Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

CNT S.A. - Informacja otrzymana na podstawie ustawy o ofercie ? zwiększenie o co najmniej 2 % udz...

CNT S.A. - Informacja otrzymana na podstawie ustawy o ofercie ? zwiększenie o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (47/2013)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja otrzymana na podstawie ustawy o ofercie ? zwiększenie o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 września 2013 roku Spółka powzięła informację od Pana Zbigniewa Jakubasa o zwiększeniu o co najmniej 2 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, o poniższej treści: "Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 a. "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 ("Ustawa"), informuję, że w wyniku transakcji nabycia 100.000 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. dokonanej w dniu 29 sierpnia 2013 roku przez Wartico Invest Sp. z o.o. ? podmiot zależny od Zbigniewa Jakubasa w rozumieniu Ustawy, stan akcji Centrum Nowoczesnych Technologii SA posiadanych przez Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy zwiększył się o ponad 2% ogólnej liczby głosów w Spółce. Obecnie Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy
posiada 1.629.082 sztuki akcji dających prawo do 1.629.082 głosów, co stanowi 17,92% udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy posiadał łącznie 1.408.580 akcji, stanowiących 15,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 1.408.580 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 15,50 % udziału w ogólnej liczbie głosów." Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2013-09-09 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes