Trwa ładowanie...
d1ps7ng
rząd

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

Share
d1ps7ng

13.08. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd skierował wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

Rada Ministrów przyjęła:

d1ps7ng

- założenia do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw,

- projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny.

Rada Ministrów wydała rozporządzenia:

d1ps7ng

- zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.

Podjęła uchwały:

- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020",

d1ps7ng

- zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015.

Rząd przyjął wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia środków ogólnych CPF (PL9001, PL9007) i sektorowych: CPF Agrolinia (PL9005), CPF SME (PL9004), CPF STRUDER (PL9207).

Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr 1476).

Zatwierdzono aneks nr 2 do umowy offsetowej z 15 lutego 2007 r., zawarty 22 marca 2013 r., pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony oraz AVIO S.p.A. z drugiej strony.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

d1ps7ng

Rząd zwraca się do prezydenta o przedłużenie pobytu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie - od 14 października 2013 r. do 13 kwietnia 2014 r. (na podstawie ostatniego postanowienia prezydenta polscy żołnierze mogą przebywać w Afganistanie do 13 października 2013 r.).

PKW będzie liczył do 1000 żołnierzy i pracowników wojska, odwód strategiczny to 200 żołnierzy i pracowników wojska w Polsce z możliwością ich krótkotrwałego użycia w Afganistanie. Oznacza to zmniejszenie liczebności kontyngentu o 800 osób. Redukcja wynika z uzgodnionej przez prezydenta i rząd strategii, zawartej w dokumencie "Kierunki zaangażowania Polski w Afganistanie w latach 2011-2014" z września 2011 r. Planowane wydatki związane z użyciem kontyngentu w tym okresie wyniosą ok. 177,4 mln zł i będą finansowane z budżetu MON.

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie uczestniczy w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa (ISAF).

Polscy żołnierze zajmą się doradztwem i wsparciem afgańskich sił bezpieczeństwa, a także koordynowaniem działań Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa z afgańskimi siłami bezpieczeństwa. Będą pomagać afgańskim władzom i administracji lokalnej w odbudowie infrastruktury cywilnej. Zadaniem polskiego kontyngentu będzie również realizacja projektów rozwojowych i pomocowych poprawiających sytuację życiową lokalnej społeczności. Chodzi też o zakończenie działalności operacyjnej w północnej części prowincji Ghazni (w 9 dystryktach: Ajristan, Ghazni, Jaghatu, Khogyani, Khwaja, Omari, Nawur, Rashidan, Waghez). Przewidziano też przemieszczenie całości sił i środków kontyngentu z bazy Ghazni do bazy w Bagram. Realizowany będzie proces planowego wycofywania nadwyżkowego sprzętu wojskowego i środków materiałowych z rejonu operacji do kraju.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, przedłożone przez ministra środowiska.

d1ps7ng

Proponowane rozwiązania mają przyczynić się do istotnego ograniczenia emisji do atmosfery niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową wykorzystywanych w sektorach chłodnictwa i klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyki.

Warstwa ozonowa występuje w górnych częściach atmosfery i w sposób naturalny chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Wśród gazów najbardziej niszczących warstwę ozonową są freony i halony, wciąż występujące w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz instalacjach gaśniczych. Niszczenie warstwy ozonowej powoduje powstawanie tzw. dziury ozonowej. W efekcie ludzie, zwierzęta i rośliny są narażone na szkodliwe działanie promieni UV. Zarówno freony oraz halony, jak i fluorowane gazy cieplarniane, wciąż stosowane jako czynniki chłodnicze, środki spieniające i gaśnicze, gazy pędne w aerozolach oraz rozpuszczalniki, charakteryzują się wyjątkowo wysokim współczynnikiem globalnego ocieplenia, nawet kilka tysięcy razy większym niż CO2 i długim okresem przebywania w atmosferze, co powoduje, że ich emisja w znaczący sposób wpływa na globalne ocieplanie się klimatu.

Przygotowanie nowych regulacji było konieczne przede wszystkim ze względu na rozporządzenia wspólnotowe (1005/2009 i 842/2006) oraz 12 rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej do tych rozporządzeń. Zasadniczo przepisy rozporządzeń wspólnotowych i wykonawczych są stosowane bezpośrednio w państwach unijnych, jednak część z nich wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych. Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi, ograniczenie szkodliwych emisji ma następować m.in. przez: 1) kontrolę szczelności urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających te substancje i gazy; 2) odzysk substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, 3) zakazy wprowadzania, z pewnymi wyjątkami, do obrotu substancji, produktów i urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową.

