Trwa ładowanie...
d114rpa
rząd
22-01-2013 16:58

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d114rpa
d114rpa

22.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd podjął uchwały:

- w sprawie "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.);

- w sprawie przyjęcia programu "Lepsze regulacje 2015".

d114rpa

Wydano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Rada Ministrów omówiła funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Zalecono ministrom: finansów i gospodarki opracowanie kryteriów funkcjonowania stref w szczególności na terenach objętych strukturalnym bezrobociem. Resorty gospodarki i finansów mają także wspólnie przeanalizować wszystkie mechanizmy i zasady wsparcia publicznego dla inwestorów.

Rząd zajął stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 762).

Przyjęto założenia polskiej polityki zagranicznej na 2013 r. (dokument rozpatrywany w trybie zastrzeżonym).


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie "Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), przedłożoną przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

d114rpa

"Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r." (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i systemach przewozowych.

Jest to średniookresowy dokument planistyczny, który stanowi integralny element spójnego systemu zarządzania krajowymi dokumentami strategicznymi. Wskazano w nim cele oraz kierunki rozwoju transportu w taki sposób, aby etapowo - do 2030 r. - możliwe było osiągnięcie celów założonych w Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju (DSRK) oraz Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK 2020). Transport stanowi bowiem jeden z najistotniejszych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju, a dobrze rozwinięta infrastruktura transportowa wzmacnia spójność społeczną, ekonomiczną i przestrzenną kraju.

Ponieważ znaczna część celów rozwoju transportu zostanie zrealizowana w horyzoncie czasowym dłuższym niż 10 lat, dokument wykracza poza rok 2020, i tym samym przedstawia najważniejsze kierunki działań konieczne do podjęcia w perspektywie do 2030 r. Należą do nich przede wszystkim kapitałochłonne i czasochłonne inwestycje w infrastrukturę transportową, przekształcenie systemów zarządzania oraz wprowadzenie innowacyjnych ("inteligentnych") rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie tej infrastruktury w ramach całego systemu transportu, również w wymiarze intermodalnym.

Podstawowym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego, i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym.

d114rpa

Poprawa dostępności terytorialnej w Polsce wymaga integracji głównych gałęzi transportu (kolejowego, drogowego, morskiego, lotniczego i wodnego-śródlądowego), rozumianych jako zintegrowany system transportowy. Zasadniczym zadaniem takiego systemu jest przezwyciężenie barier geograficznych, aby możliwa była interakcja między obywatelami, przedsiębiorcami, a także między całymi gospodarkami. Jest to również krok w kierunku lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego regionów.

Główny cel SRT odnosi się zarówno do utworzenia zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych oraz rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

Realizacja głównego celu transportowego w perspektywie 2020 r. i dalszej, wiąże się z realizacją pięciu celów szczegółowych, właściwych dla każdej z gałęzi transportu. Chodzi o:

- stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci infrastruktury transportowej,

d114rpa

- poprawę sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym,

- poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz przewożonych towarów,

- ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko,

- zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych.

Wyzwaniem dla Polski jest zatem w pierwszej kolejności usunięcie zaległości w rozbudowie, modernizacji i rewitalizacji infrastruktury transportowej oraz połączenie infrastrukturalne najważniejszych ośrodków wzrostu z obszarami o niższej dynamice rozwoju i włączenie ich w sieć transportu europejskiego (TEN-T).

d114rpa

W drugim okresie należy skupić się na zwiększaniu poziomu nasycenia infrastrukturą i stworzeniu zintegrowanego systemu transportowego. Tylko spójna sieć autostrad, dróg ekspresowych i kolei o wysokim standardzie, rozwinięta sieć lotnisk, portów morskich i dróg wodnych śródlądowych oraz systemów transportu publicznego pozwoli w pełni wykorzystać potencjał polskiej gospodarki, edukacji, nauki i kultury.

"Strategia Rozwoju Transportu" jest spójna ze średniookresową "Strategią Rozwoju Kraju 2020. Aktywne Społeczeństwo, Konkurencyjna Gospodarka, Sprawne Państwo", a jej zapisy uwzględniają ustalenia obszarów interwencji SRK 2020, w szczególności obszaru II - Konkurencyjna gospodarka i zawartego w nim celu - Zwiększenie efektywności transportu. Uwzględnia również trendy oraz kierunki zmian wskazywane w sektorowych oraz horyzontalnych dokumentach unijnych. Wprowadza także nowe rozwiązania konieczne do wdrożenia w celu sprostania wymogom stojącym przed sektorem transportowym w I połowie XXI wieku.

