe lub szkoły podoficerskie. Szeregowi kandydujący do szkół podoficerskich będą zwolnieni z opłat egzaminacyjnych.

d3qhk2d

Ponadto zmieniono przepisy dotyczące przesłanek zwolnienia ze służby kandydackiej - chodzi m.in.: o skreślenie z listy studentów, niepowołanie do zawodowej służby wojskowej, nieusprawiedliwioną nieobecność (3 dni), wybranie na posła, senatora czy na kierownicze stanowisko państwowe.

- potwierdzenia zwolnienia żołnierza zawodowego z zajęć służbowych z powodu choroby, w tym zwolnienia lekarskiego na czas osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14;

- zmiany zasad nabywania prawa do dodatku motywacyjnego - jedną z podstaw otrzymania dodatku będzie uzyskanie przez żołnierza zawodowego w opinii oceny co najmniej dobrej (obecnie - bardzo dobra).

W projekcie nowelizacji ustawy zrezygnowano z obowiązującego obecnie przepisu, upoważniającego Radę Ministrów do określania (w rozporządzeniu) liczby stanowisk służbowych w poszczególnych korpusach kadry zawodowej sił zbrojnych. Regulacja ta utrudniała podejmowanie przez ministra obrony niezwłocznych i koniecznych działań interwencyjnych w sytuacji ewentualnych zagrożeń.

Liczebność sił zbrojnych będzie nadal normowana przepisami ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej i finansowej Sił Zbrojnych RP (jej art. 3 mówi o nie więcej niż 150 tys. stanowisk etatowych żołnierzy, w tym nie mniej niż 1/2 stanowisk przeznaczona jest dla żołnierzy zawodowych, z tego nie więcej niż 1/3 dla oficerów).

Zmieniono przepisy określające uprawnienia żołnierzy odchodzących ze służby bezpośrednio po objęciu wyższego stanowiska służbowego. Nowe rozwiązanie przewiduje, że w przypadku wypowiedzenia przed upływem 12 miesięcy od dnia objęcia wyższego stanowiska służbowego (bądź stanowiska o tym samym stopniu etatowym lub wyższą grupą uposażenia) podstawą do ustalenia wysokości świadczeń będzie uposażenie należne na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym.

W projekcie nowelizacji ustawy określono m.in. nowe zasady dotyczące wypłacania należności mundurowych i należności z tytułu wyżywienia.

Żołnierze zawodowi już po 9 latach służby wojskowej będą mogli zostać objęci podwójnym limitem na przekwalifikowanie zawodowe (obecnie obowiązuje 12-letni staż służby). Uzupełnione zostały również przepisy dotyczące warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, przedłożony przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Projekt nowelizacji niektórych ustaw wdraża przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1177/2010 z listopada 2010 r. dotyczące praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) 2006/2004.

Zobowiązuje ono państwa członkowskie do:

- wyznaczenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie jego przepisów dotyczących wykonywania usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczkowych po morzu lub wodach śródlądowych z portów położonych na ich terytorium oraz usług przewozu z państwa trzeciego do takich portów,

- ustanowienia przepisów określających sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia.

Przewidziano zmiany w następujących ustawach: Kodeksie morskim, prawie przewozowym, ustawie o żegludze śródlądowej oraz ustawie o usługach turystycznych.

Ze względu na brak w transporcie morskim i wodnym śródlądowym urzędu centralnego (odpowiednika UTK lub ULC) projekt nowelizacji zakłada, że egzekwowaniem przepisów zajmować się będą właściwi terytorialnie dyrektorzy urzędów morskich i urzędów żeglugi śródlądowej. Skargi pasażerów rozpatrywać będzie natomiast jeden, wskazany w drodze rozporządzenia, dyrektor urzędu morskiego oraz jeden dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

Ponadto wyraźnie wskazano, że organem upoważnionym do kontroli zgodności działalności prowadzonej przez organizatorów wyjazdów grupowych lub pośredników turystycznych z przepisami rozporządzenia 1177/2010 jest marszałek województwa.

Za naruszenie enumeratywnie wymienionych przepisów rozporządzenia 1177/2010 przewidziano karę pieniężną wymierzaną przez właściwego dyrektora urzędu morskiego, urzędu żeglugi śródlądowej lub marszałka województwa w drodze decyzji administracyjnej - do równowartości 10 000 SDR (Special Drawing Rights - Specjalne Prawo Ciągnienia określane przez MFW, obecnie ok. 50 000 PLN).

Ponadto projekt nowelizacji przewiduje zmianę ustawy Kodeks morski mającą na celu zapewnienie ich zgodności ze standardami ochrony pasażerów przewidzianymi w tym rozporządzeniu.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.", przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Szacuje się, że w 2013 r. Fundusz Kolejowy będzie dysponował ok. 1 318 700,05 tys. zł. W tym roku z Funduszu Kolejowego planuje się wydać ok. 1 231,79 mln zł.

Pieniądze podzielono następująco:

- 265 278 600,00 zł - przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP PLK SA;

- 12 000 000,00 zł - przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.;

- 257 947 170,00 zł - zadania dotyczące remontów i utrzymania linii kolejowych realizowane przez PKP PLK SA;

- 136 561 009,92 zł - finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zakupu, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;

- 500 000 000,00 zł - sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA,

- 60 000 000,00 zł - wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Ze środków Funduszu zostaną sfinansowane tylko najpilniejsze zadania na liniach kolejowych.

Głównym źródłem zasilania Funduszu Kolejowego są środki pochodzące z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu.

Podstawowym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy oraz przebudowy linii kolejowych, a także na ich remonty i utrzymanie oraz likwidację zbędnych linii kolejowych.

Projekt programu na 2013 r. przygotowano w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (jest on m.in. depozytariuszem środków zgromadzonych na rachunku Funduszu).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Ministrów zapoznała się z informacją dotyczącą idei ubiegania się o przyznanie miastu Kraków, wspólnie z regionem tatrzańskim po stronie polskiej i słowackiej, roli gospodarza Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 roku, przedłożoną przez ministra sportu i turystyki.

Z inicjatywy władz samorządowych regionu Małopolski oraz we współpracy z polskim i słowackim Komitetem Olimpijskim podjęto starania o przyznanie miastu Kraków - wspólnie z regionem tatrzańskim - roli gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru miasta gospodarza XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XIII Igrzysk Paraolimpijskich będzie podjęta podczas 127 Sesji MKOl w Kuala Lumpur 31 lipca 2015 r.

Ubieganie się o organizację w Polsce Zimowych Igrzysk Olimpijskich i XIII Igrzysk Paraolimpijskich jest nie tylko znakomitą okazją do integracji wysiłków społeczności lokalnych, samorządów i ośrodków władzy publicznej, ale również doskonałą płaszczyzną do zacieśnienia współpracy między miastami, regionami i państwami.

27 marca 2013 r. w Popradzie odbędą się konsultacje z udziałem premierów i ministrów Polski i Słowacji, podczas których jednym z tematów będą działania na rzecz organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3qhk2d
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3qhk2d