Według założeń, proponowana ustawa będzie wdrażać wymogi unijne, w tym określać m.in.:

d1ps7ng

- obowiązki podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dotyczącą produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami, gaśnicami i systemami zawierającymi te środki; chodzi także o obowiązki podmiotów, które użytkują produkty, urządzenia gaśnicze i systemy zawierające te substancje lub gazy;

- zadania organów i jednostek właściwych w sprawach substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych oraz postępowania z produktami, urządzeniami, systemami ochrony przeciwpożarowej i gaśnicami, a także systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierającymi te substancje lub gazy;

- sankcje za naruszenie przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych oraz produktów, urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic, jak też systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających te środki;

- wysokość opłat za wykonywanie określonych czynności przez jednostkę certyfikującą personel lub przedsiębiorców.

W założeniach określono, że podmioty wprowadzające do Polski produkty, urządzenia, systemy ochrony przeciwpożarowej i gaśnice zawierające fluorowane gazy cieplarniane, a także pojemniki je zawierające - będą musiały umieszczać na nich etykiety w języku polskim.

Przewidziano także utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Powinien on umożliwić identyfikację urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej oraz ich operatorów, a także rodzaju i ilości substancji zubożającej warstwę ozonową lub fluorowanego gazu cieplarnianego, zawartych w urządzeniu lub systemie. Rejestr będzie zawierał też informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania urządzenia lub systemu, a także kontroli wycieków oraz odzysku tych substancji lub gazów z urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z założeniami personel, który wykonuje określone czynności w stosunku do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk - będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Projekt przewiduje także certyfikat dla przedsiębiorstw. Obydwa rodzaje certyfikatów mają być wydawane bezterminowo.

W projekcie ustawy zostaną także uregulowane kwestie sprawozdawczości w odniesieniu do substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych. Na podmioty przywożące ww. składniki do Polski oraz je wywożące z naszego kraju nałożono obowiązek przekazywania do wyspecjalizowanej jednostki rocznych sprawozdań (jako formularzy w postaci elektronicznej). Wyspecjalizowaną jednostką jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.

Założono, że obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań dotyczyć będzie także podmiotów stosujących te substancje i gazy z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie (w rozumieniu przepisów wspólnotowych).

Ponadto, obowiązek przekazywania sprawozdań ma dotyczyć podmiotów przywożących do Polski produkty, stacjonarne i ruchome urządzenia oraz systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice, a także systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje i gazy. Sprawozdawczość obejmie również podmioty wywożące z naszego kraju takie produkty, urządzenia i systemy.

Zgodnie z projektem, kontrolę przestrzegania ustawy i rozporządzeń wspólnotowych sprawować będą organy: Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Straży Pożarnej. Proponuje się także, aby organy celne były zobowiązane do przedkładania ministrowi środowiska sprawozdania o ilości zatrzymanej substancji zubożającej warstwę ozonową oraz terminie przekazania jej do unieszkodliwiania (z podaniem nazwy i adresu podmiotu, któremu przekazano ją do unieszkodliwienia). Minister zostanie także poinformowany o wszczętym postępowaniu celnym w związku z wykryciem nielegalnego przemieszczania się substancji.

Założono, że w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych będą stosowane kary pieniężne. Mają się one mieścić w przedziale od 3 tys. zł (np. za nieprzekazanie sprawozdań lub ich kopii) do 30 tys. zł (np. za wydawanie certyfikatów bez spełnienia określonych wymogów). Kary pieniężne będzie wymierzał, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej, w zakresie swoich kompetencji. Kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Nowa ustawa zastąpi regulację z 2004 r.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Przewidziano dwie zasadnicze zmiany, które usprawnią i ułatwią funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego.

Po pierwsze, zaproponowano, aby organizacje pożytku publicznego (zamieszczone w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT)
- numer rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT, mogły zgłaszać do urzędu skarbowego do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku). Wydłużenie tego terminu będzie korzystne dla tych podmiotów, które nie mogły zdążyć ze zgłoszeniem numeru rachunku bankowego do skarbówki w obecnym terminie, przez co traciły 1 proc. wpływów z PIT (naczelnik urzędu skarbowego przekazywał je do budżetu państwa).

Po drugie, założono, że wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Obecnie taki wykaz jest tworzony na 15 grudnia danego roku. W praktyce oznacza to, że jeśli dany podmiot utraci status organizacji pożytku publicznego po tej dacie, to nie zostanie usunięty z wykazu. W rezultacie podatnicy mogą przekazać 1 proc. podatku organizacji, która figuruje w wykazie, chociaż nie ma już prawa do takiego odpisu.

Nowe rozwiązanie zapobiegnie przekazywaniu pieniędzy podatników podmiotom do tego nieuprawnionym, na przykład takim, które utraciły status organizacji pożytku publicznego w wyniku wykrycia nieprawidłowości w ich działalności.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.

Publiczne znieważenie lub poniżenie konstytucyjnych organów RP o charakterze zbiorowym, czyli np. Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Trybunału Konstytucyjnego - nie będzie karane. Natomiast organy jednoosobowe, np. policjanci, nauczyciele, będą chronione na zasadach identycznych, jak inni funkcjonariusze publiczni i na podstawie przepisów dotyczących wszystkich obywateli.

Obecnie istnieje przepis przewidujący karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat dla osoby, która publicznie znieważyła lub poniżyła organ konstytucyjny RP. Powodem uchylenia tego przepisu jest powszechne uznanie prawa do krytyki organów demokratycznego państwa i pełnego wyrażania poglądów na temat ich funkcjonowania. Również z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wynika, że funkcjonowanie demokratycznego społeczeństwa wymaga, aby granice dopuszczalnej krytyki dotyczące polityków były szersze niż w przypadku osób prywatnych. Wolność wypowiedzi w sprawach publicznych nie może być naruszana. Interes państwa wymaga prowadzenia nieskrępowanej, otwartej debaty politycznej.

Zmieniona regulacja ma obowiązywać po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Ze względu na konieczność stymulowania rozwoju gospodarczego, zdecydowano o włączeniu do mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej 53,4 ha gruntów, atrakcyjnych dla inwestorów. Powierzchnia strefy wyniesie 1299,4 ha. Ocenia się, że dzięki tej zmianie powstanie ok. 1800 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 220 w jej otoczeniu. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 750 mln zł. Tereny przyłączone do strefy nie należą do obszaru Natura 2000.

Znane są już projekty inwestycyjne, które będą realizowane w:

- gminie Dębica:

LERG-CHEM sp. z.o.o wybuduje zakład, w którym zostanie wdrożona innowacyjna technologia produkcji żywicy PLA. Zakład ma produkować ok. 50 tys. ton żywicy PLA rocznie. Dzięki tej inwestycji ma powstać co najmniej 80 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 90 mln zł. Zakończenie inwestycji, przy wsparciu publicznym, planowane jest na koniec marca 2015 r.

- Szczecinie:

KSO sp. z o.o. uruchomi - na częściowo zabudowanej działce będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Szczecińskiej Stoczni Remontowej GRYFIA SA - zakład, w którym produkowane będą stalowe fundamenty o dużych gabarytach dla morskich siłowni wiatrowych. Inwestycja powinna dać zatrudnienie co najmniej 451 osobom. Nakłady inwestycyjne oszacowano na co najmniej 298 mln zł. Spółka planuje zakończyć przedsięwzięcie, w sytuacji skorzystania z pomocy publicznej, w maju 2015 r.

Włączenia dotyczą także terenów w Rzeszowie, Łańcucie, w gminach: Radymno i Sędziszów Małopolski, a także w Mielcu.

Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Rzeszowa, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i działalność usługową. Szacuje się, że nowe projekty zapewnią zatrudnienie ok. 380 osobom, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 104,9 mln zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łańcuta wskazano, że dla terenu objętego strefą, pożądane będą inwestycje przemysłowe z możliwością uzupełnienia o zabudowę usługową. Oczekuje się, że dzięki nim powstanie ok. 378 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 104,2 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Radymno, teren objęty strefą, przeznaczony jest na powiększenie składowiska odpadów komunalnych wraz z zielenią izolacyjną. Dzięki planowanym inwestycjom ma powstać ok. 273 nowych miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 75 mln zł.

Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sędziszów Małopolski, teren objęty strefą, jest wyznaczony pod centra usługowo-handlowe i produkcyjno-składowe. Nowo powstałe inwestycje powinny dać zatrudnienie ok. 281 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 77,6 mln zł.