W "Strategii" przedstawiono: diagnozę obecnego stanu transportu w Polsce; prognozę popytu na transport; charakterystykę celów realizacji SRT w powiązaniu z celami pozostałych strategii; koncepcję tworzenia zintegrowanego systemu transportu w Polsce z uwzględnieniem miejsca w tym systemie poszczególnych gałęzi i form transportu; koncepcję zmian systemu organizacji i zarządzania systemem transportowym w Polsce, w tym możliwości wdrażania nowoczesnych technologii w transporcie; kierunki interwencji w dotyczące poprawy bezpieczeństwa w transporcie; kierunki interwencji w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu transportu na środowisko; wskaźniki realizacji strategii w okresie do 2020 r.; opis systemu wdrażania i monitoringu oraz finansowe uwarunkowania rozwoju transportu. Do SRT załączono również: podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia programu "Lepsze regulacje 2015", przedłożoną przez ministra gospodarki.

d114rpa

Realizacja programu "Lepsze regulacje 2015" ma wspierać proces doskonalenia obowiązujących przepisów i tworzenia wysokiej jakości nowych regulacji.

Jakość otoczenia regulacyjnego decyduje o atrakcyjności inwestycyjnej państwa, o konkurencyjności gospodarki, o jego sprawności administracyjnej. Niezrozumiałe i skomplikowane prawo jest uznawane za jedną z głównych barier rozpoczynania działalności gospodarczej oraz czynnik utrudniający życie obywatelom. Dlatego niezbędna jest kontynuacja działań służących doskonaleniu otoczenia prawnego. Redukcja kosztów regulacyjnych o 1 proc. PKB do końca 2015 r. może przyczynić się do znacznych oszczędności w gospodarce.

W programie ujęto działania aktualnie wykonywane oraz planowane do realizacji do końca 2015 r. przez administrację rządową, służące wprowadzaniu lepszych regulacji prawnych. Podstawowym celem programu jest zapewnienie rozwiązań systemowych i organizacyjnych, niezbędnych do tworzenia dobrego prawa i późniejszej jego oceny. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy przyczyniające się do zmniejszania kosztów wykonywania działalności gospodarczej i podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Chodzi też o to, aby administracja rządowa tworzyła prawo na podstawie rzetelnych analiz ekonomicznych.

Do osiągnięcia celu głównego służyć będzie realizacja trzech celów szczegółowych takich jak: 1) przejrzyste tworzenie prawa, które skutecznie rozwiązuje rzeczywiste problemy społeczno-gospodarcze; 2) ciągłe doskonalenie istniejącego otoczenia prawnego; 3) poprawa komunikacji z interesariuszami (firmy, pracownicy, klienci, społeczności lokalne).

Z kolei do realizacji celów szczegółowych niezbędne jest:

- doskonalenie systemu tworzenia prawa przez m.in. zmianę regulaminu pracy Rady Ministrów, utworzenie rządowego systemu e-legislacji, doskonalenie procesu programowania prac rządu, wspólne szkolenia dla legislatorów rządowych i parlamentarnych;

- rozwój sytemu oceny wpływu (badanie potrzeby, celów i skutków społeczno-gospodarczych regulacji) przez m.in. opracowanie wytycznych do przeprowadzania takiej oceny wraz z zasadami prowadzenia konsultacji społecznych, dokonywanie przeglądu prawa obowiązującego;

- doskonalenie systemu udziału w tworzeniu prawa unijnego i poprawa skuteczności jego implementacji przez m.in. opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania wstępnej oceny kosztów i korzyści inicjatyw Unii Europejskiej (na jak najwcześniejszym etapie prac), wdrażanie dyrektyw unijnych bez tzw. gold-plating (czyli "dokładania" przepisów ponad minimum wyznaczone przez UE);

- redukowanie barier rozwoju przedsiębiorczości przez analizę i redukcję kosztów regulacyjnych;