Nowe regulacje wchodzą w życie 31 sierpnia 2013 r.


Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Potrzeba ożywienia gospodarczego, połączona z koniecznością tworzenia nowych miejsc pracy, miała wpływ na decyzję o włączeniu do kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej 114,9 ha gruntów, atrakcyjnych inwestycyjnie. Po włączeniach i wyłączeniach (5,5 ha) powierzchnia strefy wyniesie 1 563,9 ha. Ocenia się, że dzięki tym zmianom powstanie ok. 4000 nowych miejsc pracy w strefie i ok. 827 poza nią. Nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 971 mln zł.

Włączenia obejmą tereny: gmin: Goleniów, Stęszew, Nowogard, Pełczyce oraz Szczecina. Wybór projektów inwestycyjnych realizowanych na tych terenach zostanie dokonany w drodze przetargu.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goleniów, dla terenu objętego strefą, wskazano funkcje m.in. pod przemysł i składowiska odpadów. Oczekuje się, że dzięki nowym inwestycjom może powstać ok. 135 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 31,7 mln zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Stęszew, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod inwestycje produkcyjno-magazynowe, usługowe i handlowe. Dzięki planowanym inwestycjom może powstać ok. 1000 nowych miejsc pracy, przy nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 251,7 mln zł.

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard, teren objęty strefą, przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny i działalność usługową. Dzięki temu powinno zostać zatrudnionych 727 osób, przy nakładach inwestycyjnych wielkości 170,6 mln zł.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pełczyce, na obszarach włączonych do strefy, ma być prowadzona działalność inwestycyjna. Nowo powstałe przedsięwzięcia powinny dać zatrudnienie ok. 823 osobom, przy nakładach inwestycyjnych wielkości ok. 193,2 mln zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Szczecina, obszary objęte strefą, mają być przeznaczone pod obiekty przeładunkowe, produkcyjno-składowe z dostępem do akwenów żeglownych i realizacją usług, a także stacje przeładunkowe odpadów. Planowane inwestycje mają przyczynić się do powstania ok. 1300 miejsc pracy, przy nakładach w wysokości ok. 323,8 mln zł. Aktualnie belgijski inwestor, kapitałowo powiązany ze spółką Teleskop sp. z o.o., deklaruje budowę w Szczecinie zakładu produkującego wielkogabarytowe elementy metalowe m.in. do dźwigów i szybów wiertniczych. Dzięki temu mogłoby powstać kilkaset nowych miejsc pracy, głównie dla spawaczy i specjalistów obróbki metali.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.


Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", przedłożoną przez ministra gospodarki.

Głównym celem zmian wprowadzonych do "Programu" (rząd przyjął go w lipcu 2011 r.) jest zwiększenie atrakcyjności Polski dla inwestorów, zarówno zagranicznych, jak i polskich.

Mimo spowolnienia tempa napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w latach 2008-2009 oraz w okresie tzw. drugiej fali kryzysu (lata 2011-2012) Polska odnotowuje stały napływ BIZ.

Poszczególne regiony oferują inwestorom korzystne warunki dla działalności gospodarczej, usługowej oraz - co ważne - działalności zaawansowanej technologicznie. Chodzi o wysokie kwalifikacje pracowników, stosunkowo niskie koszty pracy, stabilność polityczną i gospodarczą oraz łatwy dostęp do rynków UE. Atutem jest także obszar nowoczesnych usług - usługi księgowe, finansowe, wsparcie działów kadr, usługi, logistyczne, informatyczne związane z badaniami naukowymi oraz stosunkowo pracochłonne, lecz wysoko zaawansowane technologicznie dziedziny przemysłu.

Utrzymanie przez Polskę pozycji kraju atrakcyjnego dla lokalizacji BIZ pozwoli zwiększyć potencjał gospodarki oraz poprawi konkurencyjność przedsiębiorstw.

Najważniejsze zmiany zaproponowane w "Programie" dotyczą:

- obniżenia parametrów znaczących projektów z 1 mld zł kosztów kwalifikowanych i 500 miejsc pracy do poziomu 750 mln zł i 200 miejsc pracy lub 500 mln zł i 500 miejsc pracy,

- dopuszczeniu, w uzasadnionych przypadkach, dłuższego okresu finansowania inwestycji, nie dłużej jednak niż do końca 2020 r.,

- dopuszczeniu możliwości udzielania wsparcia inwestycjom produkcyjnym realizowanym w powiatach o stopie bezrobocia poniżej 75 proc. średniej krajowej. Zaproponowano, by w tych miejscach mogły powstawać inwestycje gwarantujące 500 nowych miejsc pracy przy nakładach 500 mln zł lub 200 miejsc pracy i 750 mln zł. Zniesienie tego zakazu ma szczególne znaczenie dla regionu Polski Wschodniej, gdzie stopa bezrobocia wśród młodych jest wysoka,

- zwiększenia wsparcia z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji dla projektów przewyższających znacznie minimalne progi "Programu". Do tej pory wysokość dopuszczalnego wsparcia dla ww. projektów była często nieatrakcyjna dla inwestora i nie zachęcała go do lokowania w Polsce inwestycji. Dla inwestycji o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł (200 nowych miejsc pracy) lub minimalnych kosztach 500 mln zł (500 miejsc pracy) wysokość wsparcia zwiększy się o 4 proc. pod warunkiem, że dotacja nie będzie łączona: z inną pomocą regionalną w postaci dotacji z budżetu państwa, z pomocą z programów współfinansowanych środkami unijnymi lub ze zwolnieniami podatkowymi w sse,

- obniżenia wymogu minimalnych kosztów inwestycji z 3 mln zł do 1,5 mln zł dla sektora badawczo-rozwojowego,

- dopuszczenia wspierania projektów B+R z tytułu kwalifikowanych kosztów inwestycji. Z praktyki wynika, że projekty te, towarzyszące projektom produkcyjnym, wymagają znaczących nakładów - od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych, chodzi np. o wyposażenie laboratoriów czy zakup maszyn do testowania. W związku z tym wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy nie jest dostateczną zachętą dla inwestora. Dlatego proponuje się wsparcie z tytułu kosztów kwalifikowanych inwestycji o wartości co najmniej 10 mln zł i tworzącej minimum 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem. Wsparcie przyfabrycznej działalności B+R daje większe możliwości rozwojowe,

- zwiększenia wsparcia dla inwestycji realizowanych w jednym z 5 województw Polski Wschodniej. Inwestycje realizowane w tym regionie mogą obecnie otrzymać premię w wysokości 8 proc., co nie jest wystarczającą zachętą. Dlatego dla inwestycji realizowanych w tym regionie zaproponowano premię w wysokości 20 proc. na tworzenie nowych miejsc pracy oraz zwiększone - o 5 proc. - wsparcie na koszty inwestycji.

Oczekuje się, że nowe, korzystniejsze zasady udzielania wsparcia dla inwestycji zagranicznych i polskich, spowodują większy napływ inwestycji, w tym do regionów o najniższej stopie bezrobocia.

Program - o wartości 686,4 mln zł - jest w całości finansowany z budżetu państwa.


Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia "Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015", przedłożoną przez ministra spraw zagranicznych.

Zmiany w "Wieloletnim programie" są związane m.in. ze zmianą nazwy Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" na - Fundacja "Solidarności Międzynarodowej". Zmiana nazwy została odnotowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 13 lutego 2013 r.

Nowa nazwa czytelniej niż poprzednia odzwierciedla ideę działania Fundacji, a ponadto wpłynie pozytywnie na jej wizerunek jako polskiej instytucji promującej i wspierającej procesy demokratyczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w krajach o skomplikowanej i trudnej sytuacji politycznej.

Kolejna zmiana "Programu" dotyczy możliwości rozszerzenia realizacji działań pomocowych także w innych krajach priorytetowych niż wskazano w "Programie". Zmiana to związana jest z jednym z elementów "Nagrody Solidarności", która zostanie ustanowiona przez ministra spraw zagranicznych. Nagroda ta (może być przyznawana corocznie) będzie jednym z najważniejszych projektów w ramach polskiej agendy demokratyzacyjnej, wzmacniając wizerunek Polski jako kraju zaangażowanego w obronę wartości demokratycznych na świecie.

Jednym z elementów Nagrody będzie możliwość rekomendacji przez laureata nagrody konkretnego tematu/kraju/obszaru geograficznego (z listy krajów zatwierdzonej uprzednio przez ministra spraw zagranicznych), na rzecz którego będą realizowane projekty w ramach polskiej współpracy rozwojowej.

Środki przeznaczone na ten element Nagrody nie zostaną przekazane laureatowi. Otrzymają je wyłącznie polskie organizacje pozarządowe, wyłonione w drodze otwartego konkursu organizowanego przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, bądź realizowane bezpośrednio przez Fundację w ramach zadania zleconego przez ministra spraw zagranicznych.