- usprawnienie procesu konsultacji społecznych przez m.in. opracowanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych (system konsultacji on-line) oraz utworzenie portalu internetowego dla przedsiębiorców umożliwiającego im udział w pracach nad doskonaleniem regulacji;

- ułatwienie dostępu do przepisów prawnych i orzecznictwa sądów przez m.in. budowę Publicznego Portalu Informacji o Prawie na bazie elektronicznych dzienników urzędowych, udostępnianie aktów prawnych (i ich projektów) w edytowalnej formie elektronicznej, a także publikowanie orzeczeń sądowych.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Oznacza to stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji, szczególnie innowacyjnych, podnoszących konkurencyjność polskiej gospodarki i tworzących miejsca pracy. Zmiana granic strefy pozwoli utworzyć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 1500 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych ok. 600 mln zł. Poza strefą może powstać dodatkowo ok. 390 nowych miejsc pracy.

Najważniejsze projekty inwestycyjne będą realizowane na gruntach prywatnych objętych strefą. Chodzi o:

- Łódź: Hutchinson Poland sp. z o.o. rozbuduje istniejący zakład w celu uruchomienia nowych linii technologicznych do obróbki uszczelek karoseryjnych dla przemysłu motoryzacyjnego. W związku z planowaną inwestycją utworzonych ma być co najmniej 250 nowych miejsc pracy, przy nakładach na poziomie ok. 75 mln zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2015 r.

- Łódź: Organica - Car SA rozbuduje istniejący zakład dzięki czemu oferta spółki powiększy się o kilkadziesiąt innowacyjnych wyrobów chemii gospodarczej oraz chemii przemysłowej i motoryzacyjnej. Inwestycja ma przyczynić się do utworzenia co najmniej 30 nowych miejsc pracy, przy kosztach ok. 20 mln zł. Jej zakończenie zaplanowano na koniec grudnia 2015 r.

- Łódź: Infosys BPO Poland sp. z o.o. rozszerzy swoją działalność tworząc nową placówkę świadczącą m.in. usługi finansowo-księgowe, kompleksowe usługi IT oraz badawczo-rozwojowe. To przedsięwzięcie powinno przyczynić się do utworzenia co najmniej 260 nowych miejsc pracy przy nakładach na poziomie 2,47 mln zł. Inwestycja ma być zakończona pod koniec września 2015 r.

- Gmina Stryków: LEK SA, producent leków generycznych dla grupy SANDOZ, rozbuduje istniejący zakład i dokona kompleksowej modernizacji procesu technologicznego. Umożliwi to zwiększenie asortymentu wytwarzanych farmaceutyków. W związku z nową inwestycją, o nakładach ok. 125 mln zł, zatrudnienie w zakładzie wzrośnie o co najmniej 130 osób. Przedsięwzięcie ma się zakończyć pod koniec września 2015 r.

- Kalisz: Meyer Tool IGT sp. z .o.o. to spółka powołana do budowy zakładu produkcji części do silników lotniczych oraz elementów turbin gazowych, wykorzystywanych do wytwarzania prądu elektrycznego. W związku z tą inwestycją ma powstać 30 nowych miejsc pracy, a koszty oszacowano na ponad 20 mln zł. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2014 r.

- Zelów: Kosmetyczne Wyroby Bawełniane sp. z o.o. rozbuduje i zmodernizuje istniejący zakład, dzięki czemu rozszerzy asortyment kosmetyków, opatrunków i akcesoriów ortopedycznych, przeznaczonych głównie dla osób starszych. Inwestycja ma zapewnić zatrudnienie co najmniej 30 osobom, a wymaga nakładów na poziomie ponad 20 mln zł. Jej przewidywane zakończenie to koniec grudnia 2015 r. Realizacja ww. projektów o nakładach blisko 300 mln zł powinna zapewnić ok. 730 nowych miejsc pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 stycznia 2013 r.


Rada Ministrów zajęła stanowisko w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 762), przedłożone przez ministra zdrowia.

Rząd jest za przyjęciem senackiej propozycji do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senatorowie zaproponowali rozszerzenie kręgu osób, o posiadaczy Karty Polaka, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne mają opłacać szkoły wyższe lub jednostki organizacyjne, prowadzące dla nich studia doktoranckie.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d114rpa
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d114rpa