Projekty pomocowe będą realizowane w krajach lub na rzecz krajów znajdujących się na liście beneficjentów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD oraz ze względu na szczególne warunki polityczne w tych krajach.

Laureatem Nagrody może zostać wyłącznie osoba fizyczna, która w widoczny i faktyczny sposób przyczyniła się do wprowadzenia, umocnienia i obrony demokracji oraz transformacji systemowej na świecie, w poszczególnych krajach lub regionach. Laureat będzie wyłaniany przez Kapitułę Nagrody, której przewodniczyć ma osoba wskazana przez ministra spraw zagranicznych.

Zasady wyłaniania laureata Nagrody, w tym m.in. tryb rekomendacji tematów/krajów, na rzecz których będą realizowane projekty, zostaną określone w zarządzeniu ministra spraw zagranicznych.


Rada Ministrów przyjęła wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia środków ogólnych CPF (PL9001, PL9007) i sektorowych: CPF Agrolinia (PL9005), CPF SME (PL9004), CPF STRUDER (PL9207), przedłożony przez ministra spraw zagranicznych.

Środki z funduszy partnerskich (Counterpart Funds - CPF) w wysokości 38.141.500 zł wraz ze środkami pochodzącymi z projektu Phare Pl9903.01 Inicjatywa II - 8 mln zł - były uwzględnione w programie wieloletnim "Przygotowanie i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r." i przeznaczone (jako jedne ze źródeł) na finansowanie kosztów przewodnictwa.

Zaproponowana zmiana przeznaczenia ww. środków dotyczy środków zarządzanych przez Fundację "Fundusz Współpracy", nie objętych programem wieloletnim.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Rady Ministrów, niewykorzystane środki mogą zostać również przeznaczone na finansowanie inicjatyw dotyczących polskiej współpracy rozwojowej, której istotą jest m.in. promowanie i wspieranie demokracji i idei społeczeństwa obywatelskiego, redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności oraz finansowanie zadań zleconych Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Fundusze CPF, poza dotychczasowym przeznaczeniem, będą przeznaczone także na finansowanie nagrody pieniężnej dla laureata Nagrody Solidarności, która zostanie ustanowiona przez ministra spraw zagranicznych. Nagroda może być przyznawana corocznie. Jej ustanowienie będzie ważnym mechanizmem wzmacniania wizerunku Polski jako kraju zaangażowanego w działania na rzecz propagowania, umacniania i obrony wartości demokratycznych na świecie


Rada Ministrów zajęła stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej (druk nr 1476), przedłożone przez ministra spraw zagranicznych.

Rząd pozytywnie ocenia poselski projekt nowelizacji ustawy o współpracy rozwojowej. Zwraca jedynie uwagę na konieczność używania w projekcie aktualnej nazwy fundacji, której można zlecać zadania z zakresu tej współpracy. Chodzi o Fundację Solidarności Międzynarodowej (zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego). W 2012 r. decyzją Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak" zmieniono nazwę tej fundacji.

Rada Ministrów popiera poselską propozycję poszerzenia definicji współpracy rozwojowej, co umożliwi jej kierowanie także do społeczeństw państw rozwijających się. Właściwym rozwiązaniem jest też zmiana przepisu umożliwiającego realizowanie działań na rzecz krajów rozwijających się, nie tylko w tych państwach, ale także na terenie Polski.


Rada Ministrów zatwierdziła aneks nr 2 do umowy offsetowej z 15 lutego 2007 r., zawarty 22 marca 2013 r., pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej z jednej strony oraz AVIO S.p.A. z drugiej strony, przedłożony przez ministra gospodarki.

Umowa offsetowa dotyczy dostawy silnika turbinowego wraz z kapsułą w ramach programu budowy korwety projekt 621 dla Marynarki Wojennej RP. Przygotowanie aneksu nr 2 do tej umowy nastąpiło w związku ze złożeniem przez Avio S.p.A. (offsetodawcę) do Ministerstwa Gospodarki w grudniu 2009 r. wniosku, w którym ten zagraniczny dostawca wystąpił o wydłużenie czasu trwania umowy offsetowej do końca 2016 r. Aneks nr 2 będzie korzystny dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Kalisz" SA (offsetobiorcy).

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d1ps7ng

Podziel się opinią

Share
d1ps7ng
d1ps7ng